このページの先頭ですサイトメニューここから
To main body

JLSC(Houterasu) is a public agency that assures the access to justice throughout the country.

本文ここから

Mga Daloy ng Pamamaraan hingil sa Pagsuportang Panglegal Pangsibil at Mga Bagay na Dapat Bigyan Pansin

1:Ang Aplikasyon

  • Kapag ang pinansiyal na kalagayang pangkabuhayan ay mas mababa sa isang tiyak na antas (Unang kondisyon ng paggamit)

Tatanungin ang aplikante tungkol sa kanyang kita・hugis o laki ng pamilya (Pamantayan A), Hawak na Cash at Naimpok na Pera (Pamantayan B)

  • Ang kaso ay angkop sa diwa ng pagtulong na panglegal pangsibil (Pangatlong kondisyon ng paggamit)

Kapag natugunan ang anumang kondisyon, magreserba kayo ng araw ng para sa libreng panglegal na pagpapapayo.
・Ang panglegal na pagpapayo ay isasagawa sa wikang Hapon.
・Kapag hindi kayo nakaka-intindi ng salitang Hapon, mangyaring kumuha ng sariling interpreter upang tumanggap ng panglegal na pagpapayo. (Maaari kayong magsadya sa aming tanggapan na may kasamang interpreter.)
・Kapag wala kayong makuhang interpreter, sa tanggapan ng Hoterasu, mayroon kaming mahihirang na interpreter bukod pa sa magsasagawa ng konsultasyong pang-eksperto na nakatuon sa mga dayuhan. (Ang pagsasagawa ng konsultasyon ay nag-iiba ayon sa tanggapan. Mayroon ding tanggapan na hindi makakapagsagawa ng konsultasyon.)
・Ang konsultasyon ay isinasagawa batay sa paunang pagrereserba ng araw at oras, kung kaya’t mangyaring tuparin ang pagdating sa tanggapan sa nakatakdang oras.
・Maaaring hindi mangyari ang inyong pakikipagkonsulta kung sakaling hindi kayo dumating sa nakatakdang oras ayon sa reserbasyon.
・Mangyaring ipaalam sa aming tanggapan kung magkakansel kayo ng reserbasyon.

2: Libreng Panglegal na Konsultasyon

Pagkatapos ng konsultasyon, susuriin ang iyong kahilingang mabigyan ng abogado・panghudisyal na tagasulat na mangangasiwa ng iyong kaso at paunang babayaran ng Hoterasu ang mga gastusing ibabayad sa abogado at iba pa (pagtulong hingil sa panglegal na representasyon・paghahanda ng dokumento).

3: Pagsusuri

Sa loob ng pagsusuri, kinakailangang matugunan ang pangunahing kondisyon (kabilang ang lupa at bahay・seguridad), at pati na rin ang pangalawa at pangatlong kondisyon.

Mangyaring isumite ang mga sumusunod ng dokumentong kinakailangan sa pagsusuri:

・Mga Dokumentong nagpapatunay ng pinansiyal na kalagayang pangkabuhayan
・Tarheta ng Tirahan, Kard ng Pagpapatunay ng Legal na Pamamalagi sa bansang Hapon
・Mga dokumentong may kaugnayan sa kaso
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Kinakailangang mga Dokumento ukol sa Pagsusuri(PDF:14KB)

4: Pagpapasiya ng Pagsisimula ng Pagtulong

Kapag natanggap ang desisyon ng pagsisimula ng pagtulong, batay sa pamantayan ng Hoterasu, pagpapasiyahan ang mga gastusin ng abogado・panghudisyal na tagasulat (halaga ng panimulang panggastos at iba pang gastusin).
Sa ngalan ng indibidwal na tumatanggap ng suporta, paunang babayaran ng Hoterasu ang mga bayarin sa abogado at iba pa, at bilang patakaran, isasauli niya ito sa Hoterasu sa pamamagitan ng pagbabayad buwan-buwan ng halagang nagmumula sa limang libong (5,000) yen hanggang sampung libong (10,000) yen.

・Dahil paunang binabayaran ng Hoterasu ang mga gastusin, isasauli ninyo ito nang walang nakapataw na interes sa pamamagitan ng pagbabayad buwan-buwan.
・Siguradong ipaalam sa Hoterasu kapag nagbago ang inyong tirahan, telepono/ cellphone o trabaho o kung saan kayo maaaring makontak.
・Mangyaring isauli sa Hoterasu ang mga paunang binayaran ng Hoterasu bilang pagtulong kahit na bumalik na kayo sa sariling bansa. Kung bumalik kayo sa sariling bansa habang patuloy ang inyong kaso, maaaring tumigil ang pagtulong.
Bayarin at Gastusin

5:Pagtatapos ng Kaso

Bukod sa halaga ng panimulang panggastos at iba pang gastusin nuong araw ng pagpapasiya hingil sa pagsimula ng pagtulong, ayon sa resulta ng kaso, batay sa pamantayan ng Hoterasu, pagpapasiyahan ang mga bayarin sa abogado・panghudisyal na tagasulat, mga gastusin para sa pagpapakahulugan o interpretasyon at iba pang kinakailangang bayaran ng indibidwal na tumanggap ng suporta, pati na rin ang pamamaraan ng pagbabayad nito at iba pang bagay.

・Kapag mayroong salapi at iba pang bagay na tinanggap mula sa kabilang partido sa kaso, maaaring hindi na magsagawa ng paunang pabayad ang Hoterasu at kakailanganin ninyong deretsahang bayaran ang interpreter at tagasalin.
・Kapag may isinagawang interpretasyon at pagsalin kaugnay sa pangangasiwa ng inyong kaso, paunang babayaran ng Hoterasu ang kaukulang gastusin at pagkatapos sisingilin kayo. (Kapag ang mga gastusin sa kaso ay humigit sa nakatakdang halagang paunang babayaran ng Hoterasu, maaaring maging deretsahang obligasyon ito ng indibidwal na natulungan.)
・Ang mga gastusin sa isinagawang pagpapakahulugan/interpretasyon at pagsasalin bago napagpasiyahan ang pagsusuporta ay hindi magiging karagdagang halaga na paunang babayaran ng Hoterasu, kung kaya kakailanganin ninyong deretsahang bayaran ito.
・Kapag hahatiin ang kabayaran sa ilang bahagi, kukumpletuhin ang pagbabayad sa loob ng tatlong taon mula sa araw ng pagtatapos ng pagtulong.

サブナビゲーションここから

Goals and Operations


以下フッタです
Copyright © Houterasu All rights reserved.
フッターここまで
Page Top