このページの先頭ですサイトメニューここから
To main body

JLSC(Houterasu) is a public agency that assures the access to justice throughout the country.

本文ここから

Bayarin at gastusin

Mga bagay na dapat bigyan pansin hingil sa pagtulong para sa legal na representasyon

Ang paunang pabayad ng mga halagang nakalaan para sa paghahanda, mga pang-aktwal na gastusin at pati ang mga bayarin sa abogado at panghudisyal na tagasulat ayon sa resulta ng kaso na isinagawa ng Hoterasu sa pagsimula ng pagtulong ay babayaran ng aplikante sa Hoterasu.

  • Ang kabayaran ng mga bayarin sa abogado at panghudisyal na tagasuri ay magaganap maliban na lamang sa ilang pangyayari tulad ng buong pagkatalo sa kaso.
  • Kahit na walang matatanggap na pera mula sa kabilang partido sa kasong kinauukulan ng pagtulong at sa iba pang partido, hangga’t masasabing legal ang naging resulta ng kaso, magaganap ang pagbabayad ng mga bayarin sa abogado o sa panghudisyal na tagasuri.
  • Halimbawa, kapag kinilala ng hukuman ang hiniling na pagdidiborsyo subali’t hindi ipinagkaloob ang hiling na mabigyan ng pinansiyal na suporta mula sa asawang katunggali, kung sakaling ikaw ang hinabla, kahit may pagbabawi ng bahagi lamang ng reklamo, tungkulin pa ring bayaran ang karaniwang bayarin sa abogado o sa panghudisyal na tagasulat.
  • Ang halaga ng kabayaran ay pagpapasiyahan ng Hoterasu ayon sa uri at katangian ng kaso, halaga ng benepisyong makukuha sa propyedad at iba pang bagay.
  • Kapag may tinanggap na pera mula sa kabilang partido sa kaso at sa iba pang partido, bilang pangkahalatang tuntunin, ang kabuuan nito ay gagamiting pambayad ng mga bayarin sa abogado o sa panghudisyal na tagasuri.

Mga bagay na dapat bigyan pansin hingil sa pagtulong para sa legal na representasyon

Ang mga halagang nakasaad sa sumusunod na pahina ay magsisilbing gabay lamang. Ayon sa uri at pagkakumplikado ng kinauukulang kaso at iba pang bagay, pagpapasyahan ang magiging halaga ng pagtulong. Ang halagang ito ay maaaring lumaki habang nililitis o pag natapos ang kaso. Bilang karagdagan, may mga kaso din na kung saan paunang binabayaran ang kinakailangang pang-aktwal na mga gastusin.

Kasong nagdedemanda ng pananalaping kabayaran

Kasong nagdedemanda ng kabayaran ng pagkakautang na isang milyong yen, kasong ukol sa pagsasauli ng halagang paunang bayad na nagkakahalagang isang milyong yen

Halaga ng paunang pagbayad ukol sa pagtulong legal para sa representasyon

Ang pang-aktwal na gastusin ¥35,000
Para sa paghahanda sa paglilitis ¥132,000
Para sahod ng abogado ¥110,000
Kabuuan ¥277,000

Halaga ng paunang pagbayad ukol sa pagtulong para sa paghahanda ng dokumento

Ang pang-aktwal na gastusin ¥15,000
Para sahod ng panghudisyal na tagasulat ¥27,500
Kabuuan ¥42,500
(Ukol sa minsanang paglikha ng dokumento lamang)

* Depende sa kahirapan o kabigatan ng kaso, at iba pang dahilan, maaaring madagdagan ang halagang nakalaan para sa paghahanda sa paglilitis at ang halaga ng sahod ng abogado o ng panghudisyal na tagasulat. Ang mga nakasaad na halagang pangsahod sa itaas ay mga karaniwang halaga.
* Kapag may natanggap na perang galing sa kabilang partido sa kaso, bilang pangkahalatang tuntunin, ang anumang halagang paunang nabayad na hanggang sa puntong iyon at ang anumang nabuong bayarin bilang sahod ng abogado o ng panghudisyal na tagasulat ay babayaran mula sa nasabing perang galing sa kabilang partido. Sa kasong itong pagtulong na legal para sa representasyon, hindi kasama ang binanggit na mga sahod sa unang pagbabayad.

Paglilitis ng kasong diborsiyo na walang pananalaping demanda

Halaga ng paunang pagbayad ukol sa pagtulong legal para sa representasyon

Ang pang-aktwal na gastusin ¥35,000
Para sa paghahanda sa paglilitis ¥231,000
Para sahod ng abogado ¥88,000
Kabuuan ¥354,000

Halaga ng paunang pagbayad ukol sa pagtulong para sa paghahanda ng dokumento

Ang pang-aktwal na gastusin ¥15,000
Para sahod ng panghudisyal na tagasulat ¥27,500
Kabuuan ¥42,500
(Ukol sa minsanang paglikha ng dokumento lamang)
* Depende sa kahirapan o kabigatan ng kaso, at iba pang dahilan, maaaring madagdagan ang halagang nakalaan para sa paghahanda sa paglilitis at ang halaga ng sahod ng abogado o ng panghudisyal na tagasulat. Ang mga nakasaad na halagang pangsahod sa itaas ay mga karaniwang halaga.

Kasong pansariling pangbangkarota (sampung (10) pinagkakautangan)

Halaga ng paunang pagbayad ukol sa pagtulong legal para sa representasyon

Ang pang-aktwal na gastusin ¥23,000
Para sa paghahanda sa paglilitis ¥132,000
Kabuuan ¥155,000

Halaga ng paunang pagbayad ukol sa pagtulong para sa paghahanda ng dokumento

Ang pang-aktwal na gastusin ¥17,000
Para sahod ng panghudisyal na tagasulat ¥88,000
Kabuuan ¥105,000
* Depende sa kahirapan o kabigatan ng kaso, maaaring madagdagan ang halagang nakalaan para sa paghahanda sa paglilitis.
*Kapag ang nakolekta ay higit sa pagkakautang, magkakaroon ng hiwalay na pagsisingil para sa sahod ng abogado o panghudisyal na tagasulat.

Tungkol sa kaukulang gastusin sa pagpapakahulugan/interpretasyon na isinagawa hingil sa panglegal na representasyon at pagsalin ng mga dokumentong hinanda na sakop ng pagsuporta

Kapag may isinagawang interpretasyon at pagsalin kaugnay sa pangangasiwa ng inyong kaso, paunang babayaran ng Hoterasu ang kaukulang gastusin at pagkatapos sisingilin kayo. Kapag mayroong salapi at iba pang bagay na tinanggap mula sa kabilang partido sa kaso, maaaring hindi na magsagawa ng paunang pabayad ang Hoterasu at kakailanganin ninyong deretsahang bayaran ang interpreter at tagasalin. Ang mga gastusin sa isinagawang pagpapakahulugan/interpretasyon at pagsasalin bago napagpasiyaha ang pagsusuporta ay hindi magiging karagdagang halaga na paunang babayaran ng Hoterasu, kung kaya kakailanganin ninyong deretsahang bayaran ito.
Ang mga pamantayan sa gastusin ay ayon sa sumusunod.

Pamantayan sa mga Gastusin Hingil sa Pagpapakahulugan/Interpretasyon・Pagsasalin

(1) Gastusin para sa Pagpapakahulugan

(a) Yunit Presyo ng Pagpapakahulugan

Kapag kailangan ng taong magsasagawa ng pagpapakahulugan/interpretasyon, sa bawa’t pagpupulong, ang bayarin sa unang oras ay magkakahalaga ng labing dalawang libo’t pitong daan at limampung (12,750) yen (kabilang ang mga gastos sa transportasyon at buwis sa pagkonsumo), at sa bawat na karagdagang kalahating oras, magkakahalaga ito ng limang libo’t dalawang daan at tatlumpu’t pitong (5,237) yen (kabilang ang buwis sa pagkonsumo).

(b) Limitasyon sa Halaga ng Gastusin

Ang gastusin hingil sa pagsasagawa ng pagpapakahulugan/interpretasyon ay limitado sa halagang isang daan at apat na libo’t pitong daan at animnapu’t isang (104,761) yen (kabilang ang buwis sa pagkonsumo. Kapag humigit sa nasabing limitasyon ang gastusin, hindi ito paunang mababayaran ng Hoterasu at kakailanganin deretsahang bayaran ang interpreter. Ang pamamaraan ng pagbabayad ay pagpapasyahan sa araw na iyon.

(c) Kapag may kinakailangang paunang bayaran

Kapag ang gastusin para sa pagpapakahulugan/interpretasyon ay kinakailangang paunang bayaran sa hukuman, isasauli ninyo ang bayaring ito sa Hoterasu kabilang sa loob ng nasabing limitasyon sa gastusin.

(d) Iba Pang Gastusin

Kabilang ang gastusin para sa pang-araw-araw na pamumuhay at transportasyon ng interpreter sa halagang babayaran sa kanya at maaaring madagdagan ito kapag manggagaling siya mula sa isang lugar na may kalayuan.

(2) Gastusin para sa Pagsasalin

Ang gastusin para sa pagsasalin ay nakatuon sa pagsalin ng isang wika.

(a) Yunit Presyo ng Pagsasalin

Ang yunit presyo ng bayarin sa pagsasalin ay apat na libo’t pitong daan at labing tatlong (4,713) yen (kabilang ang buwis sa pagkonsumo) sa bawa’t pahina ng orihinal na teksto nakasulat sa A4 na papel.

(b) Limitasyon sa Halaga ng Gastusin

Ang gastusin hingil sa pagsasalin ay limitado sa halagang isang daan at apat na libo’t pitong daan at animnapu’t isang (104,761) yen (kabilang ang buwis sa pagkonsumo). Kapag humigit sa nasabing limitasyon ang gastusin, hindi ito paunang mababayaran ng Hoterasu at kakailanganin deretsahang bayaran ang interpreter. Ang pamamaraan ng pagbabayad ay pagpapasiyahan sa araw na iyon.

サブナビゲーションここから

Goals and Operations


以下フッタです
Copyright © Houterasu All rights reserved.
フッターここまで
Page Top