このページの先頭ですサイトメニューここから
To main body

JLSC(Houterasu) is a public agency that assures the access to justice throughout the country.

本文ここから

Phí và chi phí

Các điểm cần Chú ý Liên quan đến Hỗ trợ làm Đại diện

Ngoài các khoản phí trả trước cho luật sư và chi phí do JLSC thay mặt bạn thanh toán khi bắt đầu hỗ trợ, bạn phải trả thù lao cho luật sư theo pháp luật hoặc chuyên viên soạn thảo văn bản pháp luật tùy thuộc vào kết quả của vụ kiện.

  • Thù lao phải trả trừ một số vụ kiện nhất định, chẳng hạn như trường hợp bạn thua hoàn toàn.
  • Thù lao phải trả miễn là có bất kỳ kết quả hợp pháp, tích cực nào được tạo ra, ngay cả khi bạn không nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào từ các bên bao gồm cả bên phản đối vụ kiện.
  • Ví dụ, nói chung, bạn phải trả thù lao ngay cả khi (i) chỉ được chấp nhận ly hôn hợp pháp mà không thể nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào hoặc (ii) một vụ kiện chống lại bạn và thậm chí đã bị bác một phần.
  • Số tiền thù lao sẽ do JLSC quyết định bằng cách xem xét các yếu tố khác nhau, bao gồm loại và bản chất của vụ kiện và số lợi ích tài chính mà bạn nhận được.
  • Nếu bạn nhận bất kỳ khoản tiền nào, v.v. từ bên đối lập, v.v., về nguyên tắc, thù lao sẽ được trả từ khoản tiền đó.

fees and expenses in vietnamese

Số tiền được viết dưới đây chỉ nhằm mục đích tham khảo. Số tiền thực tế sẽ được xác định tùy thuộc vào loại và mức độ phức tạp của vụ kiện và các yếu tố khác. Số tiền có thể tăng lên trong quá trình hoặc khi kết thúc vụ kiện. Hơn nữa, JLSC có thể thay mặt bạn thanh toán các chi phí bổ sung.

Vụ kiện đòi tiền

VD. Nguyên đơn đã lập một yêu cầu hoàn trả khoản vay với số tiền một triệu yên, và nhận được khoản thanh toán một triệu yên.

Số tiền cho vay để hỗ trợ làm đại diện

Chi phí 35.000 yên
Các khoản phí trả trước cho luật sư 132.000 yên
Thù lao 110.000 yên
Tổng cộng 277.000 yên

Số tiền cho vay để hỗ trợ làm giấy tờ

Chi phí 15.000 yên
Thù lao ban đầu 27.500 yên
Tổng cộng 42.500 yên
(Đối với một trường hợp dịch vụ làm giấy tờ)

* Số tiền các khoản phí trả trước cho luật sư và thù lao có thể tăng lên tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau, bao gồm cả mức độ phức tạp của vụ kiện. Các số tiền trên là số tiền tiêu chuẩn.
* Theo nguyên tắc chung, nếu bạn nhận tiền từ bên đối lập trong vụ kiện thì số tiền vay và thù lao còn nợ phải trả thêm phải được thanh toán đầy đủ từ số tiền đã nhận. Trong trường hợp hỗ trợ làm đại diện như trên, JLSC sẽ không thực hiện việc thanh toán trước các khoản bồi thường.

Hành động ly hôn mà không có nhu cầu tiền tệ

Số tiền cho vay để hỗ trợ làm đại diện

Chi phí 35.000 yên
phí trả trước cho luật sư 231.000 yên
Thù lao 88.000 yên
Tổng cộng 354.000 yên

Số tiền cho vay để hỗ trợ làm giấy tờ

Chi phí 15.000 yên
Thù lao ban đầu 27.500 yên
Tổng cộng 42.500 yên
(Đối với một trường hợp dịch vụ làm giấy tờ)
* Số tiền các khoản phí trả trước cho luật sư và thù lao có thể tăng lên tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau, bao gồm cả mức độ phức tạp của vụ kiện. Các số tiền trên là số tiền tiêu chuẩn.

Vụ kiện phá sản tự nguyện (với 10 chủ nợ phá sản)

Số tiền cho vay để hỗ trợ làm đại diện

Chi phí 23.000 yên
Các khoản phí trả trước cho luật sư 132.000 yên
Tổng cộng 155.000 yên

Số tiền cho vay để hỗ trợ làm giấy tờ

Chi phí 17.000 yên
Thù lao ban đầu 88.000 yên
Tổng 105.000 yên
* Số tiền các khoản phí trả trước cho luật sư có thể tăng lên tùy theo mức độ phức tạp của vụ kiện.
* Việc thu tiền thanh toán vượt quá từ các chủ nợ đòi hỏi phải có thêm thù lao và chi phí.

Chi phí phiên dịch và dịch thuật liên quan đến việc xử lý các trường hợp hỗ trợ làm đại diện và hỗ trợ làm giấy tờ

Nếu bất kỳ phiên dịch hoặc dịch thuật nào trở nên cần thiết liên quan đến việc xử lý vụ việc, JLSC sẽ trả phí thay cho bạn và bạn có trách nhiệm hoàn trả cho JLSC. Nếu bạn nhận được khoản thanh toán từ bên phản đối vụ kiện, bạn có thể được yêu cầu trả phí trực tiếp thay vì JLSC thanh toán cho bạn. Không có khoản vay bổ sung nào được hỗ trợ cho các khoản phí phiên dịch và dịch thuật phát sinh trước khi quyết định cấp hỗ trợ, vì vậy bạn được yêu cầu thanh toán các khoản phí này trực tiếp cho các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan.
Sau đây là tiêu chuẩn thanh toán chi phí:

Tiêu chuẩn về phí dịch vụ phiên dịch và dịch thuật

(1) Phí phiên dịch

(a) Đơn giá

Phí phiên dịch được cho vay lên đến 12.570 yên (bao gồm chi phí đi lại va thuế tiêu thụ) cho một giờ đầu tiên của mỗi cuộc họp hoặc điều trần tại tòa yêu cầu dịch vụ phiên dịch, cộng với số tiền lên đến 5.237 yên (bao gồm thuế tiêu thụ) cho mỗi 30 phút bổ sung .

(b) Giới hạn

Tổng số tiền vay tối đa cho phí phiên dịch là 104.761 yên (bao gồm thuế tiêu thụ) cho mỗi trường hợp hỗ trợ pháp lý. Phí phiên dịch vượt quá số tiền này không được chương trình cho vay của JLSC trả và bạn cần phải thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp dịch vụ có liên quan. Phương thức thanh toán sẽ được xác định cho từng trường hợp.

(c) Trả trước (yo-no-kin) cho tòa án

Nếu phí phiên dịch được bao gồm trong khoản trả trước cho tòa án, JLSC sẽ thay mặt bạn thực hiện khoản thanh toán riêng biệt với phí phiên dịch, lên đến số tiền vay bổ sung tối đa.

(d) Khác

Phí phiên dịch bao gồm phụ cấp công tác phí hằng ngày, chi phí đi lại, v.v. phải trả cho phiên dịch viên, nhưng có thể phát sinh thêm chi phí đi lại trong trường hợp cần đi lại đường dài.

(2) Phí dịch thuật

Phí dịch thuật là chi phí cần thiết để dịch giữa các ngôn ngữ khác nhau.

(a) Đơn giá

Đơn giá phí dịch thuật lên đến 4.713 yên (bao gồm thuế tiêu thụ) cho các văn bản gốc trong một tờ giấy khổ A4.

(b) Giới hạn

Tổng số tiền vay tối đa cho phí dịch thuật là 104.761 yên (bao gồm thuế tiêu thụ) cho mỗi trường hợp hỗ trợ pháp lý. Phí dịch thuật vượt quá số tiền này không được chương trình cho vay của JLSC trả và bạn cần phải thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp dịch vụ có liên quan. Phương thức thanh toán sẽ được xác định cho từng trường hợp.

サブナビゲーションここから

Goals and Operations


以下フッタです
Copyright © Houterasu All rights reserved.
フッターここまで
Page Top