このページの先頭ですサイトメニューここから
To main body

JLSC(Houterasu) is a public agency that assures the access to justice throughout the country.

本文ここから

การช่วยเหลือทางกฎหมายแพ่ง

civil legal aid in indonesian


 

การช่วยเหลือทางกฎหมายแพ่งเป็นการจัดหาการสนับสนุนสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการเงินเมื่อประสบปัญหาทางกฎหมาย ผู้ที่เข้าข่ายดังกล่าวจะรวมถึงพลเมืองญี่ปุ่นและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย [i] การช่วยเหลือทางกฎหมายแพ่งจัดเตรียมไว้สำหรับคดีแพ่ง, คดีความสัมพันธ์ในครอบครัว และคดีปกครองทั้งหมดทุกประเภทที่ต้องจัดการตามกระบวนการทางแพ่ง อย่างไรก็ตาม ความช่วยเหลือนี้ไม่ครอบคลุมประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา

[i]ตามที่ได้มีการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการดำเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยลักษณะทางแพ่งเกี่ยวกับการลักพาตัวเด็กข้ามชาติ ในบางกรณี บุคคลที่เป็นพลเมืองของรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งในอนุสัญญาหรือพำนักอาศัยในรัฐหนึ่งใดดังกล่าวจะถือว่าเป็นพลเมืองภายใต้กฎหมายให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างครอบคลุม อนุสัญญากรุงเฮก

* ชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่น โปรดติดต่อศูนย์บริการให้ข้อมูลหลายภาษาของJLSC (0570-078377) ซึ่งให้บริการการประชุมทางโทรศัพท์ 3 สายกับเจ้าหน้าที่ของJLSCร่วมกับล่าม (โทรติดต่อได้ระหว่าง 9.00 - 17.00 น. ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์)

จำเป็นต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนจากJLSC

เงื่อนไขการใช้บริการ (โดยสรุป)

1 ความสามารถทางการเงิน (รายได้และทรัพย์สิน) ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

ตามกฎทั่วไป ความสามารถทางการเงินจะพิจารณาจากจำนวนรวมทั้งรายได้และทรัพย์สินของผู้ขอใช้บริการและคู่สมรส ยกเว้นกรณีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างคู่สมรส

* อาจมีการหักค่าใช้จ่าย เช่น ค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียน ออกจากรายได้

  • เกณฑ์ A: รายได้ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

・ด้านล่างนี้เป็นเกณฑ์โดยประมาณของรายได้ต่อเดือน (รายได้สุทธิต่อปีรวมโบนัส หารด้วย 12)
・จำนวนสมาชิกในครอบครัว = ผู้ขอใช้บริการ + คู่สมรส + ผู้ที่อยู่ในอุปถัมภ์ของผู้สมัครหรือคู่สมรส

อาศัยอยู่คนเดียว

ครอบครัวที่มี

สมาชิก 2 คน

ครอบครัวที่มี

สมาชิก 3 คน

ครอบครัวที่มี

สมาชิก 4 คน

182,000 เยน

(200,200 เยน)

251,000 เยน

(276,100 เยน)

272,000 เยน

(299,200 เยน)

299,000 เยน

(328,900 เยน)

* จำนวนเงินในวงเล็บแสดงฐานตัวเลขโดยประมาณสำหรับเมืองใหญ่ เช่น โตเกียวและโอซาก้า
* สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป เกณฑ์จะเพิ่มขึ้น 30,000 เยน (33,000 เยน) สำหรับสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่กับผู้ขอใช้บริการ ฯลฯ เพิ่มเติมทุกๆ 1 คน
* หากผู้ขอใช้บริการ ฯลฯ ต้องชำระค่าเช่าหรือสินเชื่อที่อยู่อาศัย เกณฑ์อาจเพิ่มขึ้นตามจำนวนเงินที่ชำระนั้น ซึ่งสูงสุดไม่เกินจำนวนต่อไปนี้

อาศัยอยู่คนเดียว

ครอบครัวที่มี

สมาชิก 2 คน

ครอบครัวที่มี

สมาชิก 3 คน

ครอบครัวที่มี

สมาชิกตั้งแต่

4 คนขึ้นไป
41,000 เยน53,000 เยน66,000 เยน71,000 เยน
  • เกณฑ์ B: มูลค่าทรัพย์สินไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด
อาศัยอยู่คนเดียว

ครอบครัวที่มี

สมาชิก 2 คน

ครอบครัวที่มี

สมาชิก 3 คน

ครอบครัวที่มี

สมาชิก 4 คน
1,800,000 เยน2,500,000 เยน2,700,000 เยน3,000,000 เยน

* มูลค่าทรัพย์สิน หมายถึง จำนวนรวมของเงินสดและเงินฝากธนาคาร เพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณเกณฑ์สำหรับบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย มูลค่าทรัพย์สินยังรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ (ไม่รวมที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ของผู้ขอใช้บริการเองที่เป็นข้อพิพาท) และหลักทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณเกณฑ์สำหรับการช่วยเหลือเป็นตัวแทน / บริการช่วยเหลือจัดเตรียมเอกสาร

2 มีความเป็นไปได้ที่จะชนะคดี: ถึงแม้จะมีโอกาสเพียงเล็กน้อย

ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ในการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย, การประนีประนอม หรือการไกล่เกลี่ยนอกศาล ตลอดจนความเป็นไปได้ของลูกหนี้ในกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายโดยสมัครใจที่จะได้รับคำสั่งศาลให้หลุดออกจากภาระผูกพัน

3 คดีที่เป็นปัญหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนทางกฎหมายทางแพ่ง

ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการที่มีจุดประสงค์เพียงเพื่อการตอบโต้หรือประกาศโฆษณาเท่านั้น หรืออันเป็นการใช้สิทธิในทางที่ผิด

ขั้นตอนการช่วยเหลือทางกฎหมายแพ่งและประเด็นที่ควรทราบ

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด


サブナビゲーションここから

Goals and Operations


以下フッタです
Copyright © Houterasu All rights reserved.
フッターここまで
Page Top