このページの先頭ですサイトメニューここから
To main body

JLSC(Houterasu) is a public agency that assures the access to justice throughout the country.

本文ここから

การสนับสนุนช่วยเหลือผู้เสียหายจากอาชญากรรม

บริการนี้ เราได้รวบรวมข้อมูลติดต่อสำหรับการให้คำปรึกษาในพื้นที่ โดยร่วมมือกับองค์กรและกลุ่มที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้เสียหายจากอาชญากรรม และแนะนำผู้เสียหายจากอาชญากรรมให้กับองค์กรหรือกลุ่มที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนที่ผู้เสียหายต้องการ

เรายังให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เสียหายและสมาชิกในครอบครัวสำหรับการใช้ระบบเพื่อการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมในกระบวนการพิจารณาคดีอาญาและการฟื้นฟูความเสียหายและการบรรเทาความทุกข์ของผู้เสียหาย ตลอดจนระบบอื่นๆ สำหรับความช่วยเหลือ

นอกจากนี้ เมื่อผู้เสียหายต้องการความช่วยเหลือจากทนายความ เช่น การรับคำปรึกษาทางกฎหมาย เราจะแนะนำผู้เสียหายให้กับทนายความ สำหรับค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ผู้เสียหายสามารถใช้ประโยชน์จากบริการช่วยเหลือทางกฎหมายแพ่งที่ทางJLSCนำเสนอ หรือบริการความช่วยเหลือที่ได้รับมอบหมายจากสมาคมทนายความญี่ปุ่นได้ตามสถานะทางการเงิน

(มาตรา 30 วรรค 1 ข้อ 5 และอื่นๆ ในกฎหมายให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างครอบคลุม)

howtouseinthai


ภาพรวมของบริการและวิธีการติดต่อเรา

<ภาพรวมของบริการ>

1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนช่วยเหลือผู้เสียหาย

เราให้ข้อมูลแก่ผู้เสียหายจากอาชญากรรมและสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับการช่วยเหลือสนับสนุนผู้เสียหายจากอาชญากรรม
ซึ่งรวมถึงการแนะนำให้กับบริการให้คำปรึกษาที่ช่วยเหลือสนับสนุนผู้เสียหายจากอาชญากรรม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบกฎหมายที่เป็นประโยชน์ตามสถานการณ์และความต้องการหลังจากที่ได้รับความเสียหายมาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. แนะนำผู้เสียหายให้กับทนายความ

หากต้องการคำแนะนำหรือการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เราจะแนะนำคุณให้กับทนายความที่มีประสบการณ์และความเข้าใจในการสนับสนุนช่วยเหลือผู้เสียหายจากอาชญากรรมตามสถานการณ์ของคุณ

[ตัวอย่างของความเสียหายที่เฉพาะเจาะจง]

การฆาตกรรม, การข่มขืนทำร้ายร่างกาย, การทำร้ายให้บาดเจ็บ, การบังคับมีเพศสัมพันธ์ และอาชญากรรมอื่นที่คล้ายคลึงกัน, การบังคับเพื่ออนาจาร, ความรุนแรงในครอบครัว, การทารุณกรรม, การสะกดรอยตาม, อุบัติเหตุจราจรถึงขั้นเสียชีวิต, การชนแล้วหนี และคดีอื่นที่คล้ายคลึงกัน

3. ระบบช่วยเหลือสำหรับค่าธรรมเนียมทนายความและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

หากมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด รวมถึงในด้านของจำนวนทรัพย์สิน (โปรดทราบว่าระบบความช่วยเหลือแต่ละระบบมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน) คุณจะมีสิทธิใช้ระบบความช่วยเหลือต่างๆ สำหรับค่าธรรมเนียมทนายความและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผ่านJLSC

สำหรับภาพรวมของระบบ โปรดดูที่เว็บไซต์ระบบความช่วยเหลือในเรื่องค่าธรรมเนียมทนายความและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

<วิธีการติดต่อเรา>

หากคุณไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่น โปรดติดต่อศูนย์บริการให้ข้อมูลหลายภาษาของJLSC (0570-078377) ซึ่งให้บริการการประชุมทางโทรศัพท์ 3 สายกับพนักงานของJLSCร่วมกับล่าม

สามารถใช้บริการดังกล่าวเป็นภาษาต่อไปนี้: อังกฤษ, จีน, เกาหลี, สเปน, โปรตุเกส, เวียดนาม, ตากาล็อก, เนปาล, ไทย และ อินโดนีเซีย

หากคุณใช้ภาษาญี่ปุ่น โปรดติดต่อสายช่วยเหลือสนับสนุนผู้เสียหายจากอาชญากรรม (0120-079714) หรือติดต่อสำนักงานของเราที่ใกล้ที่สุด (เรารับสอบถามทั้งทางโทรศัพท์หรือการพูดคุยตัวต่อตัว)

รายชื่อสำนักงานท้องที่

ระบบช่วยเหลือสำหรับค่าธรรมเนียมทนายความและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

* หากมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด คุณจะมีสิทธิใช้ระบบความช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือให้คำปรึกษาทางกฎหมายสำหรับผู้เสียหายจากความรุนแรงในครอบครัวและความผิดอื่นๆ

ทนายความจะบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ผู้ที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว, การสะกดรอยตาม หรือการทารุณกรรมเด็ก โดยไม่คำนึงถึงทรัพยากรทางการเงินของผู้เสียหาย

● ผู้เสียหายสามารถพบและพูดคุยกับทนายความเพื่อขอรับคำปรึกษาทางกฎหมายได้
(ตัวแทนของผู้เสียหายไม่สามารถรับบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแทนได้)
● ผู้เสียหายสามารถขอรับคำปรึกษาทั้งเรื่องทางอาญาและทางแพ่ง ในกรณีที่จำเป็นเพื่อป้องกันความทุกข์ที่ประสบ
* หากคุณไม่สามารถจัดเตรียมล่ามภาษาต่างประเทศเองได้ เราจะให้บริการหากคุณต้องการล่ามเวลาที่รับคำปรึกษา โปรดติดต่อสำนักงานท้องที่สำหรับรายละเอียด

โปรดทราบว่าหากคุณมีทรัพย์สินเกินเกณฑ์ต่อไปนี้ คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการปรึกษา (5,500 เยน) ในภายหลัง


<เกณฑ์ทรัพย์สิน>

จำนวนรวมของเงินสดและเงินฝากซึ่งผู้ที่ต้องการใช้บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายสามารถใช้ได้โดยอิสระต้องไม่เกิน 3 ล้านเยน ณ เวลาที่ขอรับคำปรึกษา

* ค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในหนึ่งปีนับจากวันที่มีการขอรับคำปรึกษาทางกฎหมายอันเนื่องมาจากความรุนแรงในครอบครัว, การสะกดรอยตาม, การทารุณกรรมเด็ก หรือความผิดอื่นๆ (เช่น ค่ารักษาพยาบาล) จะหักออกจากยอดรวมของเงินสดและเงินฝาก

● ช่วยเหลือให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

หากมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด คุณจะมีสิทธิรับบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสำหรับคดีแพ่ง, คดีครอบครัว หรือคดีปกครอง

● การช่วยเหลือเป็นตัวแทนและจัดเตรียมเอกสาร

หากมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด เราจะจ่ายค่าธรรมเนียมทนายความและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับกระบวนการในศาลของคดีแพ่ง, คดีครอบครัว หรือคดีปกครอง ในนามของคุณ


บริการที่ได้รับความเชื่อถือจากสมาคมทนายความญี่ปุ่น

● ความช่วยเหลือทางกฎหมายสำหรับผู้เสียหายจากอาชญากรรม

ผู้เสียหายจากการฆาตกรรม, การทำร้ายให้บาดเจ็บ, อาชญากรรมทางเพศ, การสะกดรอยตาม หรืออาชญากรรมอื่นที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงสมาชิกในครอบครัวมีสิทธิที่จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมทนายความและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกระบวนการพิจารณาคดีอาญา, กระบวนการพิจารณาตัดสินสำหรับเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และขั้นตอนการจัดการ *

● ความช่วยเหลือทางกฎหมายสำหรับเด็ก

เด็ก (อายุต่ำกว่า 20 ปี) ที่ต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอันเนื่องมาจากการทารุณกรรมเด็ก ฯลฯ มีสิทธิที่จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมทนายความและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเจรจากับองค์กรปกครองที่ดำเนินการในนามของเด็กเหล่านั้น หรือขั้นตอนทางกฎหมายที่ดำเนินการในนามของเด็กเหล่านั้น หรือเรื่องอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน *

* โปรดขอใช้บริการสนับสนุนช่วยเหลือผ่านทนายความที่คุณต้องการให้ประจำกับตนเอง

ระบบทนายความที่ศาลแต่งตั้งให้กับผู้เสียหายที่เข้าร่วมการพิจารณาคดี

● ระบบสำหรับผู้เสียหายเพื่อเข้าร่วมการพิจารณาคดี

เป็นระบบที่อนุญาตให้ผู้เสียหายจากอาชญากรรมบางส่วน ฯลฯ เข้าร่วมในการพิจารณาคดีอาญาตามการตัดสินใจของศาล เพื่อให้ผู้เสียหายสามารถปรากฏตัวในศาลในวันพิจารณาคดีและถามคำถามกับจำเลย

<บุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมกระบวนการพิจารณาในฐานะผู้เสียหาย>

(ⅰ) อาชญากรรมที่ทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บอันเป็นการกระทำความผิดทางอาญาโดยเจตนา (เช่น การฆาตกรรมและการทำร้ายให้บาดเจ็บ)
(ⅱ) อาชญากรรมที่เป็นการบังคับเพื่ออนาจาร, การบังคับมีเพศสัมพันธ์ ฯลฯ การอนาจารโดยผู้ที่ปกครองบุคคลซึ่งอายุต่ำกว่า 18 ปี และอาชญากรรมอื่นที่คล้ายคลึงกัน
(ⅲ) อาชญากรรมที่เป็นการควบคุมและกักขังโดยผิดกฎหมาย;
(ⅳ) อาชญากรรมที่เป็นการลักพาตัวโดยการบังคับหรือล่อลวง และการค้ามนุษย์
(ⅴ) อาชญากรรมอื่นๆ ที่รวมถึงการกระทำความผิดทางอาญาที่ระบุไว้ในข้อ (ii) ถึง (iv)
(ⅵ) อาชญากรรมที่เป็นการขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ และอาชญากรรมอื่นที่คล้ายคลึงกัน และ
(ⅶ) ความพยายามที่จะกระทำอาชญากรรมใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อ (i) ถึง (v)

บุคคลต่อไปนี้มีสิทธิเข้าร่วมการพิจารณาคดีในฐานะผู้เสียหาย: ตัวผู้เสียหายจากอาชญากรรมใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อ (i) ถึง (vii) ด้านบน และตัวแทนตามกฎหมาย รวมถึงคู่สมรส, ญาติสายตรง และพี่น้องของผู้เสียหายจากอาชญากรรม ในกรณีที่ตัวผู้เสียหายเสียชีวิตหรือประสบกับความทุกข์ทางร่างกายหรือจิตใจอย่างร้ายแรง

● ระบบทนายความที่ศาลแต่งตั้งให้กับผู้เสียหายที่เข้าร่วมการพิจารณาคดี
เป็นระบบที่ศาลแต่งตั้งทนายความที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาล ให้กับผู้เสียหายที่เข้าร่วมการพิจารณาคดี และรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว เพื่อให้ผู้เสียหายที่เข้าร่วมการพิจารณาคดีซึ่งไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้รับความช่วยเหลือจากทนายความได้ (ทนายความของผู้เสียหายที่เข้าร่วมการพิจารณาคดี)

<เงื่อนไขสำหรับการใช้งาน>
หากคุณต้องการใช้ระบบในฐานะผู้เสียหายที่เข้าร่วมการพิจารณาคดี ทรัพยากรทางการเงินของคุณ (จำนวนรวมของเงินสด, เงินฝาก และทรัพย์สินอื่นๆ) หักลบค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในหกเดือนอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดทางอาญา (เช่น ค่ารักษาพยาบาล) แล้วต้องไม่เกิน 2 ล้านเยน

การชำระค่าเดินทางให้กับผู้เสียหายที่เข้าร่วมการพิจารณาคดี

เป็นระบบที่รัฐบาลชำระค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับผู้ที่เข้าร่วมการพิจารณาคดีอาญา โดยใช้ระบบสำหรับผู้เสียหายเพื่อเข้าร่วมการพิจารณาคดี ผู้เสียหายที่เข้าร่วมการพิจารณาคดีทุกรายสามารถขอให้ชดเชยค่าใช้จ่ายได้ โดยไม่คำนึงถึงทรัพยากรทางการเงินหรือปัจจัยอื่นๆ

รัฐบาลจะชำระค่าเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยงรายวัน ตลอดจนค่าที่พักในกรณีที่ต้องการที่พักเพื่อเข้าร่วมการพิจารณาคดีที่จะจัดขึ้นในศาลที่ตั้งอยู่ห่างจากสถานที่พำนักของผู้เสียหายหรือเพื่อเหตุผลอื่นใดที่คล้ายกัน

サブナビゲーションここから

Goals and Operations


以下フッタです
Copyright © Houterasu All rights reserved.
フッターここまで
Page Top