このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイト内検索

 1. トップページ
 2. Legal Information for Foreign Nationals(外国人のみなさまへ)
 3. Bagay-bagay na may kinalaman sa sambahayan: pagpapakasal, kasal, diborsyo
本文ここから

Bagay-bagay na may kinalaman sa sambahayan: pagpapakasal, kasal, diborsyo

更新日:2023年2月17日

Mangyaring basahin ito bago gamitin.

 • Ang FAQ ay nagpapakilala ng mga pangkalahatang legal na sistema sa Japan, at hindi nito sinasagot ang indibidwal at partikular na mga konsultasyon. Dagdag pa rito, maaaring hindi malapat ang legal na sistema ng Japan depende sa indibidwal na pangyayari.
 • Para sa mga nais malaman kung mayroong FAQ na hindi nakalagay rito o nais ng indibidwal at partikular na konsultasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa multilingual information service (0570-078377). Depende sa nilalaman ng konsultasyon, susuriin ang FAQ at consultation desk at gagabayan ka.
 • Batay sa FAQ, susubukan namin na lutasin ang iyong indibidwal at partikular na problema, at kung nagdulot man ng anumang pinsala, mangyaring tandaan na hindi mananagot ang Houterasu rito.

Talaan ng Nilalaman

Pagpapakasal

Kasal

Diborsyo

Q01: Kailangan bang magbayad ng bayad-pinsala sa katipan kung kakanselahin ang pagpapakasal?

 • Kung mayroong makatuwirang dahilan, maaaring kanselahin ang pagpapakasal nang walang papasaning responsibilidad.
 • Kung walang makatuwirang dahilan, kailangang bigyan ng kompensasyon ang nangyaring pinsala sa katipan.

(Paliwanag)
・Kung mayroong kalagayan kung saan hindi maaaring magkaroon ng magandang buhay mag-asawa sa hinaharap, at kung kinikilala na mayroong makatuwirang dahilan upang kanselahin ang pagpapakasal, maaari itong kanselahin nang walang papasaning kahit anong responsibilidad.
・Halimbawa, kung sa pamumuhay hanggang sa kasalukuyan, nagsinungaling ang katipan tungkol sa mahahalagang bagay ng pamumuhay na hindi maaaring palampasin tulad ng halaga ng kanyang sahod, utang atbp., itinuturing ito bilang makatuwirang dahilan upang kanselahin ang pagpapakasal.
・Kung kinansela ang pagpapakasal nang walang makatuwirang dahilan, ituturing ito bilang paglabag sa kasunduan ng pagpapakasal, at kailangang bigyan ng kompensasyon ang pinsala sa pamamagitan ng bayad-pinsala atbp.

00008

Q02: Anong mga proseso ang kailangan kapag magpapakasal ang dalawang dayuhang nakatira sa Japan?

 • Mangyaring magsumite ng notipikasyon ng kasal sa munisipyo ng tinitirahang munisipalidad ng dayuhan.
 • Sa notipikasyon ng kasal, mangyaring maglakip ng dokumento (sa pangkaraniwan, sertipiko ng legal na kapasidad na mag-asawa) kung saan nakasaad na ang dayuhan ay maaaring mag-asawa sa ilalim ng batas sa personal na katayuan ng kanyang pinagmulang bansa.
 • Maaari ring magpadala ng notipikasyon ng pagpapakasal ang dayuhan sa embahada o konsulado ng ibang bansa na nasa Japan alinsunod sa pamamaraan ng bansang iyon.

(Paliwanag)
・Ang isang dayuhang naninirahan sa Japan ay maaaring magpakasal sa Japan sa pamamagitan ng paglakip ng dokumentong nagsasaad na siya ay maaaring mag-asawa sa ilalim ng batas sa personal na katayuan ng kanyang pinagmulang bansa (sa pangkaraniwan, sertipiko ng legal na kapasidad na mag-asawa) sa notipikasyon ng kasal at pagsusumite ng notipikasyon nito sa tanggapan ng family register.
・Dahil walang family register ang dayuhan sa dahilang wala siyang nasyonalidad na Hapones, ang pagsusumite ng notipikasyong ito ay hindi ito magdudulot ng pagkakaroon ng family register.
・Upang bigyang-patunay ang kasal, kailangan ang sertipiko ng pagtanggap sa notipikasyon o sertipiko ng nakasulat na nilalaman ng notipikasyon.
・Kung nagsumite ang dayuhan ng notipikasyon ng kasal sa embahada o konsulado ng ibang bansa na nasa Japan alinsunod sa pamamaraan ng bansang iyon, hindi kailangang magsumite ng notipikasyon sa tanggapan ng family register ng Japan.

00022

Q03: Anong klase ng proseso ang kailangan kapag magpapakasal sa Japan ang isang Hapones at dayuhang nakatira sa Japan?

 • Mangyaring magsumite ng notipikasyon ng kasal sa munisipyo ng tinitirahang lugar o permanenteng address ng Hapones.
 • Sa notipikasyon ng kasal, mangyaring maglakip ng dokumentong nagsasaad na ang kaparehang dayuhan ay maaaring mag-asawa sa ilalim ng batas sa personal na katayuan ng kanyang pinagmulang bansa (sa pangkaraniwan, sertipiko ng legal na kapasidad na mag-asawa).

(Paliwanag)
Pagkatapos siyasatin na parehong tinutugunan ng Hapones ang mga kondisyon ng kasal sa Japan, at tinutugunan din ng dayuhan ang mga kondisyon ng kasal sa kanyang pinagmulang bansa, tatanggapin ng munisipyo ang notipikasyon, at ipapadala ito sa munisipalidad ng family register ng Hapones.
・Kapag magsusumite ng notipikasyon ng kasal sa tinitirahang lugar ng Hapones, mas mainam na maglakip ng kopya o abstract ng family register ng Hapones (kung naka-computerize ang permanenteng address, sertipiko ng kabuuan o bahaging nakatala sa family register).
・Para sa mga dayuhang napagkalooban ng refugee status alinsunod sa Immigration Control and Refugee Recognition Act, ituturing ang batas ng Japan kung saan sila naninirahan bilang batas ng kanilang bansang pinagmulan.

00023

Q04: Ako ay dayuhang nagtatrabaho sa Japan na may status of residence kung saan maaari akong magtrabaho. Maaari ko bang dalhin ang aking kapamilya sa Japan?

 • May posibilidad na mamalagi sa Japan ang iyong kapamilya sa ilalim ng status of residence na “Dependent.”
 • Para sa maikling pagbisita, maaari ring mamalagi sa ilalim ng status of residence na “Temporary Visitor.”

(Paliwanag)
・Mag-aapply para sa status of residence sa embahada atbp. ng Japan sa pinagmulang bansa.
・Gayunpaman, sa pangkalahatang tuntunin, hindi maaaring magtrabaho sa Japan kung Dependent o Temporary Visitor.
・Kung namalagi sa Japan sa loob ng mahabang panahon at nakakuha ng status of residence na “Permanent Resident,” maaari ring permanenteng mamalagi ang iyong kapamilya bilang “Spouse of Child of Permanent Resident.”

02367

Q05: Ako ay dayuhan, at ang asawa ko ay Hapones. Nakatira ako sa Japan sa ilalim ng status of residence na “Spouse or Child of a Japanese National” ngunit kung tumira nang magkahiwalay sa asawang Hapones ang dayuhang tulad nito, hindi na ba siya maaaring magpatuloy na manirahan sa Japan?

 • Tinitingnan hindi lamang ang katotohanan ng pagtira nang hiwalay kundi pati na rin ang kabuuan ng iba pang mga kalagayan. Kung hinusgahan na nasira na ang relasyong mag-asawa, at nawala na ang basehan ng substansya ng kasal sa buhay-lipunan, may posibilidad na mawala ang status of residence na “Spouse or Child of a Japanese National.”
 • Kung nais mong magpatuloy na mamalagi sa Japan kahit na nawala na ang basehan ng substansya ng kasal sa buhay-lipunan, kailangang palitan status of residence na “Spouse or Child of a Japanese National” sa ibang status.

(Paliwanag)
・Kinikilala ang status of residence na “Spouse or Child of a Japanese National” sa mga dayuhang legal na kasal sa Hapones. Subalit, kung nagdiborsyo, o kung hinusgahan na nasira na ang relasyong mag-asawa, at nawala na ang basehan ng substansya ng kasal sa buhay-lipunan, may posibilidad na hindi payagang mag-renew ng period of stay, o mawalang-bisa ang status of residence.
・Sa paghuhusga kung nawala na ang basehan ng substansya ng kasal sa buhay-lipunan, binibigyang konsiderasyon hindi lamang ang katotohanan ng pagtira nang hiwalay kundi na rin ang kabuuang kalagayan, tulad ng panahon ng pagtira nang hiwalay, pagkakaroon at antas ng komunikasyon sa pagitan ng mag-asawa, at kalagayan ng pagbabahagi ng mga gastusin sa pamumuhay (halimbawa, may mga kaso kung saan kinikilala ang makatuwirang dahilan sa pagtira nang maghiwalay, tulad ng pagtira nang hiwalay dahil sa trabaho, kung kaya’t hindi manghuhusga dahil lamang sa katotohanang nakatira nang hiwalay).
・Kapag nagdiborsyo ang dayuhan sa asawang Hapon, o nahusgahan na nawala na ang basehan ng substansya ng kasal sa buhay-lipunan, maaari siyang mawalan ng status of residence na “Spouse or Child of a Japanese National.” Dahil dito, kung nais niyang patuloy na mamalagi sa Japan, kailangan niyang palitan ang status of residence sa ibang status (Long-Term Resident atbp).
・Kapag minsan nang nawalan ng status of residence, napakahirap na makakuha ulit ng ibang status of residence. Kung magpapalit sa ibang status of residence, kailangang palitan ito sa ibang status habang may bisa pa ang status of residence na “Spouse or Child of a Japanese National.”
・Kung mayroon kang alalahanin tungkol sa iyong status of residence, makabubuting kumonsulta sa eksperto tulad ng abogado, atbp. upang makakuha ng naaangkop na payo ayon sa operasyon ng Immigration Services Agency at kaso sa hukuman.

00398

Q06: Maaari bang hilingin sa asawang hiwalay na nakatira na bayaran ang aking gastusin sa pamumuhay?

 • Maaari itong hilingin.

(Paliwanag)
・Kahit na hiwalay na nakatira ang mag-asawa, mayroon silang obligasyon na suportahan ang isa’t isa hangga’t hindi pa natatapos ang diborsyo.
・Batay sa obligasyon ng pagsuporta, maaaring hilingin ang buwanang gastusin sa pamumuhay ayon sa kita at bilang ng sinusuportahang anak atbp. Tinatawag itong “gastusin ng buhay mag-asawa.”
・Kung hindi magkasunduan tungkol sa gastusin ng buhay mag-asawa, mangyaring magsampa ng arbitrasyon para sa paghiling ng paghahati ng gastusin ng buhay mag-asawa sa hukumang pampamilya, at solusyunan ito sa ilalim ng tagapamagitan na hukom at arbitrator.

02318

Q07: Namomroblema ako tungkol sa karahasan mula sa aking asawa. Ano ang dapat kong gawin?

 • Kung nararamdaman mong ikaw ay nasa panganib, una sa lahat, kumonsulta sa pulisya o sa Spousal Violence Counseling and Support Center (iba’t iba ang pangalan tulad ng Women’s Center, Gender Equality Center atbp), at magpatulong sa kanila.
 • Pagkatapos, inirerekumenda naming kumonsulta sa abogado.

(Paliwanag)
・Ang karahasan mula sa asawa (domestic violence o DV) ay isang matinding paglabag sa karapatang pantao na itinuturing din bilang gawaing kriminal.
・Sa Spousal Violence Counseling and Support Center, maaaring kumonsulta tungkol sa paglipat sa temporaryong pasilidad para sa proteksyon (shelter).
・Depende sa kaso, maaaring magpetisyon sa hukuman na mag-isyu ng utos ng hukuman upang ipagbawal ang asawa na sundan ka o maglibot malapit sa iyong tirahan, pinagtatrabahuhan atbp. (restraining order), utos upang temporaryong paalisin sa bahay ang asawa (eviction order), utos upang ipagbawal siyang lumapit sa anak, utos upang ipagbawal siyang lumapit sa mga kamag-anak atbp., utos upang ipagbawal siyang tumawag sa telepono atbp.
・Ang karahasan ay maaari ring maging dahilan ng pagdidiborsyo at kahilingan para sa bayad-pinsala.
・Kapag nakaranas ng karahasan mula sa asawa, nasugatan dahil sa karahasan atbp., maaari ring magsampa ng reklamong kriminal.
・Sa Houterasu, nagbibigay kami ng legal na konsultasyon sa mga taong nakakaranas ng DV kaugnay sa pag-iwas sa higit pang pinsala, anuman ang kanilang pinansyal na katayuan (legal consultation aid for the victims of specific acts of trespass against the person (karahasan mula sa asawa, stalking, at pang-aabuso sa bata)). Para sa mga nais gamitin ang serbisyong ito, mangyaring tumawag sa Multilingual Information Service (0570-078377).

00030

Q08: Kinasal ako noong nakaraang taon, ngunit agad nag-umpisang maghasik ng karahasan ang aking asawa. Natatakot ako at walang magawa kapag sinisigawan niya ako. Wala akong ibang mapuntahan, kung kaya’t tinitiis kong manatili sa bahay.

 • Kung binugbog ka ng iyong asawa, inirerekumenda naming pumunta ka sa ospital at kumuha ng medikal na sertipiko ng iyong sugat.
 • Kung nararamdaman mong nanganganib ang iyong buhay, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa pulisya.
 • Gayundin, mayroong taong tagapangasiwa ng problema ng mga babae (women’s counselor atbp.) sa Women’s Consultation Office sa tinitirahang munisipyo o sa bawat prefecture, kung kaya’t maaring kumonsulta dito. Kung nais mong umalis sa iyong bahay, tanungin ang women’s counselor kung magagamit ang shelter para temporaryong lumikas.
 • Kung magdidiborsyo, at dumating ang oras upang i-renew ang iyong status of residence habang isinasagawa ang proseso ng arbitrasyon ng diborsyo atbp., kumonsulta sa Immigration Services Agency tungkol sa sitwasyon na kasalukuyan kang nasa proseso ng arbitrasyon ng diborsyo. Sa pagkakataong ito, epektibo ang medikal na sertipiko at kasaysayan ng konsultasyon sa women’s counselor.

03798

Q09: May lumabas na restraining order upang maiwasan ang karahasan mula sa aking asawa, ngunit nag-aalala ako na baka kunin niya ang anak ko. Ano ang dapat kong gawin?

 • Karagdagan pa sa restraining order upang hindi lapitan ang biktima sa ilalim ng Domestic Violence Prevention Act, maaari ring mag-petisyon ng restraining order upang hindi lapitan ang anak na kasamang naninirahan ng biktima.
 • Kung adulto na ang anak, maaaring mag-petisyon ng restraining order upang hindi lapitan ang mga kamag-anak atbp. ng biktima.
 • May mga kaso rin kung saan maaari humiling ng babala sa ilalim ng Anti-Stalking Act, o mag-petisyon ng provisional disposition sa ilalim ng Civil Provisional Remedies Act.

(Paliwanag)
・Ang opisyal na pangalan ng Domestic Violence Prevention Act ay “Act on the Prevention of Spousal Violence and the Protection of Victims”.
・Ang opisyal na pangalan ng Anti-Stalking Act ay “Act on Proscribing Stalking Behavior and Assisting Victims.”
・Kapag magkasamang nakatira ang biktima at anak na menor-de-edad, maaaring mag-petisyon ng restraining order na magbabawal ng paglilibot at stalking sa loob ng 6 na buwan malapit sa paaralan at lugar kung saan karaniwang namamalagi ang anak. Ito ay para maiwasang kunin ng asawang gumagamit ng karahasan (kriminal) ang anak upang pilitin ang biktima na makipagkita sa kanya.
・Para sa restraining order upang hindi lapitan ang anak,maaari lamang mag-petisyon nito kung may pagsang-ayon ng anak kung siya ay 15 taong gulang o higit pa.
・Kinokontrol ng Anti-Stalking Act ang gawain ng paulit-ulit na stalking ng biktima o taong may malapit na relasyon sa kanya sa layuning matugunan ang nararamdamang pag-ibig at pagmamahal, o hinanakit laban sa biktima.
・Maaaring magbigay ng babala sa ilalim ng Anti-Stalking Act sa pamamagitan ng pag-uulat nito sa pulisya.
・Kapag mayroong “stalking atbp,” maaaring maglabas ang Public Safety Commission ng utos na magbabawal sa gawain ng “stalking atbp.” laban sa ibang partido pagkatapos isagawa ang nakatakdang proseso. Kung ito ay kaso ng emergency, maaaring maglabas ng utos ng pagbabawal nang hindi isinasagawa ang nakatakdang proseso.
・Maaaring mag-petisyon sa hukuman ng temporaryong restraining order o restraining order para sa pagbibisita sa ilalim ng Civil Provisional Remedies Act.
・Kung kailangang magdesisyon tungkol sa kung aling proseso ang pinaka-naaangkop, mainam na kumonsulta sa eksperto tulad ng abogado, atbp.

02472

Q10: Maaari ba akong makatanggap ng proteksyon sa ilalim ng Domestic Violence Prevention Act kahit pagkatapos nang mag-diborsyo o kahit na nagsasama nang di-kasal? Maaari rin ba ang dayuhan o lalaki?

 • Nasa ilalim ka pa rin ng proteksyon kahit pagkatapos magdiborsyo, kahit na kasalukuyang nagsasama nang di-kasal, o pagkatapos mabuwag ang pagsasama nang di-kasal. Nasa ilalim din ng proteksyon ang mga dayuhan at lalaki.

(Paliwanag)
・Pagkatapos magdiborsyo, kung patuloy na nakakaranas ng karahasan mula sa “dating asawa,” nasa ilalim ka pa rin ng proteksyon alinsunod sa Domestic Violence Prevention Act.
・Sa batas na ito, kasama rin sa depinisyon ng “asawa” ang “common-law husband/wife” na itinuturing na nasa samahan ng common-law marriage kahit na hindi nagpapadala ng notipikasyon ng kasal, at kasama rin sa depinisyon ng “diborsyo” ang taong hindi nagpadala ng notipikasyon ng “kasal” ngunit itinuturing na nasa samahan ng common-law marriage at nagdiborsyo sa aktuwalidad. Dahil dito, kahit sa kaso ng pagsasama nang di-kasal (common-law marriage) at pagkatapos mabuwag ito, maaaring makatanggap ng proteksyon sa ilalim ng Domestic Violence Prevention Act.
・Gayunpaman, kung hindi ka nakaranas ng karahasan o pagbabanta habang kasal o nagsasama nang di-kasal, ngunit nagsimula ang karahasan at pagbabanta pagkatapos ng diborsyo o pagkabuwag ng pagsasama nang di-kasal, hindi ito saklaw ng Domestic Violence Prevention Act at sa halip ay tutugunan sa ilalim ng Anti-Stalking Act atbp.
・Saklaw din ng Domestic Violence Prevention Act hindi lamang ang karahasan mula sa asawa o common-law partner (o dating asawa / kapareha), ngunit pati na rin ang karahasan mula sa kasintahang kasama o dating kasamang naninirahan.
・Walang limitasyon sa saklaw na kasarian o nasyonalidad ng biktima sa ilalim ng Domestic Violence Prevention Act, kung kaya’t maaari ring sumailalim sa proteksyon ang mga lalaki at dayuhang biktima ng domestic violence. Sa pagsasagawa ng tungkulin ng mga taong kinauukulan para sa proteksyon ng biktima ng domestic violence, imbestigasyon, paglilitis atbp., kailangan nilang respetuhin ang karapatang-pantao ng biktima anuman ang kanyang nasyonalidad atbp., at magbigay ng sapat na konsiderasyon sa pagtiyak sa kaniyang kaligtasan at pagka-kompidensyal.

03136

Q11: Kami ay mag-asawang Hapones at dayuhan na nakatira sa Japan. Napagsang-ayunan naming magdiborsyo kung kaya’t iniisip naming magdiborsyo sa pamamagitan ng mutual agreement at magsumite ng notipikasyon ng diborsyo. Anong proseso ang dapat gawin upang kilalanin din ang diborsyong ginawa sa Japan sa pinagmulang bansa ng dayuhang asawa?

 • Kung kinikilala ang diborsyo sa pamamagitan ng mutual agreement sa pinagmulang bansa ng dayuhang asawa, kikilalanin rin ang diborsyo sa pinagmulang bansa ng dayuhang asawa kung magsusumite ng notipikasyon ng diborsyo sa munisipyo at pati na rin sa konsulado atbp. ng pinagmulang bansa ng dayuhang asawa na nasa Japan.
 • Kung hindi kinikilala ang diborsyo sa pamamagitan ng mutual agreement sa pinagmulang bansa ng dayuhang asawa, kailangang magdiborsyo hindi sa pamamagitan ng diborsyo sa pamamagitan ng mutual agreement, kundi gamit ang proseso ng hukuman upang kilalanin ang diborsyo sa pinagmulang bansa ang dayuhang asawa.

(Paliwanag)
・Kung ang isa sa mag-asawa ay Hapones na mayroong address sa Japan, kahit ano pa ang nasyonalidad ng dayuhang asawa, ilalapat ang batas ng Japan (Kodigo Sibil ng Japan) sa diborsyo, kung kaya’t maaaring isagawa ang diborsyo sa pamamagitan ng mutual agreement alinsunod sa pamamaraan ng Japan.
・Gayunpaman, kung hindi kinikilala ang diborsyo sa pamamagitan ng mutual agreement sa pinagmulang bansa ng dayuhang asawa, kahit na magsumite ng notipikasyon ng diborsyo sa munisipyo sa Japan, maaaring magkaroon ng sitwasyon kung saan “nagdiborsyo na sa Japan, ngunit hindi pa diborsyado sa pinagmulang bansa ng asawa.”
・Upang maiwasan ang ganitong sitwasyon, kailangang magdiborsyo gamit ang proseso ng hukuman imbes na diborsyo sa pamamagitan ng mutual agreement.
・Mayroong ilang bansa kung saan kinikilala lamang ang diborsyo sa pamamagitan ng demanda para sa diborsyo (judicial divorce), ngunit kahit sa mga bansang ito, mayroon ding mga bansa kung saan kinikilala ang diborsyo sa pamamagitan ng demanda ng diborsyo gamit ang arbitrasyon kung mayroong nakasulat sa dokumento ng arbitrasyon ng diborsyo na “Ang artbitrasyong ito ay mayroong kaparehong bisa ng pangwakas na hatol alinsunod sa Artikulo 268 ng Domestic Relations Case Procedure Act ng Japan” kung kaya’t mainam na kumpirmahin kung paano ito pinanghahawakan sa pinagmulang bansa dayuhang asawa.
・Maaari ring magtanong at kumpirmahin sa konsulado atbp. ng dayuhang bansa na nasa Japan ukol sa legal na sistema ng dayuhang bansa.
・Mangyaring kumonsulta sa eksperto tulad ng abogado, atbp. para sa mga detalye. Dahil may mga kaso kung saan kailangang kumonsulta rin sa abogado, atbp. ng nauugnay na dayuhang bansa, inirerekumenda naming isama rin ang pagkumpirma nito sa inyong konsultasyon.

02567

Q12: Nag-aalala ako na baka magpasyang mag-isa na magsumite ng notipikasyon ng diborsyo ang aking asawa. Ano ang dapat kong gawin?

 • Maaaring hilingin sa munisipyo na huwag tanggapin ang notipikasyon ng diborsyo.
 • Subalit, kung ang mag-asawa ay parehong dayuhan, hindi maaaring hilingin na huwag tanggapin ang notipikasyon.

(Paliwanag)
Ang kahilingan para sa di-pagtanggap ng notipikasyon ay isang sistemang itinaguyod para sa mga kasal atbp. na nagkakaroon ng bisa sa pamamagitan ng pagpapadala ng notipikasyon, upang pigilan ang pagtanggap ng pekeng notipikasyon nang hindi namamalayan ng kinauukulang tao at pagtatala ng di-makatotohanang bagay sa family register. Ito ay epektibong paraan kapag may panganib na magpadala ng notikpikasyon ng diborsyo atbp. na labag sa iyong kalooban.
<<Balangkas ng proseso>>
・Paunang hihilingin sa alkalde ng munisipalidad ng permanenteng address atbp. na huwag tanggapin ang kinauukulang notipikasyon nang walang kumpirmasyon na ang mismong taong nagsampa ng kahilingan ang nagpadala nito.
・Magagamit ang sistemang ito para sa mga notipikasyon na nagkakaroon ng bisa kapag ipinadala, tulad ng notipikasyon ng pagkilala, pag-aampon, kanselasyon ng pag-aampon o diborsyo, kasal, at diborsyo.
・Ang maaari lamang sampahan ng kahilingan ay ang mga notipikasyon kung saan nasasangkot ang mismong tao, tulad ng kumikilalang tao (ama) kung ito ay pagkilala, magkaparehang mag-asawa kung kasal o diborsyo, atbp. Gayundin, maaari ring magsampa ng kahilingan kung saan tinutukoy ang kabilang partido sa notipikasyon.
・Maaaring magsampa ng kahilingan sa munispyo ng munisipalidad ng permanenteng address, at gayundin sa munisipalidad kung saan nakarehistro ang address.
・Sa ilang kaso, kahit nasa labas na ng oras ng opisina ang munisipyo, maaaring ipatanggap ang kahilingan para sa di-pagtanggap ng notipikasyon kung mayroong tagabantay sa gabi.
・Walang limitasyon sa panahon pagkatapos magsampa ng kahilingan. Hangga’t hindi pa inuurong ang kahilingan para sa di-pagtanggap ng notipikasyon, ituturing na hindi maaaring tanggapin ang notipikasyon.
・Kapag hindi tinanggap ang notipikasyon ng diborsyo atbp. na isinumite nang hindi nalalaman, ipapaalam ng alkalde ang tungkol dito sa taong nagsampa ng kahilingan para sa di-pagtanggap ng notipikasyon.
・Para sa mga detalye, mangyaring magtanong sa tanggapan ng munisipyo.
<<Sa kaso ng dayuhan>>
Dahil ang layunin ng sistema ng kahilingan para sa di-pagtanggap ng notipikasyon ay upang pigilan ang pagtatala sa family register ng mga bagay na labag sa kalooban ng kinauukulang tao, hindi ito maaaring gamitin kung parehong dayuhan ang mga kinauukulan dahil wala silang itatalang family register. Kung ang isa sa mga kinauukulan ay Hapones, at ang isa ay dayuhan, maaaring magsampa ng kahilingan para sa di-pagtanggap ng notipikasyon maging ang Hapones o dayuhan, dahil mayroong family register ang kinauukulang Hapones.

00035

Q13: Kami ay mag-asawa na parehong dayuhan na nakatira sa Japan. Ano ang kinakailangang proseso upang magdiborsyo?

 • Kung pareho ang batas sa pinagmulang bansa ng mag-asawa, at kung kinikilala sa batas ng pinagmulang bansa ang diborsyo sa pamamagitan ng mutual agreement, maaaring magdiborsyo sa pamamagitan ng mutual agreement. Sa kabilang banda, kung walang pagsang-ayon na magdiborsyo sa pagitan ng mag-asawa, at kung hindi kinikilala ang diborsyo sa pamamagitan ng mutual agreement sa batas ng pinagmulang bansa, kailangang magdiborsyo sa pamamagitan ng proseso ng hukuman.
 • Kung dayuhan ang mga kinauukulan, ang tanong ay kung maaari nilang gamitin ang hukuman ng Japan. Ngunit kung naninirahan sila sa Japan, maaari silang magsampa ng arbitrasyon ng diborsyo o demanda ng diborsyo sa hukuman ng Japan (hukumang pampamilya).

(Paliwanag)
<<Kung magdidiborsyo sa pamamagitan ng mutual agreement>>
・Kung sumasang-ayon ang parehong mag-asawa, maaaring diborsyo sa pamamagitan ng mutual agreement sa mga sumusunod na kaso.
(1) Pareho ang batas sa pinagmulang bansa ng mag-asawa, at kinikilala sa batas ng pinagmulang bansa ang diborsyo sa pamamagitan ng mutual agreement (gayunpaman, may mga kaso kung saan kailangan itong gawin sa pamamaraan ng batas sa pinagmulang bansa, at hindi sa pamamaraan ng diborsyo sa pamamagitan ng mutual agreement sa Japan).
(2) Magkaiba ang batas sa pinagmulang bansa ng mag-asawa, ngunit nakatira silang dalawa sa Japan.
<<Kung magdidiborsyo sa pamamagitan ng proseso ng hukuman>>
・Kung walang pagsang-ayon sa diborsyo sa pagitan ng mag-asawa, gagamitan ang proseso ng hukuman.
・Kahit na sumang-ayon ang parehong mag-asawa na magdiborsyo, kung hindi kinikilala ang diborsyo sa pamamagitan ng mutual agreement sa pinagmulang bansa ng mag-asawa, kailangang gamitin ang proseso ng hukuman upang magdiborsyo.
・Gayundin, kahit na maaaring gamitin ang pamamaraan ng Japan para sa diborsyo sa pamamagitan ng mutual agreement, kung hindi kinikilala ang diborsyo sa pamamagitan ng mutual agreement sa batas ng pinagmulang bansa ng isa o dalawa sa kanila, ginagamit ang proseso ng hukuman upang kilalanin ang diborsyo sa pinagmulang bansa.
・Kung nakatira ang mag-asawa sa Japan, maaaring magsampa ng arbitrasyon ng diborsyo odemanda ng diborsyo sa hukuman ng Japan (hukumang pampamilya). Gayundin, bago magsampa ng demanda ng diborsyo, kailangan munang magsagawa ng arbitrasyon ng diborsyo (Conciliation First Principle), ngunit kung mayroong sitwasyon kung saan hindi kinikilala sa pinagmulang bansa ang diborsyo sa pamamagitan ng arbitrasyon, maaaring magsampa ng demanda ng diborsyo nang hindi isinasagawa ang arbitrasyon ng diborsyo.
・Sa ilang bansa kung saan kinikilala lamang ang diborsyo sa pamamagitan ng demanda para sa diborsyo (judicial divorce), mayroon ding mga bansa kung saan kinikilala ang diborsyo sa pamamagitan ng demanda ng diborsyo gamit ang arbitrasyon kung mayroong nakasulat sa dokumento ng arbitrasyon ng diborsyo na “Ang artbitrasyong ito ay mayroong kaparehong bisa ng pangwakas na hatol alinsunod sa Artikulo 268 ng Domestic Relations Case Procedure Act of Japan” . Mainam na kumpirmahin kung paano ito pinanghahawakan sa pinagmulang bansa.
・Kahit na ito ay proseso sa hukuman ng Japan (hukumang pampamilya), kung pareho ang pinagmulang bansa ng mag-asawa, hahatulan ang diborsyo alinsunod sa batas ng pinagmulang bansa. Kung magkaiba ang batas ng pinagmulang bansa ng mag-asawa, hahatulan ito alinsunod sa batas ng Japan (Kodigo Sibil ng Japan) kung saan sila karaniwang nakatira.
<<Paalala>>
・Kahit na dayuhan, kailangang magpadala ng notipikasyon sa munisipyo kung natapos ang diborsyo.
・Kahit na maaaring magdiborsyo sa Japan, may mga kaso kung saan mas magandang isagawa ng proseso sa hukuman ng kinauukulang dayuhang bansa sa pananaw ng paghanap ng solusyon sa ibang mga isyu na nauugnay sa diborsyo tulad ng kabayaran para sa pagsuporta sa anak, pagbisita sa anak, paghahati ng ari-arian atbp.
・Mangyaring kumonsulta sa eksperto tulad ng abogado, atbp. para sa mga detalye. Dahil may mga kaso kung saan kailangang kumonsulta rin sa abogado, atbp. ng nauugnay na dayuhang bansa, inirerekumenda naming isama rin ang pagkumpirma nito sa inyong konsultasyon.

02375

Q14: Maaari bang magsama ng abogado habang ginagawa ang arbitrasyon ng diborsyo?

 • Oo, maaaring magsama ng abogado.

(Paliwanag)
・Sa proseso ng arbitrasyong pampamilya, sa pangkalahatang tuntunin, may requirement na humarap nang personal ang taong kinauukulan dahil sa katangian ng kaso. Subalit, kung mayroong hindi maiiwasang pangyayari, maaaring humarap ang kinatawan ng mismong taong kinauukulan bilang kapalit.
・Gayundin, maaring kumuha ng permiso ng hukuman upang humarap ang assistant bilang kasama ng mismong taong kinauukulan at tagatulong sa kanyang pahayag atbp.
・Maaaring maging kinatawan o assistant ang sinuman kung may permiso ng hukuman, ngunit maaaring bawiin ng hukuman ang permisong ito sa anumang oras.
・Maaaring maging kinatawan o assistant ang abogado kahit na walang permiso ng hukuman.

00047

Q15: Ano ang mangyayari sa awtoridad bilang magulang sa anak kapag nagdiborsyo?

 • Kapag mayroong menor-de-edad na anak kapag nagdiborsyo, kailangang italaga ang awtoridad bilang magulang sa isa sa mga magulang.

(Paliwanag)
Kung menor-de-edad ang anak, itinatalaga ang awtoridad bilang magulang ayon sa sumusunod.
(1) Kung nagdiborsyo sa pamamagitan ng mutual agreement
Itatalaga ang awtoridad bilang magulang sa isa sa mga magulang sa pamamagitan ng mutual agreement, at isusumite ang notipikasyon ng diborsyo. Kung hindi mapagpasyahan kung sino ang magulang na may awtoridad, hindi maaaring magdiborsyo sa pamamagitan ng mutual agreement. Kapag hindi magkasuduan, maaring magtalaga ng magulang na may awtoridad kaakibat ng diborsyo kung saan ang hukom at arbitrator ang magiging tagapamagitan sa arbitrasyon sa hukumang pampamilya.
(2) Kapag magdidiborsyo sa pamamagitan ng arbitrasyon
Kapag magdidiborsyo sa pamamagitan ng arbitrasyon sa hukumang pampamilya, itatalaga ang magulang na may awtoridad. Sa pagtatalaga, bibigyang konsiderasyon ang edad at antas ng pag-unlad ng anak at kanyang kagustuhan, at maaaring magsagawa ng imbestigasyon ang imbestigador ng hukumang pampamilya.
May mga kaso kung saan hindi mauwi sa kasunduan ang diskusyon sa arbitrasyon. Sa kasong iyon, karaniwan itong tinatapos at itinuturing ito bilang hindi matagumpay na arbitrasyon ng diborsyo. Kapag natapos ito bilang hindi matagumpay na arbitrasyon, maaaring tumuloy sa proseso ng pagdedemanda kaakibat ng diborsyo sa hukumang pampamilya.
(3) Sa kaso ng judicial divorce
Maaaring magtalaga ng magulang na may awtoridad sa pamamagitan ng desisyon ng hukuman sa hatol ng diborsyo.
Kapag magdedesisyon ang hukuman kung sino ang itatalagang magulang na may awtoridad sa demanda ng diborsyo, kailangang tanungin ang opinyon ng anak tungkol sa awtoridad bilang magulang kung siya ay 15 taong gulang pataas.

00088

Q16: Ano ang mangyayari sa awtoridad bilang magulang sa anak kung magdidiborsyo ang mag-asawang Hapones at dayuhan?

 • Kung Hapones ang ama o ina, at mayrooon ding nasyonalidad na Hapones ang anak, magdedesisyon tungkol sa kung sino ang itatalagang bilang magulang na may awtoridad alinsunod sa batas ng Japan (Kodigo Sibil ng Japan).
 • Sa ilalim ng batas ng Japan (Kodigo Sibil ng Japan), kung magdibiborsyo ang ama at ina ng menor-de-edad, kailangang italaga bilang magulang na may awtoridad ang isa sa kanila. Kahit na ginawa ang diborsyo sa pamamagitan ng mutual agreement, hindi tatanggapin ang notipikasyon ng diborsyo kung walang nakasulat na magulang na may awtoridad dito.

(Paliwanag)
・Kung hindi magkasundo ang mag-asawa tungkol sa diborsyo at awtoridad bilang magulang, gagamitan ang proseso ng hukuman. Kung ang ibang partido (kaparehang asawa) ay nakatira sa Japan, maaaring magsampa ng arbitrasyon ng diborsyo sa hukuman ng Japan (hukumang pampamilya).
・Kung dayuhan ang kinauukulan, ang tanong ay kung sa batas ng aling bansa ibabatay ang desisyon, ngunit sa pagtatalaga ng magulang na may awtoridad, kung ang ama o ina ay Hapones, at ang anak din ay may nasyonalidad na Hapones, magdedesisyon batay sa batas ng Japan (Kodigo Sibil ng Japan).
・Sa ilalim ng batas ng Japan (Kodigo Sibil ng Japan), pagkatapos magdiborsyo, ang isa sa mga magulang ang magkakaroon ng awtoridad bilang magulang (sole parental authority). Hindi tinatanggap na parehong magkaroon ng awtoridad bilang magulang ang ama at ina (joint parental authority).
・Sa pagpapasya kung sino ang magkakaroon ng awtoridad bilang magulang, magdedesisyon mula sa pananaw ng kung aling magulang ang mas matutugunan ang kapakanan ng anak, habang binibigyan ng konsiderasyon ang sitwasyon ng bawat magulang tulad ng kakayahang pinansyal, kapaligirang tinitirahan, mental at pisikal na kalusugan at personalidad, pagmamahal sa anak, kakayahang mag-alaga ng anak, pagpapatuloy ng kustodiya, at pati na rin ang sitwasyon ng anak tulad ng kanyang edad, kalagayang pisikal at mental, pagpapatuloy ng kapaligirang kinabubuhayan, kagustuhan ng anak atbp.
・Kapag hindi magkasunduan tungkol sa awtoridad bilang magulang, maaari ring gamitin ang paraan ng pagtatakda ng tagapangalaga imbes na magulang na may awtoridad, at ang tagapangalaga ang siyang aktuwal na mag-aalaga at magtuturo sa anak. Subalit, sa hinaharap, maaaring magkaroon ng alitan ng opinyon tungkol sa polisiya ng pagpapalaki sa anak mula sa pananaw ng magulang na may awtoridad at pananaw ng tagapangalaga, na magdudulot ng malaking pasaning mental sa pakikipag-ugnayan sa ibang partido, kung kaya’t mangyaring pag-isipan muna ito nang mabuti bago magdesisyon.
・Kahit na hindi nakuha ang awtoridad bilang magulang, mananatili ka pa ring magulang ng anak pagkatapos ng diborsyo. Malinaw ding pagpasyahan ang tungkol sa pagbisita sa anak at pagbayad ng kabayaran para sa pagsuporta sa anak.
・Mangyaring kumonsulta sa eksperto tulad ng abogado, atbp. para sa mga detalye.

03800

Q17: Kapag magdidiborsyo, ano ang pinagbabasehang pamantayan sa pagdedesisyon kung sino ang may awtoridad bilang magulang ng anak?

 • Magdedesisyon batay sa pangkalahatang pananaw ng “kapakanan ng anak,” ngunit nag-iiba ang kaso sa bawat sitwasyon ng relasyon ng magulang at anak sa realidad, at walang klarong pamantayan.

(Paliwanag)
・Hindi nakatakda sa batas ang detalye ng mga pamantayan sa pagdedesisyon kung sino ang itatalagang magulang may awtoridad o tagapangalagang may awtoridad. Sa aktuwal na nangyayari, nagdedesisyon mula sa pananaw ng “kapakanan ng anak.”
・Sa partikular, nagdedesisyon mula sa pananaw ng “kapakanan ng anak” sa pangkalahatan sa pamamagitan ng pagbibigay konsiderasyon sa sitwasyon ng anak tulad ng edad, kasarian, kalagayang pisikal at mental, pakikibagay sa kasalukuyang sitwasyon, kakayahang makibagay sa bagong kapaligiran ng pag-aalaga, at kagustuhan ng anak. Para sa sitwasyon ng ama at ina, binibigyang konsiderasyon ang kakayahang mag-alaga, antas ng pagmamahal sa anak, kakayahang pinansyal, kapaligirang kinabubuhayan atbp.
・Nakikita ang mga sumusunod na trend sa mga kaso sa hukuman.
(1) Pagpapatuloy ng kustodiya
(2) Kung sanggol ang anak, binibigyang priyoridad ang ina
(3) Kung nasa edad ang anak upang magdesisyon (humigit-kumulang 15 taong gulang), inirerespeto ang kagustuhan ng anak.
(4) Hangga’t maaari, sinasama ang mga magkapatid sa ilalim ng isang magulang na may awtoridad.
(5) Kahit na may kasalanan ang isang partido tulad ng pagtataksil atbp., hindi nito ibig sabihin na dedesisyunan na walang siyang karapatang maging magulang na may awtoridad.
・Makabubuting kumonsulta sa abogado para sa mga detalye.

04374

Q18: Sa anong klase ng kaso maaaring humiling ng bayad-pinsala kapag magdidiborsyo?

 • Kung gawaing may kasalanan ng kapareha ang pangunahing sanhi na humantong sa diborsyo, maaaring humiling ng bayad-pinsala para sa mismong diborsyo.

(Paliwanag)
・Ang gawaing may kasalanan ay tumutukoy sa gawaing labag sa obligasyon ng mag-asawa tulad ng pagtataksil, karahasang pisikal o mental, malisyosong pagpapabaya (hindi pagbayad ng gastos sa pamumuhay atbp).
・Kahit na mayroong gawaing may kasalanan ang kapareha, maaaring hindi tanggapin ang kahilingan ng bayad-pinsala kung hindi mabigat ang kasalanan atbp.
・Kapag parehong may kasalanan ang magkapareha, ikukumpara ang dalawa, at magbabayad ng bayad-pinsala ang taong mas malaking kasalanan sa taong mas maliit ang kasalanan.
・Kung ang dahilan ng diborsyo ay dahil lamang sa hindi nagtutugma ang personalidad atbp., kung walang nakitang gawaing may kasalanan sa kapareha, o kung pareho ang antas ng pagkakasala ng magkapareha, hindi kinikilala ang bayad-pinsala para sa diborsyo sa pangkalahatan.
・Makabubuting kumonsulta sa abogado para sa mga detalye.

00067

Q19: Maaari ba akong humiling ng bayad-pinsala sa kalaguyo ng aking asawa?

 • Maaring sabay na humiling ng bayad-pinsala sa asawa at kanyang kalaguyo sa mga sumusunod na kaso.
 1. Kung sadyang nagkaroon ng pisikal na relasyon ang kalaguyo sa asawa habang alam niya na may asawa ito.
 2. Kung naging pabaya at nagkaroon ng pisikal na relasyon kahit na maaari niyang malaman na mayroong asawa ang kanyang kinakasama kung nag-ingat siya.

(Paliwanag)
・Mayroong judicial precedent kung saan tinanggap ang kahilingan sa kalaguyo na magbayad ng bayad-pinsala. Gayunpaman, kung hindi alam ng kalaguyo na kasal ang asawa, at hindi rin siya naging pabaya kung kaya’t hindi niya nalaman ito, wala siyang papasaning responsibilidad ng kompensasyon.
・Kung sira na ang relasyon ng mag-asawa sa panahong ginawa ang pagtataksil, hindi tinatanggap ang bayad-pinsala bilang pangkalahatang tuntunin. Para sa kaso kung saan hindi nagdidiborsyo ang mag-asawa kahit nalaman ang tungkol sa pagtataksil, maaari ring hatulan na walang gaanong naging pinsala dahil hindi pa sira ang relasyon ng mag-asawa.
・Para malaman ang mga detalye tulad ng kung anong pruweba ang kailangan para patotohanan ang pagtataksil at pagkilala sa kalaguyo atbp., makabubuting kumonsulta sa abogado.

00071

Q20: Maaari bang humiling ng bayad para sa pamumuhay pagkatapos magdiborsyo?

 • Kung mayroong pagsang-ayon sa pagitan ng mga kinauukulan o kung mayroong hatol, maaari itong hilingin alinsunod dito, ngunit kung hindi, hindi maaaring humiling ng bayad para sa pamumuhay sa dating asawa pagkatapos magdiborsyo.

(Paliwanag)
・Kung may anak, may tungkulin ang parehong magulang na paghatian ang kabayaran para sa pagsuporta sa anak kahit pagkatapos magdiborsyo, kung kaya’t maaaring humiling ang nag-aalagang magulang ng kabayaran para sa pagsuporta sa anak sa isa pang magulang.
・Sa kabilang banda, dahil mawawala ang obligasyon ng pagsuporta sa pagitan ng mag-asawa sa pamamagitan ng diborsyo, hindi maaaring humiling ng bayad para sa sariling pamumuhay sa dating asawa pagkatapos magdiborsyo.
・Kapag nagdidiborsyo, karaniwang sinosolusyunan ang mga pinansyal na isyu sa pagitan ng mag-asawa sa pamamgitan ng paghahati ng ari-arian, bayad-pinsala at paghahati ng pension. Sa partikular, sa pagdedesisyon tungkol sa paghahati ng ari-arian, maaaring iayon ang halaga ayon sa bayad sa pamumuhay pagkatapos magdiborsyo, ngunit hindi ito itinuturing na pangunahing layunin ng paghahati ng ari-arian. Dahil dito, kahit na humiling nito sa hukuman, hindi ito karaniwang binibigyang konsiderasyon maliban kung mayroong partikular na sitwasyon, at binibigyan din ng konsiderasyon ang mga bagay tulad ng haba ng panahong kasal, kung may pagkasala sa diborsyo at antas nito, kita ng mag-asawa, pagkakaroon ng sakit o kapansanan atbp. Dahil dito, sa aktuwalidad, mahirap na makuha ito kung hindi sasang-ayon ang ibang partido.

00073

Q21: Nagdiborsyo ako ilang taon na ang nakalipas. Maaari ba akong humiling ng bayad-pinsala sa aking dating asawa?

 • Maaaring hilingin ang bayad-pinsala kaakibat ng diborsyo kung ito ay sa loob ng 3 taon mula nang natapos ang diborsyo.

(Paliwanag)
・Ang bayad-pinsala kaakibat ng diborsyo ay perang binabayad upang bigyang kompensasyon ang pinsala ng kahirapang sikolohikal dahil sa pagdidiborsyo dulot ng dahilang responsibilidad ng kapareha (pagtataksil atbp). Ang karapatang humiling ng pagbabayad ng bayad-pinsala tulad nito ay itinuturing na “karapatang humingi ng kompensasyon base sa ilegal na gawain.”
・Bilang pangkalahatang tuntunin, mawawala ang karapatang humingi ng kompensasyon base sa ilegal na gawain pagkalipas ng 3 taon mula sa oras na nalaman ng biktima o ng kanyang legal na kinatawan ang tungkol sa pinsala at taong may sala, dahil sa statute of limitations.
・Ipinapalagay na para sa bayad-pinsala kaakibat ng diborsyo, “nalaman ang tungkol sa pinsala at taong may sala” sa oras na natapos ang diborsyo.
・Gayundin, ang mawawala ang karapatang humiling ng bayad-pinsala para sa indibidwal na gawaing may kasalanan habang kasal pagkalipas ng 3 taon mula nang nangyari ang naturang gawaing may kasalanan. Gayunpaman, kung dumanas ng karahasan mula sa dating asawa at nasugatan atbp., maaaring humiling ng bayad-pinsala para sa pinsala sa buhay o pangangatawan dahil sa gawaing may kasalanan ng kapareha, kung nangyari ito sa loob ng nakalipas na 5 taon.
・Makabubuting kumonsulta sa abogado para sa mga detalye.
[Tungkol sa rebisyon ng Kodigo Sibil (Law of Obligations)]
・Ang paliwanag sa itaas ay batay sa regulasyon ng Kodigo Sibil pagkatapos ipatupad ang rebisyon noong Abril 1, 2020.
・Kapag nagkaroon ng ilegal na gawain bago ang araw ng pagpapatupad ng rebisyon, ilalapat ang regulasyon bago nangyari ang rebisyon, kung kaya’t mangyaring mag-ingat.

00069

Q22: Ano ang paghahati ng ari-arian?

 • Sa pangkalahatan, ang paghahati ng ari-arian ay tumutukoy sa liquidation, sa pananaw ng pagiging patas, sa oras ng diborsyo ng mga ari-ariang pinagtulungang ipunin ng mag-asawa sa kanilang buhay mag-asawa.

(Paliwanag)
・Kapag mayroong ari-ariang pinagtulungang ipunin ng mag-asawa habang sila ay kasal, maaaring humiling ng paghahati ng ari-arian kahit na nasa ilalim ng pangalan ng isa sa kanila ang ari-arian.
・Hindi saklaw ng paghahati sa ari-arian ang mga ari-ariang walang kaugnayan sa pakikipagtulungan ng mag-asawa tulad ng minanang ari-arian, mga ari-ariang pag-aari na noong kinasal atbp. (hiwalay na ari-arian)
・Kapang hindi magkasunduan tungkol sa paghahati ng ari-arian, maaaring magsampa ng arbitrasyon ng paghahati ng ari-arian sa hukumang pampamilya, at solusyunan ito sa ilalim ng tagapamagitan na hukom at arbitrator.
・Kung hindi pa nagdidiborsyo, karaniwang isinasagawa ang paghahati ng ari-arian sa arbitrasyon ng diborsyo. Kung hindi magkasunduan sa arbitrasyon, karaniwang nagsasampa ng demanda para sa diborsyo at hinihiling ito dito imbes na magsagawa ng paglilitis na para lamang sa paghahati ng ari-arian.
・Maaaring bigyang konsiderasyon ang bayad-pinsala o hindi pa nababayarang gastusin ng buhay mag-asawa bilang kabayaran sa ilalim ng pangalang paghahati ng ari-arian.
・Sa ilalim ng Kodigo Sibil, hindi na maaaring humiling ng paghahati ng ari-arian pagkalipas ng 2 taon mula magdiborsyo.

00072

Q23: Maaari bang humiling ng paghahati ng ari-arian kahit pagkatapos magdiborsyo?

 • Kahit pagkatapos magdiborsyo, maaaring humiling ng paghahati ng ari-arian kung nasa loob ito ng nakatakdang panahon.

(Paliwanag)
・Hindi na maaaring humiling ng paghahati ng ari-arian pagkalipas ng 2 taon pagkatapos magdiborsyo.
・Kung ayaw magbayad ng pinaghating ari-arian ang ibang partido, maaaring magsampa ng arbitrasyon ng paghahati ng ari-arian sa hukumang pampamilya, at solusyunan ito sa ilalim ng tagapamagitan na hukom at arbitrator.
・Kahit lumipas na ang 2 taon pagkatapos magdiborsyo, maaaring muling magkaroon ng kasunduan sa ibang partido tungkol sa pagbabayad ng pinaghating ari-arian sa labas ng hukuman. Gayunpaman, kung hindi gagamitin ang proseso ng hukumang pampamilya, hindi maaaring tumanggap ng paghahati ng ari-arian kung tinanggihan ng ibang partido ang pakikipag-usap.
・Kung hihiling ng bayad-pinsala para sa diborsyo hiwalay sa paghahati ng ari-arian, sa pangkalahatang tuntunin, maaaring hilingin ang bayad-pinsala sa loob ng 3 taon pagkatapos magdiborsyo.
・Inirerekumenda naming kumonsulta sa abogado para sa espesipikong kaso.

00074

Q24: Kung ako ay guarantor ng utang ng aking asawa, kailangan ko pa rin bang pasanin ang responsibilidad bilang guarantor kahit pagkatapos magdiborsyo?

 • Papasanin pa rin ang responsibilidad bilang guarantor kahit pagkatapos magdiborsyo.

(Paliwanag)
・Kapag hindi tinupad (hindi binalik ang inutang na pera) ng pangunahing debtor (halimbawa, ang taong nangutang) ang kanyang tungkuling magbayad ng utang sa creditor (taong nagpahiram ng pera), ang guarantor ay may responsibilidad na tuparin ang tungkuling bayaran ang utang kapalit ng pangunahing debtor (pasanin ang pagbayad ng utang bilang kapalit). Ang responsibilidad na ito ay batay sa kontrata ng garantiya sa pagitan ng guarantor ang creditor.
・Ang mag-asawa ay dalawang magkahiwalay na tao, at sa ilalim ng batas, ang bawat isa ay malayang makakapasok sa kontrata nang mag-isa, at ang bawat isa ay magpapasan ng responsibilidad batay sa kontrata.
・Dahil dito, hindi mawawala ang responsibilidad na pasanin bilang guarantor dahil lamang nagdiborsyo sa asawa na pangunahing debtor.
・Kung nais mong tumigil na maging guarantor, kailangang makipag-negosasyon sa creditor, at ipakansela ang kontrata ng garantiya. Sa kasong ito, maaaring hilingin na makipag-usap sa pangunahing debtor upang maghanda ng kapalit na guarantor, o maglagay ng real estate (lupa o gusali) bilang collateral.
・Makabubuting kumonsulta sa abogado para sa mga detalye.

02187

Q25: Maaari bang paghatian ang pension kapag magdidiborsyo?

 • Maaaring gamitin ang sistema ng paghahati sa pension para sa employees’ pension (welfare pension, mutual pension atbp).

(Paliwanag)
・Para sa employees’ pension (welfare pension, mutual pension atbp), maaaring mag-apply para sa paghahati ng pension (paghahati ng rekord ng pension habang mag-asawa). Hindi saklaw ng paghahati ng pension ang national pension (bahagi ng basic pension).
・Kapag nagdiborsyo mula Mayo 1, 2008, ang rekord ng pension sa panahong mag-asawa mula Abril 1, 2008 kung kailangan kategorya 3 ng naka-insure na tao ang isa sa mag-asawa ay maaari lamang gawan ng proseso ng paghahati kung nag-apply ang isa sa mag-asawa para gawin ito (bahagi ng kategorya 3). Para sa rekord ng pension maliban dito, isasagawa ang proseso ng paghahati alinsunod sa napagkasunduan ng mag-asawa (napagkasunduang paghahati). Kung mahirap makipag-diskusyon sa pagitan ng mag-asawa, maaari ring gamitin ang proseso ng arbitrasyon ng hukumang pampamilya.
・Kung nagsimula na ang pagbayad ng pension noong nagdiborsyo, hindi maaaring isagawa ang proseso ng paghahati ng natanggap nang pension (mga hinahawak na cash at ipon). Gayunpaman, may posibilidad na hilingin ang paghahati ng ari-arian na hiwalay sa sistema ng paghahati ng pension.
・Para sa mga detalye, mainam na kumonsulta sa Japan Pension Service, mga mutual aid association, Promotion and Mutual Aid Corporation for Private Schools of Japan (Mutual Aid Head Office), o sa eksperto tulad ng abogado, atbp.

00111

サブナビゲーションここから

Legal Information for Foreign Nationals(外国人のみなさまへ)


以下フッタです
ページの先頭へ