このページの先頭ですサイトメニューここから
To main body

JLSC(Houterasu) is a public agency that assures the access to justice throughout the country.

本文ここから

ขั้นตอนการช่วยเหลือทางกฎหมายแพ่งและประเด็นที่ควรทราบ

ขั้นตอนที่ 1: การร้องขอใช้บริการ

  • ความสามารถทางการเงินต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด (เงื่อนไข 1)

จะพิจารณาจากรายได้และสมาชิกในครอบครัว (เกณฑ์ A) รวมถึงเงินสดและเงินฝากธนาคาร (เกณฑ์ B)

  • คดีที่เป็นปัญหาต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนทางกฎหมายทางแพ่ง (เงื่อนไข 3)

ผู้ขอใช้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดสามารถนัดหมายเพื่อขอรับคำปรึกษาทางกฎหมายเพื่อสังคมได้

・การให้คำปรึกษาทางกฎหมายเป็นภาษาญี่ปุ่น
・หากไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่น คุณต้องจัดเตรียมล่าม (อาจให้เพื่อนทำหน้าที่เป็นล่าม) เพื่อติดตามคุณเวลารับคำปรึกษาทางกฎหมาย
・หากคุณไม่สามารถหาล่ามได้ JLSCมีบริการให้คำปรึกษาเฉพาะสำหรับชาวต่างชาติที่สำนักงานฯ และบริการจัดหาล่าม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความพร้อมของแต่ละสำนักงาน
・คุณต้องทำการนัดหมายก่อนเดินทางมายังสำนักงานให้คำปรึกษา โปรดเดินทางมาถึงสำนักงานให้คำปรึกษาให้ตรงเวลา
・หากมาสาย คุณอาจไม่สามารถรับคำปรึกษาได้
・โปรดแจ้งสำนักงานฯ ล่วงหน้าในกรณีที่จะยกเลิกการนัดหมาย

ขั้นตอนที่ 2: การรับคำปรึกษาทางกฎหมายเพื่อสังคม

ผลจากการรับคำปรึกษา ผู้ขอใช้บริการที่ต้องการใช้โปรแกรมเงินกู้ของJLSC เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายสำหรับว่าจ้างทนายความและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย (ช่วยเหลือเป็นตัวแทน / ช่วยเหลือจัดเตรียมเอกสาร) ให้ประจำกับตนเอง จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 3: การตรวจสอบ

ผู้ขอใช้บริการต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 1 (รวมถึงอสังหาริมทรัพย์และหลักทรัพย์), 2 และ 3 ทั้งหมด

เอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ ประกอบด้วย:

・เอกสารหลักฐานแสดงความสามารถทางการเงิน
・เอกสารแสดงการพำนักและบัตรประจำตัวผู้พำนัก
・เอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดี
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。เอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ(PDF:112KB)

ขั้นตอนที่ 4: การตัดสินใจเพื่อเริ่มต้นให้ความช่วยเหลือ

เมื่อได้ตัดสินใจเพื่อเริ่มต้นให้ความช่วยเหลือ JLSCจะกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับทนายความและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย (ค่าธรรมเนียม, ค่าใช้จ่ายเพื่อว่าจ้างให้ประจำกับตนเอง ฯลฯ) ตามมาตรฐาน

JLSCจะเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมให้กับทนายความ ฯลฯ ในนามของคุณ และตามปกติคุณจะต้องชำระเงินคืนให้กับJLSC เป็นรายเดือนงวดละ 5,000 - 10,000 เยน

・ความช่วยเหลือนี้เป็นเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งจะต้องชำระคืนให้กับJLSCเป็นรายเดือน

・โปรดแจ้งJLSCในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อของคุณ เช่น ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
・คุณยังต้องชำระเงินคืนถึงแม้จะเดินทางกลับประเทศ JLSCอาจตัดสินใจที่จะไม่ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมใดๆ หากคุณกลับประเทศก่อนคดีสิ้นสุด

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย)

ขั้นตอนที่ 5: คดีสิ้นสุด

นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพื่อว่าจ้างทนายความ ฯลฯ ให้ประจำกับตนเองซึ่งกำหนดตามการตัดสินใจเพื่อเริ่มต้นให้ความช่วยเหลือ JLSCจะตรวจสอบและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนทนายความและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย, ค่าธรรมเนียมล่าม ฯลฯ ซึ่งคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยขึ้นอยู่กับผลของคดี รวมถึงกำหนดวิธีการชำระเงินตามมาตรฐานของJLSC


・หากคุณได้รับเงินจากฝ่ายตรงข้ามในคดี JLSCอาจขอให้คุณชำระค่าธรรมเนียมโดยตรงแทนการที่ศูนย์ฯ จะชำระให้
・หากจำเป็นต้องมีล่ามหรือการแปลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคดี JLSCจะชำระค่าธรรมเนียมในนามของคุณ และคุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระเงินคืนให้กับศูนย์ฯ (ศูนย์ฯ อาจร้องขอให้คุณชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกินวงเงินกู้สูงสุดโดยตรง)
・ไม่มีบริการเงินกู้เพิ่มเติมสำหรับค่าธรรมเนียมบริการล่ามและการแปลที่เกิดขึ้นก่อนการตัดสินใจเพื่อเริ่มต้นให้ความช่วยเหลือ ดังนั้น คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเหล่านี้โดยตรงกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง
・ในกรณีที่ชำระเงินคืนเป็นงวด ตามกฎทั่วไป คุณจะต้องชำระคืนเต็มจำนวนภายในสามปีนับแต่วันที่สิ้นสุดความช่วยเหลือ

サブナビゲーションここから

Goals and Operations


以下フッタです
Copyright © Houterasu All rights reserved.
フッターここまで
Page Top