このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイト内検索
本文ここから

เกี่ยวกับ Houterasu

更新日:2023年8月3日

โปรดอ่านก่อนใช้บริการ

 • คำถามที่พบบ่อยเป็นการแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับระบบกฎหมายในญี่ปุ่นและไม่ได้ให้คำตอบกับคำถามที่เฉพาะเจาะจง
  นอกจากนี้ในกรณีของบางคนแล้ว ระบบกฎหมายของญี่ปุ่นอาจนำมาใช้ไม่ได้
 • หากคุณต้องการทราบว่ามีคำถามที่พบบ่อยใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่หรือไม่ หรือหากคุณต้องการปรึกษาปัญหาเฉพาะของคุณ โปรดติดต่อบริการข้อมูลหลายภาษา (0570-078377)
  ซึ่งจะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำถามที่พบบ่อยและบริการให้คำปรึกษาตามรายละเอียดคำถามของคุณ
 • โปรดทราบว่า Houterasu ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเป็นผลมาจากการพยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะบุคคลตามคำถามที่พบบ่อย

เนื้อหา

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมฟังการพิจารณาคดีอาญาในญี่ปุ่น

ถาม01:ชาวต่างชาติสามารถใช้บริการ Houterasu ได้หรือไม่

 • ชาวต่างชาติสามารถใช้บริการ Houterasu ได้เช่นเดียวกับชาวญี่ปุ่น
 • อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแพ่งแก่ชาวต่างชาติที่ไม่มีถิ่นที่อยู่
  ในญี่ปุ่นหรือไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกกฎหมาย

 

(คำอธิบาย)

 • Houterasu คือบริการข้อมูลหลายภาษา โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับระบบกฎหมายของญี่ปุ่นและ
  บริการให้คำปรึกษาผ่านล่าม (ภาษาที่มีให้บริการ ได้แก่ อังกฤษ จีน เกาหลี สเปน โปรตุเกส เวียดนาม
  ตากาล็อก เนปาล ไทย และอินโดนีเซีย)
 • พระราชบัญญัติการสนับสนุนทางกฎหมายเบ็ดเสร็จได้กำหนดว่าความช่วยเหลือทางกฎหมายแพ่งมี
  ไว้ช่วยเหลือชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นอย่างถูกกฎหมายเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่อาจช่วยเหลือผู้ที่ไม่มี
  ที่อยู่ในญี่ปุ่นหรือผู้ที่ไม่ได้พำนักอยู่ในญี่ปุ่นอย่างถูกกฎหมาย

01633
 

ถาม02:บริการข้อมูลหมายถึงอะไร

บริการข้อมูลหมายถึงการให้ข้อมูลด้านระบบกฎหมายและข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานและองค์กรให้คำปรึกษา เพื่อตอบคำถามจากผู้ใช้บริการ

 

(คำอธิบาย)

 • หน่วยงานและองค์กรให้คำปรึกษาที่เราขอแนะนำให้รู้จักในที่นี้ ได้แก่ สมาคมเนติบัณฑิตยสภา
  สมาคมอาลักษณ์ตุลาการ และบริการให้คำปรึกษาจากรัฐบาลส่วนท้องถิ่น
 • บริการข้อมูลจะไม่เหมือนกับการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ซึ่งทนาย อาลักษณ์ตุลาการ ฯลฯ ทำการ
  ตัดสินทางกฎหมายตามลักษณะของข้อพิพาทและให้คำแนะนำด้านมาตรการที่จะต้องดำเนินการ

01632
 

ถาม03: บริการข้อมูลหลายภาษาของ Houterasu คืออะไร

 • คือบริการสำหรับผู้ใช้งานที่พูดภาษาต่างประเทศและต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับระบบ
  กฎหมายของญี่ปุ่นและบริการให้คำปรึกษา
 • สามารถใช้งานการสนทนาได้ 3 สายพร้อมกัน คือ ผู้ใช้ ล่าม และพนักงานของ Houterasu
 • ในการโทรพร้อมกันสามสาย ผู้ใช้จะโทรหาล่ามก่อน (0570-078377) จากนั้นล่ามจะต่อ
  สายผู้ใช้ไปยังสำนักงานเขตของศูนย์สนับสนุนทางกฎหมายของญี่ปุ่นหรือสาขาที่ผู้ใช้เลือก
  (โดยการโอนสาย) และสุดท้ายผู้ใช้และพนักงาน Houterasu
  สนทนากันโดยมีล่ามบริการ

 

(คำอธิบาย)

 • ภาษาที่ให้บริการ ได้แก่ อังกฤษ จีน เกาหลี สเปน โปรตุเกส เวียดนาม ตากาล็อก เนปาล ไทย และ
  อินโดนีเซีย
 • ผู้ที่สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จะไม่มีสิทธิ์ใช้บริการนี้
 • ผู้ใช้จะเป็นผู้จ่ายค่าโทรบริการสามสายนี้
 • ผู้ให้บริการล่ามจะให้บริการล่ามเท่านั้น
 • บริการนี้ไม่ครอบคลุมการปรึกษาทางกฎหมายเพื่อขอความช่วยเหลือทางกฎหมายแพ่ง ยกเว้นจะ
  สอบถามการจ่ายเงิน (การชำระคืน) ของเงินที่ได้สำรองไปแล้วเพื่อความช่วยเหลือด้านการเป็นตัวแทน
  และด้านเอกสาร


 03839

ถาม04:บริการช่วยเหลือทางกฎหมายแพ่งคืออะไร

บริการนี้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่ประสบปัญหาทางกฎหมายแต่ไม่อาจหาทางออกได้เนื่องจากประสบปัญหาทางการเงิน ผู้ประสบภัยพิบัติครั้งร้ายแรง รวมถึงมีบริการสำรองจ่ายค่าธรรมเนียมทนายหรืออาลักษณ์ตุลาการไปให้ก่อนสำหรับผู้ที่ไม่อาจจ่ายได้อีกด้วย

 

(คำอธิบาย)

 • ความช่วยเหลือนี้ประกอบด้วยความช่วยเหลือด้านที่ปรึกษากฎหมาย ความช่วยเหลือในการเป็น
  ตัวแทน (การสำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเมื่อร้องขอทนาย ฯลฯ เพื่อเป็นตัวแทนให้กับบุคคลใน
  กระบวนการพิจารณาคดี ฯลฯ) และความช่วยเหลือด้านเอกสาร (การสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเมื่อ
  ขออาลักษณ์ตุลาการ ฯลฯ เพื่อเตรียมเอกสารที่จะยื่นต่อศาล) ให้กับผู้ที่ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
  ดังกล่าว ผู้ประสบภัยพิบัติร้ายแรง หรือผู้ที่อาจถูกขัดขวางจากการแสดงสิทธิของตน เนื่องจากบกพร่อง
  ทางการเรียนรู้ (ผู้ที่มีความสามารถในการเรียนรู้ไม่เพียงพอ)
 • หากต้องการรับความช่วยเหลือด้านการเป็นตัวแทนหรือด้านเอกสาร คุณต้องมีคุณสมบัติตาม
  ข้อกำหนดต่าง ๆ เช่น มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์
 • ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2016 เป็นต้นไป สิทธิ์ในการรับคำปรึกษาทางกฎหมายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  ได้ขยายครอบคลุมผู้ประสบภัยครั้งใหญ่ด้วย ระบบนี้เรียกว่าระบบให้คำปรึกษาด้านกฎหมายสำหรับ
  ผู้ประสบภัยพิบัติครั้งร้ายแรง
 • ณ วันที่ 24 มกราคม 2018 สิทธิ์ในการรับบริการช่วยเหลือทางกฎหมายแพ่งได้ครอบคลุมผู้ที่
  บกพร่องทางการเรียนรู้ซึ่งมีรายได้และทรัพย์สินเกินมาตรฐานในการขอรับบริการช่วยเหลือทาง
  กฎหมายแพ่งเดิม ในส่วนที่เกี่ยวกับความช่วยเหลือด้านการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย (ในกรณีนี้จะมี
  การคิดค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมายด้วย) นอกจากนี้ยังได้มีการขยายสิทธิ์ในการได้รับความ
  ช่วยเหลือในการเป็นตัวแทนและความช่วยเหลือด้านเอกสารไปจนครอบคลุมขั้นตอนการอุทธรณ์ที่
  เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะที่จำเป็นต่อผู้ที่บกพร่องทางการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตด้วยตนเองอีก
  ด้วย

01649
 

ถาม05: ชาวต่างชาติสามารถรับความช่วยเหลือทางกฎหมายแพ่งได้หรือไม่

ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในญี่ปุ่นและพำนักอยู่ในญี่ปุ่นอย่างถูกกฎหมายสามารถขอรับบริการนี้ได้ หากมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการได้รับความช่วยเหลือ

 

(คำอธิบาย)

 • ชาวต่างชาติที่ไม่มีสถานะการพำนักไม่สามารถรับความช่วยเหลือได้ อย่างไรก็ตามในกรณีพิเศษบาง
  กรณีซึ่งสถานะการพำนักเป็นประเด็นปัญหา และเป็นที่แน่ชัดว่าศาลจะยอมรับสถานะการพำนักตาม
  บรรทัดฐานศาลที่เคยมีมา หากมีการฟ้องคดีเพื่อคัดค้านการจัดการทางปกครองของเจ้าหน้าที่อัน
  เกี่ยวกับสถานะการพำนัก ก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือได้ แม้ไม่มีสถานะการพำนักใน
  ญี่ปุ่นก็ตาม
 • เมื่อได้รับการขอความช่วยเหลือจากชาวต่างชาติ เจ้าหน้าที่จะเรียกดูบัตรประจำตัวผู้พำนักหรือสำเนา
  ทะเบียนถิ่นที่อยู่เพื่อยืนยันสถานะการพำนัก

01662
 

ถาม06: ฉันสามารถใช้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับปัญหาในบริษัทที่ฉันบริหารอยู่ได้หรือไม่

ความช่วยเหลือทางกฎหมายแพ่งไม่อาจใช้ได้กับกรณีที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น บริษัทร่วมหุ้นและบริษัทจำกัด

 

(คำอธิบาย)

 • หากคุณมีธุรกิจที่คุณเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว เช่น ร้านอาหารหรือร้านเสริมสวย คุณจะได้รับการ
  ปฏิบัติเสมือนเป็นบุคคลธรรมดาและสามารถใช้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแพ่งได้
 • แม้ว่าคดีจะเกี่ยวข้องกับบริษัท แต่ก็สามารถใช้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแพ่งได้ หากรายละเอียด
  ของการให้คำปรึกษาเกี่ยวข้องกับเจ้าของในนามบุคคล
 • นอกจากนี้หากเป็นบริษัทที่มีเจ้าของในนามบุคคลแต่เพียงผู้เดียวซึ่งดำเนินงานแบบองค์กร และส่วน
  ใหญ่แล้วการใช้ชีวิตของบุคคลดังกล่าวจะเหมือนกันกับการดำเนินงานของบริษัท (กล่าวคือไม่มี
  พนักงานอื่นนอกจากสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่กับเจ้าของ) ก็สามารถใช้ความช่วยเหลือทาง
  กฎหมายแพ่งเพื่อสนับสนุนตัวแทนในนามบุคคลได้
 • หากต้องการใช้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแพ่ง รายได้จะต้องเข้าเงื่อนไขบางประการด้วย ฯลฯ
  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสายด่วน Houterasu (0570-078374) หรือสำนักงานเขตของ
  ศูนย์สนับสนุนทางกฎหมายของญี่ปุ่นในพื้นที่ของคุณ
 • สำหรับการสอบถามเป็นภาษาต่างประเทศ โปรดโทรไปที่บริการข้อมูลหลายภาษา (0570-078377)
  เพื่อประสานต่อไปยังสำนักงานเขตของศูนย์สนับสนุนทางกฎหมายของญี่ปุ่นที่ใกล้ที่สุด โดยมีล่าม
  ให้บริการ


 02703

ถาม07:ความช่วยเหลือด้านการเป็นตัวแทนและความช่วยเหลือด้านเอกสารมีวิธีชำระเงินคืนอย่างไรบ้าง

ผู้ที่ใช้ความช่วยเหลือด้านการเป็นตัวแทนและความช่วยเหลือด้านเอกสารจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ Houterasu จ่ายให้กับทนายในนามตนเอง โดยผ่อนจ่ายเป็นงวด

 

(คำอธิบาย)

 • หนึ่งเดือนนับจากเดือนที่มีการตัดสินใจเริ่มให้การสนับสนุน จะต้องมีการผ่อนจ่าย 5,000 ถึง 10,000
  เยนทุกเดือนด้วยวิธีหักบัญชีอัตโนมัติจากสถาบันการเงิน
 • ค่าธรรมเนียมในการหักบัญชีอัตโนมัติคือ 33 เยนหากหักจาก Japan Post Bank และ 40 เยนสำหรับ
  สถาบันการเงินอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ Japan Post Bank
 • โปรดฝากเงินที่ต้องชำระคืนรายเดือนพร้อมค่าธรรมเนียมหักบัญชีอัตโนมัติภายในหนึ่งวันก่อนถึงวัน
  หักบัญชีดังกล่าว
 • หากคุณไม่แน่ใจว่าได้ลงทะเบียนบัญชีสถาบันการเงินใดไว้กับ Houterasu หรือยอดเงินที่ต้องชำระ
  คืนรายเดือน โปรดติดต่อสำนักงานเขตของ Houterasu (ศูนย์สนับสนุนทางกฎหมายของญี่ปุ่น) ที่คุณ
  ใช้บริการอยู่
 • ไม่มีการคิดดอกเบี้ยจากเงินที่ Houterasu ได้สำรองจ่ายไป
 • สำหรับผู้ที่ประสบปัญหาในการชำระหนี้ เช่น ผู้ที่ได้รับสวัสดิการคุ้มครองเงินดำรงชีพ อาจเลื่อนการ
  ชำระหนี้ออกไปได้จนกว่าคดีจะถึงที่สิ้นสุด
 • หากคุณไม่ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินใด ๆ จากกรณีนี้ และคุณได้รับสวัสดิการคุ้มครองเงิน
  ดำรงชีวิต ฯลฯ คุณสามารถยื่นขอยกเว้นการจ่ายเงินคืนได้

01654

ถาม08:หากฉันไม่ได้คืนเงินสำรองที่ Houterasu ได้จ่ายไปแล้ว จะส่งผลกระทบต่อความสามารถของฉันในการใช้โครงการช่วยเหลือทางกฎหมายแพ่งในอนาคตหรือไม่

การไม่ชำระคืนจะส่งผลต่อการใช้โครงการความช่วยเหลือทางกฎหมายแพ่งในภายหลัง

 

(คำอธิบาย)

หากคุณไม่ชำระเงินให้แก่ Houterasu โดยปราศจากเหตุผลที่เพียงพอ ตามกฎแล้ว Houterasu จะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในครั้งต่อไปได้ (ความช่วยเหลือด้านที่ปรึกษากฎหมาย ความช่วยเหลือในการเป็นตัวแทน และความช่วยเหลือด้านเอกสาร) รวมถึงกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพราะจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของความช่วยเหลือทางกฎหมายแพ่ง

แต่อาจมีการให้ความช่วยเหลือได้ในกรณีพิเศษ

หากต้องการทราบว่าคุณสามารถใช้ระบบนี้ได้หรือไม่ โปรดติดต่อสำนักงานเขตของศูนย์สนับสนุนทางกฎหมายของญี่ปุ่นที่คุณใช้โดยตรง

04585
 

ถาม09:ฉันได้รับผลประโยชน์คุ้มครองเงินดำรงชีพ ถ้าฉันใช้ Houterasu ฉันจะต้องจ่ายอะไรไหมนับตั้งแต่การปรึกษากับทนายไปจนถึงการพิจารณาคดี

 • โดยหลักการแล้ว ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายทั้งหมดที่ Houterasu สำรองจ่ายไป คุณ
  จะต้องชำระคืนให้กับHouterasu
 • หากคุณได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากบุคคลที่สามอันเป็นผลมาจากการพิจารณาคดี
  ฯลฯ เงินนั้นจะถูกนำไปชำระคืนด้วย
 • อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นผู้รับผลประโยชน์การคุ้มครองเงินดำรงชีวิต คุณสามารถยื่นคำ
  ร้องต่อสำนักงานเขตของศูนย์สนับสนุนทางกฎหมายของญี่ปุ่นเพื่อขอเลื่อนการชำระคืน และ
  หากเห็นว่าเหมาะสม เราจะเลื่อนการชำระคืนเงินล่วงหน้าในขณะที่คดีกำลังดำเนินอยู่ การ
  ตัดสินว่าจะยกเว้นการจ่ายคืนนั้นจะต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลไป โดยประเมินจาก
  สถานการณ์จริงของแต่ละกรณี หลังจากสรุปมาตรการช่วยเหลือและหลังได้รับใบขอแล้ว
 • เราจึงไม่อาจให้คำตอบที่แน่ชัดแก่คุณได้ในทันทีว่าคุณจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดหรือไม่ หรือ
  ต้องจ่ายเท่าไร

 

(คำอธิบาย)

 • หากคุณใช้โครงการช่วยเหลือทางกฎหมายแพ่งของ Houterasu เพื่อจ้างทนายหรืออาลักษณ์ตุลา
  การ Houterasu จะจ่ายค่าธรรมเนียมทนายหรือผู้พิจารณาคดีและค่าใช้จ่ายจิปาถะตามกระบวนการ
  พิจารณาคดีให้ด้วย
 • โดยหลักการแล้วผู้ใช้ Houterasu จะต้องคืนเงินที่ Houterasu ได้สำรองไปเต็มจำนวน
 • อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นผู้รับผลประโยชน์การคุ้มครองเงินดำรงชีวิต คุณสามารถยื่นคำร้องต่อ
  สำนักงานเขตของศูนย์สนับสนุนทางกฎหมายของญี่ปุ่นเพื่อขอเลื่อนการชำระคืน และหากเห็นว่า
  เหมาะสม เราจะเลื่อนการชำระคืนเงินล่วงหน้าในขณะที่คดีกำลังดำเนินอยู่ สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับ
  ผลประโยชน์ทางการเงินใด ๆ อันเป็นผลจากคดีนี้และคาดว่าจะไม่อาจหักลบเงินใด ๆ ได้ ก็อาจได้รับ
  การยกเว้นการชำระคืน
 • โปรดทราบว่าค่าใช้จ่ายจิปาถะในการดำเนินคดีในศาลอาจไม่สามารถสำรองจ่ายได้ นอกจากนี้คุณ
  จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินเพดานของเงินสำรองด้วย
 • สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานเขตศูนย์สนับสนุนทางกฎหมายของญี่ปุ่นในพื้นที่
  ของคุณ


 03542

ถาม10:บริการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมคืออะไ

เพื่อตอบคำถามให้กับเหยื่ออาชญากรรมรวมถึงครอบครัว เรามีบริการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีดำเนินกระบวนการทางอาญา ระบบกฎหมายจ่ายค่าชดเชยและการบรรเทาความเดือดร้อนและปัญหาสุขภาพจิต ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรสนับสนุนเหยื่ออาชญากรรม และการส่งคดีต่อไปยังทนายที่มีประสบการณ์และมีความเข้าใจในการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม

นอกจากนี้ Houterasu ยังรับฟังความคิดเห็นของ “ผู้เข้าร่วม” ซึ่งได้เข้าร่วมการพิจารณาคดีอาญา พร้อมทั้งเสนอชื่อว่าที่ทนายที่ศาลแต่งตั้งให้กับเหยื่อ และแจ้งให้ศาลทราบ


 01670

ถาม11:ความช่วยเหลือในการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายสำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการล่วงละเมิดต่อบุคคลคืออะไร

บริการนี้มีขึ้นเพื่อให้คำปรึกษาทางกฎหมายอย่างทันท่วงทีแก่ผู้ที่เคยหรือมีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อความรุนแรงจากคู่สมรส การสะกดรอยตาม หรือการล่วงละเมิดเด็ก

 

(คำอธิบาย)

 • คำปรึกษาทางกฎหมายนี้จัดทำขึ้นโดยทนายเพื่อคดีความทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ตราบใดที่การ
  ให้คำปรึกษาเป็นสิ่งจำเป็นในการป้องกันอันตราย
 • เราให้บริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ผู้แทนไม่สามารถรับคำปรึกษาในนามบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
  นอกจากนี้ผู้ที่เคยประสบกับปัญหาความรุนแรงจากคู่รัก การล่วงละเมิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกรัก
  ใคร่ชอบพอ ฯลฯ และผู้ที่เคยพบเจอพฤติกรรมล่วงละเมิดแต่มีอายุเกิน 18 ปีจะไม่ได้รับการคุ้มครอง
 • ค่าปรึกษาทางกฎหมาย 5,500 เยน (รวมภาษี) สำหรับผู้ที่มีทรัพย์สินมากกว่า 3 ล้านเยน และไม่มี
  ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีทรัพย์สินน้อยกว่า 3 ล้านเยน “สินทรัพย์” ในที่นี้หมายถึงยอดรวมของเงินสดและ
  เงินออมที่ผู้ได้รับคำปรึกษาสามารถใช้จ่ายได้โดยอิสระ ณ เวลาที่ให้คำปรึกษาทางกฎหมายนั้น
  ค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายภายในหนึ่งปี เช่น ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากภัยอันตราย สามารถตัดออก
  จากสินทรัพย์ดังกล่าวได้
 • เมื่อเราได้รับเอกสารขอรับคำปรึกษาทางกฎหมาย เราจะมอบหมายทนายให้รับผิดชอบการให้
  คำปรึกษาทางกฎหมายที่สำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องทันทีและให้ข้อมูลติดต่อของทนาย
 • เมื่อได้เลือกทนายที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว ผู้ยื่นขอและทนายที่รับผิดชอบในการให้คำปรึกษาจะจัด
  เวลาและสถานที่เพื่อหารือต่อไป อาจมีบริการล่ามให้ด้วย โปรดสอบถามเมื่อยื่นเรื่อง

04683
 

ถาม12:ทนายให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อคดีอาชญากรรมในด้านใดได้บ้าง

นขั้นแรกเราจะให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้น จากนั้นถ้าหากจำเป็นเราจะให้ความช่วยเหลือด้านค่าเสียหายทางแพ่งและดำเนินการส่งฟ้อง เจรจากับเจ้าหน้าที่ตำรวจและอัยการ ขอประวัติอาชญากรรม ยื่นคำร้องต่อศาล เช่น สำรองที่นั่งฟังการพิจารณาคดีหรือเตรียมรูปภาพผู้เสียชีวิต ติดตามและเป็นตัวแทนของเหยื่อในการพิจารณาคดีอาญา (การให้ความเห็น การสืบพยาน ฯลฯ) และตอบคำถามนักข่าว

 

・ Houterasu ช่วยแนะนำคุณให้รู้จักทนายที่มีประสบการณ์และมีความเข้าใจในการช่วยเหลือเหยื่อคดี
อาชญากรรม และสามารถช่วยให้คุณได้รับคำแนะนำทางกฎหมายได้

01598

ถาม13:มีกรณีใดบ้างที่ฉันจะขอทนายที่มีประสบการณ์และมีความเข้าใจในการช่วยเหลือเหยื่อคดีอาชญากรรมได้

จากรายละเอียดคำถามของคุณ ถ้าหากการหารือกับทนายเป็นสิ่งที่จำเป็น เราจะส่งเรื่องของคุณไปให้ทนายตามที่คุณได้ร้องขอ

 

(คำอธิบาย)

ที่สำนักงานเขต Houterasu (ศูนย์สนับสนุนทางกฎหมายของญี่ปุ่น) และบริการทางโทรศัพท์ของเรา (สายด่วน Houterasu) เราสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับการขอให้แนะนำทนายที่มีประสบการณ์และมีความเข้าใจในการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้

01681
 

ถาม14:ฉันตกเป็นเหยื่อคดีอาชญากรรมและต้องการจ้างทนาย แต่ฉันไม่มีเงิน ฉันควรทำอย่างไรดี

Houterasu สามารถแนะนำทนายที่มีประสบการณ์และมีความเข้าใจในการช่วยเหลือเหยื่อคดีอาชญากรรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย คุณอาจไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่จะเกิดขึ้น ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับฐานะการเงินของคุณ นอกจากนี้คุณอาจใช้โครงการช่วยเหลือทางกฎหมายแพ่งได้ ซึ่งจะสำรองค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายให้คุณก่อนได้ ก่อนอื่นคุณควรปรึกษาทนายของคุณและแจ้งว่าคุณต้องการบริการอะไรจากทนาย และมีบริการใดที่คุณสามารถใช้ได้ในกรณีคุณไม่มีเงินจ่ายได้


 02025

ถาม15:ระบบการเข้าร่วมของเหยื่อคืออะไร

ระบบนี้อนุญาตให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อคดีอาชญากรรมเข้าร่วมการพิจารณาคดีอาญา ด้วยวิธีต่อไปนี้

(1) เข้าร่วมการพิจารณาคดี

(2) เหยื่อผู้เข้าร่วมสามารถแสดงความคิดเห็นต่อพนักงานอัยการเกี่ยวกับการทำงานของอัยการในศาลและรับฟังคำชี้แจงได้

(3) เหยื่อผู้เข้าร่วมอาจซักถามพยานบุคคลหรือถามคำถามของจำเลยได้ภายใต้ขอบเขตที่กำหนด

(4) หลังจากอัยการปิดการโต้แย้งและขอรับการพิพากษา เหยื่อที่เข้าร่วมสามารถแสดงความคิดเห็นในการนำข้อเท็จจริงและกฎหมายไปใช้ในขอบเขตของข้อเท็จจริงทางอาญาซึ่งเป็นสาระหลักของการพิจารณาคดีได้

02791

ถาม16:อาชญากรรมประเภทใดที่อยู่ภายใต้ระบบการเข้าร่วมของเหยื่อ

หากคุณเคยตกเป็นเหยื่อในคดีอาชญากรรมต่อไปนี้ คุณสามารถยื่นขอเข้าระบบการเข้าร่วมของเหยื่อได้ (หลังจากยื่นคำขอแล้ว ศาลจะตัดสินว่าคุณมีสิทธิ์เข้าร่วมหรือไม่)

(1) อาชญากรรมที่บุคคลถูกฆ่าหรือได้รับบาดเจ็บอันเป็นผลมาจากการกระทำความผิดทางอาญาโดยเจตนา (การฆาตกรรม การฆ่าคนโดยไม่ไตร่ตรองไว้ก่อน การขับขี่ที่อันตรายและทำให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ ฯลฯ)

(2) อาชญากรรมทางเพศ เช่น การทำอนาจารโดยบีบบังคับ (มาตรา 176 แห่งประมวลกฎหมายอาญา) และการมีเพศสัมพันธ์โดยการบังคับ (มาตรา 177)

(3) ทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บโดยประมาทเลินเล่อในการดำเนินกิจกรรมทางสังคม (มาตรา 211 แห่งประมวลกฎหมายอาญา)

(4) การจับกุมและคุมขังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 220 แห่งประมวลกฎหมายอาญา)

(5) อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการลักพาตัว การอุ้ม และการค้ามนุษย์ (มาตรา 224–227 แห่งประมวลกฎหมายอาญา)

(6) อาชญากรรมตั้งแต่ข้อ (2) ถึงข้อ (5) ข้างต้นโดยมีความผิด

(7) ความพยายามที่จะกระทำตั้งแต่ข้อ (1) ถึงข้อ (6) ข้างต้น

(8) การขับรถโดยประมาทอันทำให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ และการขับรถโดยประมาทอันทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากฤทธิ์สุรา เป็นต้น ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงโทษการกระทำที่นำไปสู่ความตายหรือการบาดเจ็บแก่ผู้อื่นโดยการขับรถยนต์ เป็นต้น

02792
 

ถาม17: ใครใช้ระบบการเข้าร่วมของเหยื่อได้บ้าง

บุคคลต่อไปนี้อาจยื่นขอเข้าระบบการเข้าร่วมของเหยื่อได้ (หลังจากยื่นคำขอแล้ว ศาลจะตัดสินว่าคุณมีสิทธิ์เข้าร่วมหรือไม่ ในบางกรณี อาจมีการอนุญาตให้เข้าร่วมจากต่างประเทศได้)

(1) เหยื่อ

(2) ตัวแทนทางกฎหมายของเหยื่อ (เช่น ผู้ปกครองของผู้เยาว์)

(3) ในกรณีที่เหยื่อเสียชีวิตหรือได้รับความพิการทางร่างกายหรือจิตใจอย่างร้ายแรง คู่สมรสของเหยื่อ ญาติสายตรง (ปู่ย่าตายาย พ่อแม่ ลูก หลาน ฯลฯ) พี่และน้องของเหยื่อ

(4) ทนายที่แต่งตั้งโดยบุคคลข้างต้น


 02793

ถาม18: ฉันจะยื่นขอเข้าระบบการเข้าร่วมของเหยื่อได้อย่างไร

แจ้งพนักงานอัยการที่รับผิดชอบในคดีที่คุณต้องการเข้าร่วมการพิจารณาคดี คุณสามารถขอเข้าร่วมได้ตลอดเวลาหลังจากการดำเนินคดีและก่อนที่การอุทธรณ์หรือคำพิพากษาจะสิ้นสุด ยื่นคำร้องต่อศาลผ่านพนักงานอัยการ และหากศาลอนุมัติคำขอ จะมีการออกหนังสือรับรองการเข้าร่วมให้แก่ผู้ยื่นคำร้อง

 02795

ถาม19: ฉันควรทำอย่างไรหากต้องการขอให้ทนายทำหน้าที่เป็นเหยื่อผู้เข้าร่วม แต่ฉันรับภาระค่าใช้จ่ายเองไม่ไหวเพราะมีปัญหาทางการเงิน ฯล

เหยื่อคดีอาชญากรรมที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการพิจารณาคดีอาญาและไม่มีทรัพย์สินในระดับที่มากพอ สามารถยื่นขอกับศาลได้โดยผ่านทาง Houterasu เพื่อขอเลือกทนายที่ศาลแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นเหยื่อผู้เข้าร่วม โดยศาลจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมจ้างทนายให้ ทรัพย์สินในระดับที่มากพอ หมายถึง จำนวนเงินรวมของทรัพย์สินของผู้ยื่นขอ เช่น เงินสดและเงินออมน้อยกว่า 2 ล้านเยน (สามารถหักค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีการดำเนินคดีอาญานั้น ๆ ได้) นอกจากนี้ ในขณะที่คุณร้องขอการเลือกทนายที่ศาลแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่เป็นเหยื่อผู้เข้าร่วม คุณสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทนายได้ โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้เมื่อเหยื่อมีสิทธิได้รับการสนับสนุนจากทนาย และต้องการใช้ทนายนั้น หรือเมื่อไม่มีทนายที่เหยื่อต้องการเป็นพิเศษ แต่เหยื่อขอเลือกเพศของทนาย ฯลฯ

03019

ถาม20: การขอเลือกทนายที่ศาลแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่เป็นเหยื่อผู้เข้าร่วมมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

โปรดเตรียมเอกสารต่อไปนี้ให้ครบและส่งไปที่สำนักงาน Houterasu ที่เกี่ยวข้องกับศาลที่คุณจะเข้าร่วม (เช่น หากคุณจะเข้าร่วมการพิจารณาคดีที่ศาลแขวงโตเกียว ให้ส่งไปที่สำนักงานเขตโตเกียวของศูนย์บริการด้านกฎหมายของญี่ปุ่น)

(1) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。แบบคำขอคัดเลือกและคำชี้แจงหลักฐานการเงิน(PDF:307KB)

* ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。โปรดดูตัวอย่างที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วที่นี่(PDF:352KB) (ตัวอย่างที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)

(2) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ความเห็นเกี่ยวกับการเลือกทนายที่ศาลแต่งตั้งให้เหยื่อ(PDF:90KB)

(3) สำเนาหนังสือรับรองการเข้าร่วม

(4) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ยื่นขอ (ต้องมีที่อยู่ของผู้ยื่นขอ ชื่อ และวันเกิด)

(1) และ (2) ต้องกรอกเป็นภาษาญี่ปุ่น

00002

ถาม21: ถ้าฉันเข้าร่วมการพิจารณาคดีในฐานะเหยื่อผู้เข้าร่วม ฉันจะขอรับค่าเดินทางได้หรือไม่

เมื่อเหยื่อผู้เข้าร่วมได้มาปรากฎตัวในการพิจารณาคดี ศาลจะจัดเตรียมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เบี้ยเลี้ยงรายวัน และค่าที่พักสำหรับการเข้าร่วมให้เหยื่อ

โปรดกรอกข้อมูลลงใน “ใบขอรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเหยื่อผู้เข้าร่วม ฯลฯ” และส่งไปยังศาล พร้อมกับเอกสารประกอบในวันพิจารณาคดี คุณสามารถขอรับเงินแยกเป็นวันหรือขอทั้งหมดพร้อมกันก็ได้ แต่กำหนดเส้นตายขอรับเงินคือภายใน 30 วันนับจากวันที่ตัดสินคดี ดังนั้นโปรดอย่าส่งใบขอรับหลังจากนี้ นอกจากนี้อาจมีบางกรณีที่ไม่สามารถจ่ายค่าเดินทาง ฯลฯ ตามที่ขอรับได้ ดังนั้นโปรดสอบถามศาลเมื่อมีคำถาม ใบขอรับต้องกรอกเป็นภาษาญี่ปุ่น (สามารถรับใบขอรับได้จากสำนักงานอัยการหรือศาล)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ใบขอรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเหยื่อผู้เข้าร่วม ฯลฯ(PDF:83KB) (ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ตัวอย่างที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว(PDF:211KB))

นอกจากใบขอรับแล้ว โปรดยื่นหลักฐานต่อไปนี้ด้วย

(1) สำเนาเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ (ที่อยู่ต้นทาง) ที่ระบุไว้ในใบขอรับ

(2) ตราประทับส่วนบุคคล

(3) สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร บัตรเอทีเอ็ม ฯลฯ ที่ระบุบัญชีให้โอนเงินเข้า

(4) หากเดินทางโดยเครื่องบิน ใบเสร็จรับเงิน (หรือรูปแคปหน้าจอการซื้อทางอินเทอร์เน็ต ฯลฯ) และต้นขั้ว (บอร์ดดิ้งพาส) ของตั๋วขาไป (ควรส่งต้นขั้วตั๋วขากลับหลังจากที่ได้เดินทางกลับแล้ว)


 03860・03865

ถาม22: ถ้าฉันเข้าร่วมการพิจารณาคดีในศาลญี่ปุ่นโดยเดินทางมาจากต่างประเทศ จะเบิกค่าเดินทางของฉัน ฯลฯ ได้หรือไม่

หากคุณได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการพิจารณาคดี คุณจะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากต่างประเทศ ฯลฯ เพื่อเข้าร่วมการพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่น (ดู ถ● สำหรับวิธีขอรับสิทธิ์)

นอกจากเอกสารที่ระบุไว้ใน ถ● แล้ว โปรดยื่นเอกสารต่อไปนี้ด้วย

1. ใบสรุปการเดินทาง

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ใบสรุปการเดินทาง(PDF:22KB)

นอกจากยื่นใบสรุปการเดินทางแล้ว ตารางการเดินทางที่ได้จากตัวแทนท่องเที่ยวก็ถือว่าพอแล้ว หากได้เพิ่มเติมข้อมูลต่อไปนี้เข้ามาให้ครบถ้วน จากที่ตอนแรกไม่ได้ระบุไว้ในใบสรุปการเดินทางดังกล่าว

(1) กำหนดการเดินทางแยกเป็นรายวัน (2) ประเทศที่พำนัก (3) ชื่อเส้นทางและเวลาออกเดินทาง/เวลามาถึงของรถไฟที่โดยสารมา (*)

(4) ชื่อเส้นทางและเวลาออกเดินทาง/เวลามาถึงของเรือที่ขึ้น (*)

(5) ชื่อเส้นทางและเวลาออกเดินทาง/เวลามาถึงของเครื่องบินที่โดยสารมา

* ไม่จำเป็นต้องแสดงข้อมูลการเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่นด้วย (ดูตัวอย่างที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว) กรุณาเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่น

2. เอกสารประกอบที่จำเป็นสำหรับการชำระค่าเดินทาง (ตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ)

เอกสารที่ต้องใช้จะแตกต่างกันไปตามประเภทของค่าเดินทางที่ขอเบิก (ค่าตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ) โปรดเตรียมเอกสารตามรายละเอียดตามกลุ่มต่อไปนี้

<<ตั๋วเครื่องบิน>>

・ เอกสารยืนยันการชำระค่าโดยสาร (เช่น ใบเสร็จแสดงชื่อผู้ชำระเงิน หมายเลขเที่ยวบิน และชื่อ
ผู้โดยสาร หรือรูปแคปหน้าจอการซื้อทางอินเทอร์เน็ต)

・ เอกสารยืนยันขึ้นเครื่องบิน (เช่น ต้นขั้วตั๋วเครื่องบิน ใบยืนยันการขึ้นเครื่อง บัตรตรวจความปลอดภัย)

* การอัพเกรด เช่น ที่นั่งชั้นหนึ่ง ไม่สามารถเบิกได้ เบิกได้เฉพาะค่าโดยสารที่นั่งชั้นปกติหรือชั้นประหยัด ไม่ว่าที่นั่งจริงจะเป็นชั้นใดก็ตาม

<<ค่าเดินทางที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ (ค่ารถไฟ/เรือ)>>

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับการเดินทางในต่างประเทศอาจเบิกได้ หากคุณส่งเอกสารที่พิสูจน์ว่าได้จ่ายไปจริง (ตามขอบเขตที่เห็นว่าจำเป็นต่อการเข้าร่วมการพิจารณาคดี ฯลฯ)

・ เอกสารยืนยันชั้นโดยสาร (เช่น ใบยืนยันการขึ้นเครื่อง ฯลฯ)

・ เอกสารยืนยันค่าโดยสาร (เช่น ใบเสร็จ รูปแคปหน้าจอการซื้อทางอินเทอร์เน็ต ฯลฯ)

<<ค่าเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น>>

ไม่จำเป็นต้องแนบเอกสารค่าใช้จ่ายการเดินทางระหว่างสนามบินและศาล

3. การแปลเอกสาร

โปรดกรอกใบขอรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเหยื่อผู้เข้าร่วม ฯลฯ และเอกสารประกอบเป็นภาษาญี่ปุ่น เมื่อยื่นใบขอรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเหยื่อผู้เข้าร่วม ฯลฯ แบบฟอร์มและเอกสารประกอบที่เป็นภาษาต่างประเทศ โปรดแนบคำแปลภาษาญี่ปุ่นมาด้วย

หากไม่แนบคำแปล ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ ในส่วนที่ไม่ได้ระบุความจำเป็นอย่างชัดเจนอาจเบิกไม่ได้ ชื่อและที่อยู่ต่างประเทศในใบขอรับสามารถเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้

4. ข้อมูลบัญชีต่างประเทศ

หากคุณต้องการโอนเงินในส่วนค่าเดินทาง ฯลฯ เข้าบัญชีต่างประเทศ โปรดแจ้งข้อมูลบัญชีต่างประเทศของคุณ สามารถกรอกเป็นภาษาอังกฤษได้

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ข้อมูลบัญชีต่างประเทศ(PDF:35KB)

00003

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

サブナビゲーションここから

Legal Information for Foreign Nationals(外国人のみなさまへ)


以下フッタです
ページの先頭へ