このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイト内検索
本文ここから

Tirahan at Real estate

更新日:2023年7月28日

Mangyaring basahin ito bago gamitin.

  • Ang FAQ ay nagpapakilala ng mga pangkalahatang legal na sistema sa Japan, at hindi nito sinasagot ang indibidwal at partikular na mga konsultasyon. Dagdag pa rito, maaaring hindi malapat ang legal na sistema ng Japan depende sa indibidwal na pangyayari.
  • Para sa mga nais malaman kung mayroong FAQ na hindi nakalagay rito o nais ng indibidwal at partikular na konsultasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa multilingual information service (0570-078377). Depende sa nilalaman ng konsultasyon, susuriin ang FAQ at consultation desk at gagabayan ka.
  • Batay sa FAQ, susubukan namin na lutasin ang iyong indibidwal at partikular na problema, at kung nagdulot man ng anumang pinsala, mangyaring tandaan na hindi mananagot ang Houterasu rito.

Talaan ng Nilalaman

Q01: Sinabihan ako ng kumpanya ng real estate na “Pakibayaran ang security deposit”. Para saan ang perang ito?

Anuman ang tawag rito tulad ng “security deposit”, “deposit”, “right deposit”, “deposit money”, atbp., ito ang pera na ibinibigay ng nangungupahan sa house owner (nagpapaupa) upang ma-secure ang utang ng tenant (nangungupahan) tulad ng renta.

(Paliwanag)
・Pagkatapos matapos ang pagpapaupa at isinuko na ng nangungupahan ang bahay sa house owner, ang halaga ng utang ng nangungupahan ay ibabawas sa security deposit at ibabalik ang tirang halaga sa nangungupahan.
・Kasama sa utang na ibinawas sa security deposit, halimbawa, ang hindi binayarang renta na hindi binayaran hanggang sa pagsuko ng bahay, gastos para sa pagkukumpuni kung ang nangungupahan ay may hindi sinadyang nasirang dingding o nabasag na salamin ng bintana.
・Ang natural na pagkasira at normal na pagkaluma tulad ng pagkaluma ng tatami mat at fittings dahil sa normal na paggamit at paglipas ng panahon, atbp. ay hindi kasama sa utang na ibabawas sa security deposit.
・Ang house owner ay makakatanggap ng tiyak na halaga ng pera mula sa nangungupahan kung sakaling magkaroon ng hindi binayarang renta, gastos sa pagkukumpuni kung sakaling lumabag ang nangungupahan sa tungkulin sa pag-iingat at nagdulot ng pinsala, gastos sa pagsuko, atbp. Kung mayroong mga hindi binayarang renta o gastos sa pagkukumpuni, ibabawas ang halaga ng utang na ito at ibabalik ang natirang halaga sa nangungupahan.

00493

Q02: Nakalimutan kong magbayad ng renta, kaya hiniling sa akin ng nagpapaupa na isuko ang aking silid. Kailangan ko bang isuko ito?

・Nakasalalay sa kung nagkaroon ng hindi pagbabayad sa antas na nasira ang pagtitiwala sa pagitan ng nagpapaupa at ng nangungupahan, kung kailangan ba itong isuko.
Kung nakalimutan mong magbayad nang 1 beses lamang, hindi kailangan na isuko ito.

(Paliwanag)
・Hindi maaaring kanselahin ang kontrata sa pag-upa maliban kung humantong sa antas kung saan ang delay sa pagbayad ng renta ay nakasira ng pagtitiwala. Karaniwan, kung ikaw ay may delay nang 3 buwan o higit pa, itinuturing na nasira ang pagtitiwala.
・Kahit na may espesyal na kasunduan na isusuko kaagad kung mayroong kahit na 1 delay, may puwang para sa kawalan ng bisa nito.
・Makabubuting kumonsulta sa eksperto tulad ng abogado o judicial scrivener, atbp. para sa mga detalye.


 00547

Q03: Anong uri ng tungkulin ang tungkulin ng nangungupahan na ibalik sa orihinal na estado?

Kapag umalis ang nangungupahan mula sa inuupahang ari-arian tungkulin nito na ibalik ang ari-arian na ito sa estado na kapareho ng bago tumira rito.

(Paliwanag)
・Hindi kasama sa tungkuling ibalik sa orihinal na estado ang kahulugan na “dapat maibalik ito sa bago nitong estado”.
・Hindi kasama sa pinsalang ito ang pagkasira o pagkaluma ng mga kagamitan na pinahiram na dulot ng normal na paggamit at kita.
・Dagdag pa rito, kapag ang pinsala ay dulot ng kadahilanan na hindi pananagutan ng nangungupahan, ang nangungupahan ay hindi mananagot na ibalik iyon sa orihinal nitong estado.
・Tungkol sa saklaw ng tungkuling ibalik sa orihinal na estado, naglathala ang Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism ng pangkalahatang pamantayan na tinatawag na “Mga problema at mga guideline sa pagbabalik sa orihinal na estado”. Partikular itong nakasalalay sa nilalaman ng kontrata sa pagitan ng mga partido at indibidwal na mga pangyayari, kaya makabubuting kumonsulta sa eksperto tulad ng abogado, atbp. para sa mga detalye.


 00499

Q04: Hanggang saan kikilalanin ang tungkulin sa pagkukumpuni ng nangungupahan kapag ibabalik sa orihinal na estado?

Sa pagbaba ng halaga ng gusali dulot ng pagtira at paggamit ng nangungupahan, ang sinadya o kapabayaan ng nangungupahan, paglabag sa tungkulin ng pag-iingat ng mahusay na pamamahala, at iba pang pagkasira o pagkaluma dahil sa paggamit na lampas sa normal na paggamit, ay kikilalanin ang tungkulin sa pagkukumpuni.

(Paliwanag)
・Sa partikular ito ay kadalasan ay napakahirap na mga problema, ngunit ang nangungupahan ay walang tungkulin na ibalik ang inaasahang mangyayari kahit na ito ay pamumuhay at paggamit nang normal.
・Gayunpaman, kung ang pinsala ay sinadya o kapabayaan, kikilalanin ang tungkulin sa pagkukumpuni.
・Tipikal na halimbawa ay kapag hindi sinasadyang makasira ng salamin, o kapag sinadyang tamaan ang isang bagay at nagkaroon ng malaking butas sa dingding, atbp.

00513
 

Q05: Paano malulutas ang hindi pagkakaunawaan tungkol sa ingay (musika, washing machine, atbp.) sa pagitan ng mga kapitbahay sa apartment?

・Una sa lahat, maaaring magkaroon ng talakayan sa pagitan ng mga partido o makipag-usap sa asosasyon na namamahala sa apartment (neighborhood council). Dagdag pa rito, maaaring gumamit ng pribadong ahensya sa paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan (ADR agency).
・Kung hindi parin kayang malutas ito, posibleng humiling sa korte ng mediation upang humiling ng injunction na itigil ang ingay o humiling ng kabayaran sa pinsala.
Kung hindi matagumpay ang mediation, kalaunan ay kailangan magsampa ng civil lawsuit.

(Paliwanag)
・Kung ang asosasyon na namamahala ay nakatanggap ng maraming bilang ng reklamo tungkol sa ingay, maaaring gumawa ang asosasyon ng mga patakaran sa komunal na pamumuhay tulad ng paglilimita sa oras o paggamit ng stereo equipment at washing machine, at mapanatili ang pagsasagawa ng tungkulin nito.
・Ang pinakamalaking problema sa arbitrasyon at paglilitis ay kung ang ingay ay nasa loob ng “antas na katanggap-tanggap”. Sa madaling salita, kung ang ingay ay lumampas sa limitasyon na obhektibong katanggap-tanggap sa pamumuhay sa lipunan, ang ingay na iyon ay kikilalanin bilang ilegal sa unang pagkakataon, at ipagkakaloob ang injunction o pag-claim ng kabayaran sa pinsala.
・Pagdedesisyunan kung ito ay nasa loob ng saklaw ng “antas na katanggap-tanggap” o hindi sa pamamagitan ng komprehensibong pagsaalang-alang sa kaugnayan sa mga numero ng pampublikong regulasyon, antas ng ingay, oras, nilabag na kita, at antas ng paglabag, atbp.

01728

サブナビゲーションここから

Legal Information for Foreign Nationals(外国人のみなさまへ)

このページを見ている人は
こんなページも見ています


以下フッタです
ページの先頭へ