このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイト内検索
本文ここから

Utang, Pagpapautang

更新日:2023年7月28日

Mangyaring basahin ito bago gamitin.

  • Ang FAQ ay nagpapakilala ng mga pangkalahatang legal na sistema sa Japan, at hindi nito sinasagot ang indibidwal at partikular na mga konsultasyon. Dagdag pa rito, maaaring hindi malapat ang legal na sistema ng Japan depende sa indibidwal na pangyayari.
  • Para sa mga nais malaman kung mayroong FAQ na hindi nakalagay rito o nais ng indibidwal at partikular na konsultasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa multilingual information service (0570-078377). Depende sa nilalaman ng konsultasyon, susuriin ang FAQ at consultation desk at gagabayan ka.
  • Batay sa FAQ, susubukan namin na lutasin ang iyong indibidwal at partikular na problema, at kung nagdulot man ng anumang pinsala, mangyaring tandaan na hindi mananagot ang Houterasu rito.

Talaan ng Nilalaman

Q01: Nais kong pagsama-samahin ang aking mga utang. Anu-ano ang mga maaari kong gawin?

Ang mga sumusunod ay ang mga pangunahing paraan para sa debt consolidation (pagsama-sama ng mga utang). (1) Voluntary Liquidation (2) Bankruptcy Proceedings (3) Individual Rehabilitation Proceedings (4) Specific Arbitration

(Paliwanag)
・Ang tawag sa sitwasyon kung saan ang isang tao ay nagpapatung-patong ng utang upang mabayaran ang mga ito ay tinatawag na "multiple debts". Kung ikaw ay nasa sitwasyong ito kung saan imposible ang pagbabayad ng utang, kailangan niyong magsagawa ng debt consolidation sa lalong madaling panahon.
・Ang debt consolidation ay ang proseso ng muling pag-organisa ng utang at muling pagtatayo ng buhay-pinansiyal ng may utang sa pamamagitan ng paggamit ng Interest Rate Restriction Act, at mga batas tungkol sa mga proseso (tulad ng Bankruptcy Act, atbp.) para sa layuning bawasan, i-exempt, o ipagpaliban ang pagbabayad ng mga utang. Ang mga sumusunod na (1) hanggang (4) ang mga pangunahing mga paraan.
(1) Voluntary Liquidation Paraan kung saan hihilingin sa mga eksperto tulad ng abogado, judicial scrivener, atbp. na makipag-negosasyon sa inyong creditor upang tukuyin ang halaga ng inyong utang (kung mataas ang interes, maaaring mabawasan ang halaga nito o maaaring mabawi ang pera), at pag-kasunduan ang buwanang halaga ng kabayaran na kaya niyong bayaran.
(2) Bankruptcy Proceedings Ito ay isang proseso sa hukuman kung saan ang layunin ay ang exemption sa pagbabayad ng utang sakaling nasa sitwasyong hindi makabayad nito.
(3) Individual Rehabilitation Proceedings Ito ay isang proseso sa hukuman para sa mga taong nagkakaproblema sa pagbabayad ng kanilang mga utang kung saan ang layunin ay ma-exempt sila sa pagbabayad ng natitirang utang matapos magbayad ng isang tiyak na halaga.
(4) Specific Arbitration Ito ay isang proseso sa hukuman kung saan ang layunin ay ang pamamagitan ng korte sa may utang at sa creditor upang tukuyin ang halaga ng utang at pagkasunduan ang buwanang halaga ng kabayaran na kaya niyong bayaran.
・Ang mga paliwanag sa anuman sa mga prosesong ito ay buod lamang at hindi saradong kahulugan. May kanya-kanyang merito at demerito ang prosesong ito kaya makabubuting kumonsulta sa mga eksperto tulad ng abogado, judicial scrivener, atbp. para sa mga bagay na hindi malinaw sa inyo at pag-isipan kung anong proseso ang sa tingin niyo ay mabuti para sa inyo.


 00790

Q02: Ano ang personal bankruptcy?

Ang personal bankruptcy ay bankruptcy proceeding na sinisimulan matapos i-file ito ng isang indibidwal na nawalan ng kakayahang magbayad ng utang.
・Kapag nag-file ng pagsisimula ng bankruptcy proceedings ang indibidwal na may utang, siya rin ay ituturing na nag-file ng petisyon para sa exemption.

(Paliwanag)
・Kung ang na-bankrupt na indibidwal ay walang mga ari-arian (bakruptcy estate) sa oras ng pagsisimula ng bankruptcy proceeding at malinaw na walang dahilan upang tanggihan ang petisyon para sa exemption, sa oras na mapagdesisyunan ang simula ng bankruptcy proceeding ay matitigil din ito at papalitan ng proseso sa petisyon para sa exemption.
・Ang hukuman, ayon sa diskresyon nito, ay magtatalaga ng bankruptcy trustee kung ang halaga ng mga ari-arian sa bankruptcy estate ay inaasahang humigit kaysa halaga ng gastos sa proseso o kung pinaghihinalaan na mayroong dahilan upang tanggihan ang petisyon para sa exemption.
・Ang isang kaso kung saan ang isang bankruptcy trustee ay itinalaga ay nagtatapos kapag ang hukuman ay nagpasya ng pagwawakas ng bankruptcy proceedings matapos magsagawa ng bankruptcy trustee ng bankruptcy estate realization at admeasurement, at pag-ulat sa creditors meeting.
・Bilang karagdagan, hanggang 990,000 yen na salapi na kabilang sa bankrupt estate ay maaaring malayang galawin ng bankrupt na indibidwal (free assets).
・Hindi makakakuha ng exemption kung mayroong dahilan upang tanggihan ang petisyon para dito. Gayunpaman, ang hukuman ay maaaring magbigay ng exemption kahit na may mga batayan para sa hindi pagpapahintulot, na isinasaalang-alang ang mga pangyayari na humahantong sa desisyon na simulan ang mga bankruptcy proceedings, at lahat ng iba pang mga dahilan.
・Ang pagsusugal, maaksayang paggastos dahil sa libangan, pagtanggap ng mga pautang sa pamamagitan ng mapanlinlang na paraan, pagsusumite ng mga pekeng dokumento sa korte, atbp. ay mga dahilan para tanggihan ang petisyon para sa exemption.
・Kapag natiyak na ang desisyon ng pagbigay ng exemption, hindi na kailangang bayaran ang anumang mga utang pagkatapos simulan ang bankruptcy proceedings, liban sa child support, buwis, at multa. Ito rin ay nag-e-exempt sa bankrupt na indibidwal mula sa restriksyon sa kwalipikasyong pag-legal.
・Makabubuting kumonsulta sa eksperto tulad ng abogado, judicial scrivener, atbp. para sa mga detalye. (Maaari ding kumpirmahin sa district court ang mga kinakailangang dokumento at proseso para sa pag-file).


 00793

Q03: Nagkaroon na akong ng personal bankruptcy. Maaari ba ako ulit makakuha ng exemption?

・Bilang tuntunin sa Bankruptcy Act, hindi maaaring makakuha ng exemption kung wala pang 7 taong lumipas mula noong huling pagka-exempt.
Gayunpaman, may mga pagkakataon kung saan kahit hindi pa lumalagpas ng 7 taon ay maaaring mabigyan ng exepmtion matapos konsiderahin ng hukuman ang inyong sitwasyon.

(Paliwanag)
・Sa Bankruptcy Act, ibinibigay ang exemption hanggang walang dahilan upang tanggihan ito.
・Ang pagkatanggap ng exemption sa loob ng 7 taon ay dahilan upang tanggihan ang petisyon para sa exemption. Samakatuwaid, bilang tuntunin ay tinatanggihan ang petisyon para sa exemption sa kasong ito.
・Gayunpaman, ang hukuman ay maaaring magbigay ng discharge kahit na may mga batayan para sa hindi pagpapahintulot, na isinasaalang-alang ang mga pangyayari na humahantong sa desisyon na simulan ang mga bankruptcy proceedings, at lahat ng iba pang mga dahilan.
・Sa ganitong paraan, kahit na nakatanggap na ng exemption sa loob ng 7 taon, maaari pa ring makatanggap ng discretionary exemption para sa mga hindi karaniwang kaso. Mangyaring kumonsulta sa isang abogado upang matukoy kung hanggang saan kayo posibleng makatanggap ng discretionary exemption.


 00795

Q04: Ano ang voluntary liquidation?

Ang voluntary liquidation ay isang pamamaraan kung saan ang mga kasangkot na partido ay pribadong tinatalakay at inaayos ang utang nang hindi gumagamit ng pampublikong institusyon gaya ng hukuman.

(Paliwanag)
・Sa maraming kaso, hinihiling sa isang abogado o sertipikadong judicial scrivener na magpadala ng abiso sa nagpautang (financier) at magsiwalat ng kasaysayan ng transaksyon, at pagkakasunduan ng mga partido na ang natitirang prinsipal ay babayaran nang installment sa loob ng 3-5 taon matapos kalkulahin ang interest rate ayon sa Interest Rate Restriction Act.
・Kahit na nagsagawa ng voluntary liquidation, walang ibat ibang mga paghihigpit sa kwalipikasyon tulad ng personal bankruptcy.
・Ang mga creditor ay hindi obligadong sumang-ayon sa usapang ito.


 01424

Q05: Nagsagawa ako ng voluntary liquidation ngunit nahihirapan akong magpatuloy sa pagbabayad. Ano ang dapat kong gawin?

Base sa inyong kasalukuyang pinansyal na sitwasyon (balanse sa pagitan ng kita at mga gastos) at kung magkano ang kaya niyong ibalik, maaari niyong piliin ang alinman sa mga prosesong personal bankruptcy, civil rehabilitation proceeding, muling pagsagawa ng voluntary liquidation, o specific arbitration.

(Paliwanag)
・Kung ang inyong pinansyal na sitwasyon noong pinili niyo ang voluntary liquidation ay mas lumala mula noon, kailangan niyong pagnilayan ang mga proseso ng debt consolidation base sa inyong bagong pinansyal na sitwasyon.
・Kung mayroong halaga na maaaring bayaran, at kung posibleng makipag-usap sa creditor tungkol sa rebisyon ng plano sa pagbabayad, maaaring konsiderahin ang muling pagsagawa ng voluntary liquidation at ang pag-file para sa arbitration.
・Kung ang halaga ng inyong utang ay maaaring mabawasan nang malaki, konsiderahin ang pag-file para sa civil rehabilitation.
・Kung wala o kakaunti lamang ang halaga na kaya niyong bayaran, konsiderahin ang pag-file ng personal bankruptcy.
・Makabubuting kumonsulta sa eksperto tulad ng abogado, judicial scrivener, atbp. para sa mga detalye.

01941

Q06: Anong klaseng proseso ang individual rehabilitation proceedings?

Ito ay isang civil rehabilitation proceeding na ginagamit ng mga indibidwal na nahihirapan sa pagbabayad ng kanilang mga utang.

(Paliwanag)
・Ang individual rehabilitation proceedings ay proseso kung saan ang isang indibdwal na nahihirapan magbayad ng utang ay gumawa ng rehabilitation plan upang mabawasan ang kabuuang halaga ng babayaran at bayaran ito nang naka-installment sa loob ng 3 taon. Kung payagan ng korte ang planong ito matapos marinig ang opinyon ng nagpautang, ang natitirang utang ay ma-eexempt (Ang ibang utang tulad ng child support mga buwis, atbp. ay hindi kasama sa exemption).
・Ang mga sumusunod ay kasama sa individual rehabilitation proceedings.
1 Rehabilitation for individuals with small-scale debts
Ang mga sumusunod ay ang kondisyon para magamit ito.
・Ang kabuuang halaga ng utang (liban sa housing loan) ay dapat 50,000,000 yen pababa
・Ang aplikante ay dapat inaasahang may mapagkukunan ng tuloy-tuloy na kita sa hinaharap
2 Rehabilitation for salaried workers
Ang prosesong ito ay pangunahing para sa mga sumusweldong empleyado (office worker). Kasama ng mga kondisyon sa 1 sa itaas, ang mga sumusunod ay ang mga kondisyon para magamit ang prosesong ito.
・Tuloy-tuloy dapat ang kita tulad ng sweldo, atbp.
・Para sa mga may consumer loan na mayroon ding housing loan, may mga maaaring idagdag na espesyal na probisyon para sa housing loan. Gayunpaman, ang kabuuang halaga ng bayad para sa housing loan na ito ay hindi maaaring bawasan tulad ng sa ibang mga utang.
・Ang sumusunod ay ang mga pinakamababang halaga ng perang dapat bayaran sa creditor (Ang pinakamababang halagang ito ay maaaring mag-iba batay sa inyong pinansyal na sitwasyon).
1 Sa kaso ng rehabilitation for individuals with small-scale debts proceedings
Bilang tinatayang gabay, depende sakabuuang halaga ng utang (liban sa housing loan), ang magiging kabuuang halaga ng utang ay
Mga taong may utang na mas mababa sa 1,000,000 yen:・・・・・・ Kabuuang halaga
Mga taong may utang na lumagpas sa 1,000,000 yen hanggang 5,000,000 yen:・・・・・・ 1,000,000 yen
Mga taong may utang na lumagpas sa 5,000,000 yen hanggang 15,000,000 yen:・・・・・・1/5 ng kabuuang halaga
Mga taong may utang na lumagpas sa 15,000,000 yen hanggang 30,000,000 yen:・・・・・・ 3,000,000 yen
Mga taong may utang na lumagpas sa 30,000,000 yen hanggang 50,000,000 yen:・・・・・・1/10 ng kabuuang halaga
2 Para sa kaso ng rehabilitation for salaried workers
Ihambing ang halagang nakalkula sa 1 sa halaga ng inyong disposable na kita (kabuuang halaga ng inyong kita na binawasan ng mga buwis, pinakamababang gastos pang-araw-araw, atbp.) sa loob ng dalawang taon, at piliin ang mas malaking halaga.
*Kung gagamitin ang espesyal na probisyon para sa housing loan, kakailanganin niyong bayaran ang bahagi ng housing loan nang hiwalay mula sa pagbabayad sa itaas.
・Mangyaring kumonsulta sa eksperto tulad ng abogado, atbp. tungkol sa kung ano ang pipiliin sa pagitan ng rehabilitation for individuals with small-scale debts o rehabilitation for salaried workers, pati na rin kung ano ang tunay na kabuuang halaga ng babayaran kung sakaling gumamit nito.
・Kinakailangang sundan ang itinakdang schedule mula sa simula ng rehabilitation proceedings hanggang sa kumpirmasyon ng rehabilitation plan. Bilang karagdagan, mangyaring tandaan na kung hindi kayo makapagbayad sa loob ng panahon ng due date, maaaring matanggal ang inyong rehabilitation plan at kinakailangang bayaran niyo ang orihinal na kabuuang halaga ng utang.


 00802

Q07: Base sa statute of limitations (batas ng limitasyon), ilang taon bago maalis ang utang at interes?

・Bilang panuntunan, base sa statute of limitations ay maaalis ang utang paglagpas ng 5 taon matapos ang due date nito (araw na dapat bayaran ang utang at interes).
・Gayunpaman, hindi nangangahulugan na dahil lamang lumipas na ang panahon ng statute of limitations ay awtomatikong mawawala ang utang at interes (utang).Upang maalis ang utang,
kinakailangang magpahayag ang may utang ng intensyon na i-invoke ang extinctive prescription (paggigiit ng ilang mga katotohanan para sa sariling kapakanan) matapos lumipas ang panahon ng batas ng limitasyon.
[Kung mayroong claim (utang o interes) na lumitaw bago ang petsa ng bisa ng pag-amyenda sa Civil Code (Abril 1, 2020)] Ang batas ng limitasyon ay matatapos paglagpas ng 10 taon para sa mga utang ng mga indibidwal at credit union, atbp. na hindi organisado bilang kumpanya, pati na rin ang interes sa mga utang na iyon. (Gayunpaman, kahit na sa kasong ito, kung ang nangutang ay isang mangangalakal, ang panahon ng batas ng limitasyon ay magiging 5 taon.)

(Paliwanag)
・Ang karapatang maningil ng pera (monetary claim) ay mawawala base sa batas ng limitasyon sakaling "5 taon ang lumipas matapos malaman ng creditor na magagamit ang karapatang ito" o kaya "10 taon matapos mula nang maaaring magamit ng creditor ang karapatang ito". Liban dito kung may ibang tinakda sa mga batas tulad ng Civil Code.
・Sa mga kontratang may pagpapautang at pag-utang ng pera (loan agreement), ang nagpautang ay maaaring maningil ng utang at interes mula sa nangutang sa pagdating ng due date. Samakatuwid, makukumpleto ang extinctive prescription kapag lumipas na ang 5 taon mula nang malaman ng nagpautang ang pagdating ng due date o kaya ay kapag 10 taon na ang lumipas mula sa due date.
・Gayunpaman, halimbawa ay kung ang nangutang ay may binayaran sa utang pagkatapos ng due date, ang panahon ng batas ng limitasyon ay babalik sa 0 at magsisimula ulit ng bago. Ito ay tinatawag na "Restart of Statute of Limitations".
・Gayundin, halimbawa, kung ang nagpautang ay nagsampa ng kaso para sa paniningil ng utang pagkatapos ng due date, ang katapusan ng statute of limitations ay ipagpapaliban hanggang maging pinal ang hatol. Bilang karagdagan, ang statute of limitations ay sisimulan muli kapag pinal na ang hatol na nag-aapruba ng pagsingil ng nagpautang. Ang haba ng panahon ng statute of limitations para sa ganitong kaso ay 10 taon mula nang maging pinal ang hatol.
・Ang mga problema tungkol sa statute of limitations ay nangangailangan ng partikular na maingat na legal na paghatol. Makabubuting kumonsulta sa eksperto tulad ng abogado, judicial scrivener, atbp. para sa mga detalye.

00773

Q08: Maaari ko bang makumpirma ang aking credit information?

Maaari niyong kumpirmahin ang impormasyong ito sa personal na ahensya ng credit information kung saan miyembro ang pinansyal na institusyong pinupuntahan ninyo.

(Paliwanag)
・Ang bawat ahensya ng credit information ay itinatag at ginagamit ng mga credit company, mga bangko, at mga consumer credit company.
・Maaari niyong suriin ang inyong nakarehistrong impormasyon sa alinman sa mga ahensyang ito, ngunit ang mga paraan at proseso para sa pagkumpirma sa nakarehistrong impormasyon ay naiiba sa bawat organisasyon.
・Mangyaring kumpirmahin sa bawat ahensya ang mga detalye ng mga proseso.


 00764

Q09: Kung nagbayad ako ng mataas na interes, maaari ko ba itong mabawi?

Ang interes na babayaran (15-20% bawat taon) ay kinakalkula batay sa Interest Rate Restriction Act, at kung sobra ang binayaran niyo, maaari niyong mabawi ang sobrang bayad.

(Paliwanag)
・Itinatakda ng Interest Rate Restriction Act ang mga sumusunod na pinakamataas na limitasyon sa mga interest rate para sa mga pautang.
1 Kung ang principal amount ay mas mababa kaysa 100,000 yen: 20% sa isang taon
2 Kung ang principal amount ay 100,000 yen pataas pero mas mababa kaysa 1,000,000 yen: 18% sa isang taon
3 Kung ang principal amount ay 1,000,000 yen pataas: 15% sa isang taon
・Kahit mangako kayong magbabayad ng interes na lampas sa limitasyong ito, pangako para sa labis na halaga ay walang bisa.
・Kung nagbayad interes para sa labis na halaga, ang labis na halaga ng pera ay idadagdag sa sequential. Dahil dito, mababawasan ang principal.
・Kung patuloy na nagbayad ang may utang kahit matapos na umabot sa 0 ang principal amount, kikita ang nagpautang (financier) nang walang legal na basehan (excessive profit), kaya ang nangutang ay maaaring bawiin ang kanyang sobrang binayad.
・Gayunpaman, kung ang nagpautang (financier) ay nagbigay noong o bago Hunyo 17, 2010 ng pautang na may taunang interes na 29.2% o mas mababa, ang utang ay magiging alinsunod sa mga proseso ng Money Lending Business Act. Kung ang nangutang ay sumang-ayon sa taunang interes nang hindi pinipilit, kinakailangan niyang bayaran ang interes na ito (Deemed Repayment Provision). Ang deemed repayment provision ay inalis mula noong Hunyo 18, 2010.


 00820

Q10: Nangutang ako ng ilegal na loan. Ano ang dapat kong gawin?

・Ayon sa batas ay hindi niyo kailangan ibalik ang pera.
・Magsagawa ng legal na aksyon at huwag na muling makipag-ugnayan sa kanila.Kung naibigay niyo ang mga numero ng telepono ng iyong lugar ng trabaho, mga kamag-anak, atbp. noong kayo ay nangutang, dapat kayong gumawa ng mahigpit na aksyon laban sa anumang harassment mula sa nagpautang at makipag-ugnayan sa kanila nang maaga upang ipaalam sa kanila na hindi kayo kailanman dapat magbayad.
・Kung magpapatuloy ang kanilang mabalasik na pagkolekta, makabubuting kumonsulta sa pulisya, isang abogado, o isang judicial scrivener.

(Paliwanag)
・Ang tinatawag na "illegal financing" ay mga kriminal na gumagawa ng kriminal na kontrata, humihiling ng kabayaran, at resibo na lumalagpas sa interest rate na 20% kada taon (29.2% kada taon bago ng Hunyo 17, 2010) na siyang kontrolado ng Investment Law. Kriminal na aksyon ang mga ito at mayroong karampatang mahigpit na parusa.
・Ang mga ilegal na pautangan ay sinasabing nagbabalatkayo lamang bilang pautang ngunit ang katotohanan ay gumagawa ito ng paraan upang kumita sa pamamagitan nang pagsingil nang labis. Ang batas ay may tuntunin na tinatawag na "Clean Hands" kung saan ay hindi magbibigay ng tulong ang batas para sa mga lumalabag nito. Bilang manipestasyon ng tuntuning ito, mayroong probisyong tinatawag na Performance for Illegal Causes (Artikulo 708 ng Civil Code) kung saan ang mga nagbigay ng benepisyo para sa dahilang labag sa batas ay hindi maaaring humiling na ibalik ang bagay na kanilang ibinigay.
・Sa kaso ng ilegal na pautang, hinihingi ng ilegal na pangutangan sa nangutang ang numero ng telepono ng pinagtatrabahuhan at ng kanyang mga kapamilya at kung hindi sumagot o kayay nagsagawa ng legal na aksyon ang nangutang ay hinaharass ito. Ang pagkolekta ng pera nang sobrang aga sa umaga o sobrang gabi, o paniningil ng pera mula sa mga taong hindi obligadong magbayad ay ipinagbabawal ng Money Lending Business Act, at ang mga ito ay ipinagbabawal na mga gawain at siyang may mga karampatang parusa.
・Hanggat kayo ay bumibigay sa kanilang mga banta at nagbabayad sa kanila o hanggat hindi kayo gumawa ng buo ang loob na aksyon, hindi kayo makakawala sa relasyon niyo sa kanila. Dapat kayong maging buo ang loob at magsagawa ng legal na aksyon at iwasan ang anumang karagdagang pakikipag-ugnayan sa kanila.


 00783

Q11: Ano ang mga responsibilidad ng joint and several guarantor (cosigner)?

Ang joint and several guarantor ay may responsibilidad na agad na barayan ang lahat ng mga utang kapag ang principal debtor (panguhahing nangutang) ay hindi nakabayad sa due date.

(Paliwanag)
・Ang joint and several guarantee ay ang pagsalo sa utang bilang cosigner ng principal debtor.
・Ang guarantor ay may pananagutan sa pagbabayad hindi lamang sa pangunahing utang, kundi pati na rin sa interes, mga penalty, at mga pinsalang nauugnay dito.
・Gayunpaman, kung ang guaranteed debt ay mas mabigat kaysa sa principal debt, ito ay mababawasan at malilimitahan sa halaga ng principal debt. Samakatuwid, hindi ito magiging mas mabigat kaysa principal debt.
・Bilang karagdagan, ang pasanin ng guarantor ay hindi bibigat kahit na ang principal debt ay nadagdagan pagkatapos mapirmahan ang guarantee contract.
・Ang joint and several guarantee ay isa ding guarantee ngunit ang malaking pinagkaiba nito sa normal na guarantee ay wala kayong defense right of notification o defense right of attachment.
・Ang defense right of notification ay karapatan kung saan sa oras na biglang nag-claim ang creditor sa guarantor at hindi sa principal debtor ay maaaring sabihin ng guarantor na "Sa principal debtor muna kayo maningil".
・Ang defense right of attachment ay karapatan kung saan kahit maningil ng bayad ang creditor sa guarantor, ay maaaring sabihin sa kanya na "Ipatupad muna sa mga ari-arian ng principal debtor" matapos mapatunayan na ang principal debtor ay may mga mapagkukunang pinansyal para sa pambayad at madali isagawa ang claim sa kanyang mga ari-aran.
・Dahil walang defense right of notification o defense right of attachment ang joint and several guarantor, may pagsingil man o pag-claim na naganap sa principal debtor, hindi maaaring tanggihan ng guarantor ang biglaang paniningil ng creditor pagdating ng due date.
・Kapag naging isang guarantor, karaniwan na may kaakibat itong espesyal na kontrata na maging joint and several guarantor.

00737

Q12: May responsibilidad ba akong bayaran ang utang ng aking pamilya?

Wala kayong responsibilidad na magbayad dahil lamang kapamilya kayo ng nangutang.

(Paliwanag)
・Sakaling kayo ay naging guarantor ng isang kontrata ng pag-utang ng pera, ay kinakailangan niyong magbayad. Ngayon, kung hindi nakasulat ang guarantee ay wala itong epekto.
・Dahil ang mga mag-asawa ay may joint and several liability para sa pang-araw-araw na mga utang sa bahay (mga bayarin sa mga pagkain at inumin ng pamilya, damit, renta ng bahay, kuryente, gas, mga singil sa tubig, atbp.), bilang pangkalahatang tuntunin, kahit na isa lang sa mag-asawa ang pumirma ng isang kontrata, ang isa pa ay hindi maaaring tumanggi na magbayad. Gayunpaman, ang tuntuning ito ay maaaring maging hindi angkop kung ang mag-asawa ay matagal nang hiwalay at magkaiba na ang kabuhayan, o kung ang magkasanib na buhay ng mag-asawa ay nasira.
・Kahit na ang paulit-ulit na pangungutang ay maaaring sanhi ng adiksyon sa pagsusugal, alkohol, o droga, atbp. hindi obligado ang pamilya ng isang indibidwal na bayaran ang utang niya. Kung babayaran ng mga miyembro ng iyong pamilya ang utang para sa kanya, maaari itong humantong sa isang matagal na problema. Mahalagang alisin ang ugat ng utang sa pamamagitan ng pakikipag-usap nang mabuti sa indibiwal at pagpapagamot sa isang institusyong medikal na dalubhasa sa adiksyon.
・Para sa impormasyon tungkol sa paggamot ng adiksyon at suporta para sa paggaling mula dito, mangyaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center o mental health welfare center sa inyo.
・Makabubuting kumonsulta sa eksperto tulad ng abogado, judicial scrivener, atbp. para sa mga detalye.

00771

Q13: Ayaw ibalik ang pinautang kong pera. Ano ang dapat kong gawin?

・Maaaring magbigay abiso sa pamamagitan ng pagpapadala ng contents-certified mail.
Kung nagpadala ng abiso at hindi pa rin sila sumagot, maaari kayong gumamit ng legal na paraan para singilin sila tulad ng demand for payment, civil concilation, civil lawsuit, o small claims court.

(Paliwanag)
・Upang ilagay sa kustodyang legal ang ari-arian ng kabilang partido, kailangan niyong magkaroon ng isang dokumento (Title of Obligation) kung saan pampublikong kinikilala ang inyong karapatan, tulad ng ruling, record of settlement, notarized deed na may nakasulat na talataan na nagpapahintulot ng compulsory execution.
・Makabubuting kumonsulta sa eksperto tulad ng abogado, judicial scrivener, atbp. para sa mga detalye.
 

00867

Q14: Nagpautang ako sa kaibigan ko ng pera nang walang IOU (resibo). Wala bang bisa ang ganitong kontrata?

Mayroong itong bisa. Ang isang kontrata para sa pagpapautang o pangungutang ng pera (loan agreement) ay maaaring maitatag kahit na walang nakasulat na dokumento.

(Paliwanag)
・Kung nais humiling ng pagbabayad sa pamamagitan ng mga legal na pamamaraan, kailangan niyong patunayan na nangako kayong ng ibabalik ang pera o kaya ay nagaabot kayo ng ng pera.
・Karaniwang gumagamit ng IOU para sa pagpapatunay na ito.
・Kung sakaling hindi ibinalik ng nangutang ang utang o itinanggi ang kontrata pagkatapos nitong magawa, kinakailangan ang ebidensya na nagkroon ng kontrata upang maibalik ang inyong pera. Sa ganitong mga kaso, ang isang IOU ay maaaring maging makapangyarihang ebidensya, kaya ipinapayong maghanda kayo ng isang IOU kapag gumawa ng kontrata sa pautang.
・Kung walang direktang ebidensiya pangungutang at pagpapautang ng pera, ito ay dapat patunayan sa pamamagitan ng di-tuwirang ebidensya upang humiling ng pagbabayad ng utang sa hukuman.
・Makabubuting kumonsulta sa eksperto tulad ng abogado, atbp. para sa mga detalye.


 00864

Q15: Ano ang mangyayari sa awtoridad bilang magulang sa anak kapag nagdiborsyo?

Ang mga sumusunod ay ang mga karaniwang nakasulat sa isang IOU.
(1) Pangalan ng parehong nagpautang at nangutang
(2) Halaga ng inutang
(3) Due date
(4) Kung maglalgay ng interes, ilagay ang porsiyento
(5) Araw na pumirma ng kontrata
(6) Pirma o selyo ng parehong nagpautang at nangutang
 
(Paliwanag)
・Ang kontrata ng pagpapautang at pangungutang ay tinatawag na loan agreement, at ang dokumentong nagpapatunay dito ay karaniwang tinatawag na “IOU”.
・Ang mga nilalaman ng isang kontrata sa pautang ay maaaring isulat sa isang dokumento tulad ng isang IOU upang patunayan na ang nangungutang at ang nagpapautang ay nagkasundo kung kailan at magkano ang inutang at ipinautang, at sa anong petsa at kung magkano ang dapat bayaran.
・Bilang panuntunan, ang kontrata para sa loan of consumption, ay nagaganap kapag naipadala sa nangutang ng bagay na nais utangin tulad ng pera, ngunit sa kaso ng kontrata para sa loan consumption na may kasulatan, tulad ng isang IOU, kahit na walang aktwal na pagbibigay ng pera, atbp., ang kontrata ay magiging epektibo kapag ang nagpapautang ay nangako na magbibigay ng pera, atbp. sa nangungutang at nangako ang nangungutang na ibabalik ang parehong uri, kalidad at dami ng bagay sa nagpapautang.


 00862

Q16: Isa akong dayuhan at nakatanggap ako ng collection letter para sa citizen’s tax, ngunit kasalukuyan akong walang trabaho at hindi ko kayang bayaran ito. Ano ang dapat kong gawin?

・Ang mga dayuhan na naninirahan sa Japan nang higit sa 1 taon bago ang Enero 1 ng kasalukuyang taon at may address o nauuri bilang isang residente ay kinakailangang magbayad ng resident tax.

・Sisingilin kayo ng late fee kapag kayo ay nahuli sa bayad.Kung nagkakaroon ng problema sa pagbabayad ng buwis, mangyaring kumonsulta sa tanggapan sa inyong ward office.Depende sa munisipalidad ay maaaring mayroong "Citizen’ s Tax Division System", kaya mangyaring itanong ito sa tanggapan.

(Paliwanag)

Ang mga buwis na ito ay kinakalkula batay sa kita ng nakaraang taon, kaya walang resident tax na babayaran ang dayuhan sa taon na bagong pasok siya sa Japan. Kung aalis kayo sa Japan bago matapos ang Disyembre, kakailanganin niyong magbayad ng anumang hindi nabayarang buwis sa hanggang sa panahong iyon. Ang mga dayuhan na nananatili sa Japan nang wala pang isang taon at nauuri bilang mga hindi residente ay hindi kasama sa pagbubuwis at hindi kailangang magbayad ng resident tax.


03819

サブナビゲーションここから

Legal Information for Foreign Nationals(外国人のみなさまへ)

このページを見ている人は
こんなページも見ています


以下フッタです
ページの先頭へ