このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイト内検索

 1. トップページ
 2. Legal Information for Foreign Nationals(外国人のみなさまへ)
 3. อุบัติเหตุและการชดใช้ค่าเสียหาย
本文ここから

อุบัติเหตุและการชดใช้ค่าเสียหาย

更新日:2023年8月3日

โปรดอ่านก่อนใช้บริการ

 • คำถามที่พบบ่อยเป็นการแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับระบบกฎหมายในญี่ปุ่นและไม่ได้ให้คำตอบกับคำถามที่เฉพาะเจาะจง
  นอกจากนี้ในกรณีของบางคนแล้ว ระบบกฎหมายของญี่ปุ่นอาจนำมาใช้ไม่ได้
 • หากคุณต้องการทราบว่ามีคำถามที่พบบ่อยใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่หรือไม่ หรือหากคุณต้องการปรึกษาปัญหาเฉพาะของคุณ โปรดติดต่อบริการข้อมูลหลายภาษา (0570-078377)
  ซึ่งจะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำถามที่พบบ่อยและบริการให้คำปรึกษาตามรายละเอียดคำถามของคุณ
 • โปรดทราบว่า Houterasu ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเป็นผลมาจากการพยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะบุคคลตามคำถามที่พบบ่อย

เนื้อหา

ถาม01: ฉันได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ฉันสามารถเรียกร้องการชดเชยค่าเสียหายประเภทใดได้บ้าง

หากคุณได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร คุณสามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ได้

(1) ค่ารักษาพยาบาล

(2) ค่าผู้ป่วยใน

(3) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในการรักษาตัวแบบผู้ป่วยในในโรงพยาบาล

(4) ค่านางพยาบาลผู้ดูแล

(5) ค่าเดินทางไปยังโรงพยาบาล

(6) การเสียรายได้เนื่องจากขาดงาน

(7) ค่าชดเชยความทรมานทางจิตใจในระหว่างรักษาตัว

(8) กรณีความสามารถในการทำงานลดลงเนื่องจากทุพพลภาพที่หลงเหลืออยู่ จะได้รับค่าสูญเสียรายได้ที่จะได้รับในอนาคต

(9) ค่าชดเชยความทรมานทางจิตใจที่เกิดจากความทุพพลภาพที่หลงเหลืออยู่

(10) ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาการทุพพลภาพที่หลงเหลืออยู่

(11) ค่าอุปกรณ์ที่ต้องใช้เนื่องจากทุพพลภาพที่หลงเหลืออยู่ (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ ในอนาคตอีกด้วย)

(12) ค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงบ้านหรือรถยนต์เนื่องจากทุพพลภาพที่หลงเหลืออยู่

(13) ค่าทนายความ

 

(คำอธิบาย)

สูตรที่ใช้คำนวณค่าเสียหายนั้นมีความซับซ้อน สำหรับรายละเอียด โปรดปรึกษาทนายหรือผู้เชี่ยวชาญท่านอื่น ๆ

01352

ถาม02: หากประสงค์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำความผิด ฉันจะต้องทำอย่างไร

ในระบบคดีแพ่ง คุณจะเรียกร้องเงินจากผู้กระทำความผิดได้โดยการเรียกร้องและพิสูจน์คดีของคุณเอง

 

(คำอธิบาย)

 • ในคดีแพ่ง ศาลจะต้องรับรู้การกระทำที่ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บและความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อ
  จะได้สั่งให้ผู้กระทำผิดชดใช้ค่าเสียหายได้ หากมีคำพิพากษาสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหาย ก็จะสามารถ
  ใช้คำพิพากษานี้เป็นมูลฐานในการบังคับคดีกับทรัพย์สินผู้กระทำผิดได้
 • ในคดีแพ่ง ผู้เสียหายจำเป็นต้องพิสูจน์การละเมิดที่กระทำโดยผู้กระทำความผิดรวมทั้งความ
  เสียหายที่ได้เกิดขึ้น การรวบรวมหลักฐาน การจัดระเบียบข้อเท็จจริงที่จะนำเสนอ และการวาง
  โครงสร้างคดีให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย จะต้องใช้ดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ มา
  รวมกัน

01616

ถาม03: การละเมิดคืออะไร

การละเมิดคือการละเมิดสิทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของบุคคลอื่น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น ไม่ว่าจะทั้งโดยเจตนา (โดยตั้งใจไว้แล้ว) หรือโดยไม่ได้เจตนา (ประมาทเลินเล่อ) ก็ตาม

 

(คำอธิบาย)

 • การชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการละเมิด บุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหาย (ผู้กระทำ
  ความผิด) จะต้องจ่ายให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหาย (ผู้เสียหาย) โดยที่ขอบเขตของความ
  เสียหายดังกล่าวไม่ได้จำกัดอยู่แต่เพียงความเสียหายทางวัตถุเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเสียหาย
  ทางจิตใจอีกด้วย (ความเป็นส่วนตัว ชื่อเสียง ความไว้วางใจ ฯลฯ)
 • เพื่อบังคับให้เกิดการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการละเมิด บุคคลจะต้องมี
  ความสามารถในการเข้าใจว่าการกระทำของตนเองนั้นถือเป็นสิ่งที่ผิดในทางกฎหมาย
  (ความสามารถในการรับผิดชอบ) ดังนั้นหากบุคคลนั้นไม่สามารถรับรู้ความรับผิดชอบเนื่องจากยัง
  เป็นเด็กหรือมีความพิการทางจิต โดยหลักการแล้วผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลบุคคลนั้นต้องรับผิดต่อ
  ค่าเสียหายแทน
 • บุคคลที่แสวงหากำไรจากการว่าจ้างบุคคลอื่นให้ทำงานจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากบุคคล
  ที่ตนว่าจ้างด้วย (ความรับผิดชอบของนายจ้าง) โดยหลักการแล้วหากนายจ้างดูแลลูกจ้างที่ตนจ้าง
  ดีพอ ก็จะไม่ต้องรับผิดชอบภายใต้ขอบเขตความรับผิดของนายจ้างแต่อย่างใด แต่ในทางปฏิบัติก็
  มักพบว่านายจ้างคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบ
 • หากเป็นการละเมิดที่เป็นข้อหาหมิ่นประมาท นอกจากการชดใช้ค่าเสียหายแล้ว ผู้เสียหายยัง
  สามารถสั่งให้ผู้กระทำผิดเผยแพร่คำขอโทษอีกด้วย
 • โดยหลักการแล้วสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการละเมิดจะสิ้นสุดลงตามอายุความเมื่อเวลาได้
  ล่วงเลยไป 3 ปีไปแล้ว โดยนับจากเวลาที่ผู้เสียหายหรือตัวแทนทางกฎหมายทราบถึงความ
  เสียหายและตัวผู้กระทำความผิด
 • อย่างไรก็ตามอายุความของสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการละเมิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
  ชีวิตของบุคคลหรือความกินดีอยู่ดีทางกายคือ 5 ปีนับจากเวลาที่ผู้เสียหายหรือตัวแทนทาง
  กฎหมายทราบถึงความเสียหายและตัวผู้กระทำความผิด
 • หากผู้เสียหายหรือตัวแทนทางกฎหมายไม่ทราบถึงความเสียหายหรือตัวผู้กระทำความผิด
  ผู้เสียหายก็จะไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายนั้นจากตัวผู้กระทำความผิดได้หลังผ่าน
  เวลาที่เกิดการละเมิดไปแล้ว 20 ปี

[ประมวลกฎหมายแพ่งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (กฎหมายภาระผูกพัน)]

 • คำอธิบายข้างต้นมาจากบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีผลบังคับ
  ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2020
 • โปรดทราบว่าข้อกำหนดก่อนหน้าฉบับแก้ไขปรับปรุงอาจมีผลบังคับใช้ในกรณีที่มีการละเมิดก่อน
  วันที่บังคับใช้

02518

ถาม04: สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจะสิ้นอายุความภายในเวลากี่ปี

การสิ้นอายุความจะแปรผันตามลักษณะความเสียหายและสาเหตุของความเสียหายนั้น ๆ

 

(คำอธิบาย)

 • สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา (การละเมิดภาระผูกพันตาม
  สัญญา ฯลฯ) จะสิ้นสุดอายุความหลังจาก 5 ปี โดยนับจากเวลาที่เจ้าหนี้ทราบว่า สามารถใช้สิทธิ
  ได้หรือ หลังจาก 10 ปี นับแต่เวลาที่เจ้าหนี้สามารถใช้สิทธิได้
 • สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการละเมิด (อุบัติเหตุจราจร ฯลฯ) สิ้นสุดลงตามอายุความภายใน 3
  ปีนับจากเวลาที่ผู้เสียหายหรือตัวแทนทางกฎหมาย (บุคคลที่มีอำนาจปกครองของผู้ปกครอง ผู้
  พิทักษ์ ฯลฯ) รับทราบถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้กระทำผิด หรือภายใน 20 ปีนับจากเวลาที่เกิด
  การกระทำความผิด
 • อย่างไรก็ตามหากบุคคลได้เสียชีวิตลง หรือได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหรือการ
  ละเมิด อายุความสูงสุดจะขยายออกไปดังนี้

(1) อายุความสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามกฎจะกลายเป็น 20 ปี จากเดิม 10 ปี

(2) อายุความสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการละเมิดจะกลายเป็น 5 ปี จากเดิม 3 ปี

 • แต่สำหรับบางกรณีแล้วนั้น กฎหมายแต่ละฉบับ (เช่น พระราชบัญญัติความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์)
  อาจระบุอายุความสูงสุดแตกต่างกันออกไปได้ด้วย
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาทนาย ผู้พิจารณาคดี หรือผู้เชี่ยวชาญท่านอื่น ๆ

[ประมวลกฎหมายแพ่งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (กฎหมายภาระผูกพัน)]

 • คำอธิบายข้างต้นมาจากบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีผลบังคับ
  ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2020
 • โปรดทราบว่าข้อกำหนดก่อนฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอาจมีผลบังคับใช้ในกรณีที่เกิดความเสียหาย
  ก่อนวันที่บังคับใช้

<<ในกรณีที่บทบัญญัติก่อนฉบับแก้ไขเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้>>

 • อายุความสำหรับสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามกฎคือ 10 ปี นับจากเวลาที่เกิด
  ความเสียหายขึ้น
 • อายุความสำหรับสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการละเมิดคือ 3 ปี นับจากเวลาที่ทราบความ
  เสียหายและตัวผู้กระทำความผิด และถึงแม้ว่าจะยังไม่ทราบตัวผู้กระทำความผิดก็ตาม แต่เมื่อครบ
  เวลา 20 ปีนับจากเวลาที่เกิดการละเมิดแล้ว สิทธิในการเรียกร้องจะสิ้นสุดลงทันที

02684

ถาม05: ฉันเป็นชาวต่างชาติ ต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจรในญี่ปุ่น นอกจากนี้ หากเกิดอุบัติเหตุทางจราจร ต้องทำอย่างไร

มีอุบัติเหตุจราจรมากมายในญี่ปุ่น และมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรประมาณ 10,000 คนทุกปี หากคุณเป็นฝ่ายผิด คุณจะต้องรับผิดชอบค่าชดใช้ก้อนโต ดังนั้นคุณควรมีความรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุและการประกันภัยในกรณีที่เรื่องเลวร้ายที่สุดได้เกิดขึ้น

 

(1) ประกันภัยความรับผิดรถยนต์ (ประกันภัยที่บังคับทำ)

ประกันภัยความรับผิดรถยนต์ (CALI) เป็นการประกันภัยรถยนต์ที่คุณจำเป็นต้องทำ โดยครอบคลุมเฉพาะการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของผู้เสียหาย (* ไม่ครอบคลุมความเสียหายต่อทรัพย์สิน) จำนวนเงินชดเชยสูงสุดสำหรับแต่ละคนคือ 30 ล้านเยนสำหรับการเสียชีวิตและการบาดเจ็บถาวร และ 1.2 ล้านเยนสำหรับการบาดเจ็บส่วนบุคคล

(2) ประกันภัยภาคสมัครใจ

ในปัจจุบัน มีหลายกรณีที่ค่าชดเชยกรณีเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บถาวรสูงเป็นจำนวนหลายร้อยล้านเยนและค่ารักษาพยาบาลก็มีมูลค่าหลายสิบล้านเยนเช่นกัน ซึ่งหมายความว่าการทำประกันภัยความรับผิดภาคบังคับเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ การประกันภัยภาคสมัครใจครอบคลุมการชดเชยสำหรับผู้ที่มีประกันในส่วนความรับผิดน้อยไป และยังครอบคลุมทรัพย์สินและรถยนต์ของคู่กรณี ตลอดจนการบาดเจ็บของคุณเองด้วย การมีประกันภาคสมัครใจช่วยให้สบายใจได้ แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

(3) หากคุณประสบอุบัติเหตุจราจร แล้วได้รับบาดเจ็บขึ้นมา ให้โทรเรียกรถพยาบาลก่อน จากนั้นค่อยแจ้งตำรวจ หลังจากนั้นให้แจ้งบริษัทของคุณ หรือบริการให้คำปรึกษา หากคุณใจร้อนรีบหาทางออกด้วยตัวเอง คุณอาจประสบปัญหาร้ายแรงตามมาได้

03770

サブナビゲーションここから

Legal Information for Foreign Nationals(外国人のみなさまへ)


以下フッタです
ページの先頭へ