このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイト内検索
本文ここから

Tungkol sa Houterasu

更新日:2023年7月28日

Mangyaring basahin ito bago gamitin.

  • Ang FAQ ay nagpapakilala ng mga pangkalahatang legal na sistema sa Japan, at hindi nito sinasagot ang indibidwal at partikular na mga konsultasyon. Dagdag pa rito, maaaring hindi malapat ang legal na sistema ng Japan depende sa indibidwal na pangyayari.
  • Para sa mga nais malaman kung mayroong FAQ na hindi nakalagay rito o nais ng indibidwal at partikular na konsultasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa multilingual information service (0570-078377). Depende sa nilalaman ng konsultasyon, susuriin ang FAQ at consultation desk at gagabayan ka.
  • Batay sa FAQ, susubukan namin na lutasin ang iyong indibidwal at partikular na problema, at kung nagdulot man ng anumang pinsala, mangyaring tandaan na hindi mananagot ang Houterasu rito.

Talaan ng Nilalaman

Para sa mga taong nais lumahok sa kriminal na paglilitis sa Japan

Q01: Magagamit ba ang serbisyo ng Houterasu kahit ng mga dayuhan?

・Magagamit ang serbisyo ng Houterasu kahit ng mga dayuhan.
・Gayunpaman, para sa civic legal consultation aid, hindi ito magagamit ng mga dayuhang walang address sa Japan o ng mga dayuhang hindi legal na naninirahan sa Japan.

(Paliwanag)
Ang Houterasu ay nagsasagawa ng “multilingual information service” kung saan ipinapakilala ang tungkol sa legal na sistema ng Japan at impormasyon tungkol sa mga tanggapang pangkonsultasyon sa pamamagitan ng mga tagasalin (suportadong wika: English, Chinese, Korean, Spanish, Portuguese, Vietnamese, Tagalog, Nepalese, Thai, Indonesian).
Hindi magagamit ng mga dayuhang walang address sa Japan o hindi legal na nakatira dito ang civic legal consultation aid dahil nakatakda sa Comprehensive Legal Support Act na “tanging mga dayuhang legal na nakatira sa Japan ang saklaw nito.”


 01633

Q02: Anong klase ng serbisyo ang “information service”?

Ito ay serbisyong naglalaan ng impormasyon ukol sa sistemang legal, at impormasyon ukol sa mga pangkonsultasyong institusyon at organisasyon alinsunod sa detalye ng tanong ng customer.

(Paliwanag)
・Ang halimbawa ng mga institusyong pangkonsultasyong at organisasyon na ipapakilala namin ay mga bar association, judicial scriveners association, tanggapang pangkonsultasyon ng lokal na gobyerno atbp.
・Ang information service ay naiiba sa legal na konsultasyon kung saan gumagawa ng legal na desisyon ang mga abogado, judicial scrivener atbp. batay sa detalye ng alitan at nagbibigay ng payo tungkol sa dapat gawing hakbang.

01632

Q03: Anong klase ng serbisyo ang Houterasu Multilingual Information Service?

・Ito ay serbisyong magagamit ng customer na may katutubong wikang dayuhan kapag nais niyang humiling ng impormasyon tungkol sa sistemang legal ng Japan at tanggapang pangkonsultasyon.
・Isinasagawa ito sa pamamagitan 3-way call o tawag sa pagitan ng 3 tao: ang customer, kumpanya ng tagasalin, at empleyado ng Houterasu.
Isinasagawa ang 3-way call sa pamamagitan ng pagtawag ng customer sa kumpanya ng tagasalin (0570-078377), at pagkatapos noon, ikokonekta siya ng kumpanya ng tagasalin sa kanyang ninanais na Japan Legal Support Center District Office o Branch (call transfer), kung saan mag-uusap ang customer at empleyado ng Houterasu sa pamamagitan ng tagasalin.

(Paliwanag)
・Ang mga suportadong wika ay English, Chinese, Korean, Spanish, Portuguese, Vietnamese, Tagalog, Nepali, Thai, Indonesian.
・Hindi sakop ng serbisyo ang mga taong nakakapag-usap nang walang problema sa wikang Japanese.
・Papasanin ng customer ang bayad para sa 3-way call.
・Tanging pagsasalin lamang ang gagawin ng kumpanya ng tagasalin.
・Hindi saklaw ng serbisyong ito ang legal na konsultasyon atbp. tulad ng civic legal aid, maliban sa mga katanungan tungkol sa pagbabalik sa bayad (pagbayad) ng halagang paunang binayad ng Houterasu para sa representative aid o documentation aid.


 03839

Q04: Anong klase ng serbisyo ang civil legal aid service?

Ito ay serbisyo para sa mga taong hindi masolusyonan ang kanilang legal na problema dahil sa dahilang pinansyal, serbisyong nagbibigay ng libreng konsultasyong legal para sa mga biktima ng malawakang sakuna, at gayundin, paunang nagbabayad ng gastos para sa abogado o judicial scrivener para sa mga taong kulang ang kakayahang pinansyal.

(Paliwanag)
・Kasama sa detalye ng suporta ang legal consultation aid, representation aid (paunang pagbayad ng gastos kung kukuha ng abogado atbp. bilang kinatawan para sa proseso ng hukuman atpb.) o documentation aid (paunang pagbayad ng gastos kung kukuha ng judicial scrivener upang lumikha ng mga dokumentong isusumite sa hukuman) para sa mga taong kulang ang kakayahang pinansyal, mga taong nanganganib na mahadlangan ang paggamit ng kanilang karapatan dahil sa hindi sapat na kakayahang intelektuwal (people with insufficient cognitive functioning) o mga biktima ng malawakang sakuna.
Upang makatanggap ng representation aid o documentation aid, kailangang matugunan ang mga nakatakdang kondisyon tulad ng halaga ng suweldo na dapat ay nasa nakatakdang halaga o mas mababa pa rito.
Mula Hulyo 1, 2016, pinalawak ang saklaw ng libreng konsultasyong legal upang maging kabilang dito ang mga biktima ng malawakang sakuna. Ang tawag sa sistemang ito ay legal consultation aid for victims of an extraordinary disaster.
Mula Enero 24, 2018, pinalawak ang saklaw ng serbisyo ng civic legal consultation aid para sa legal consultation aid sa mga taong hindi sapat ang kakayahang intelektwal na lumalagpas ang kita at ari-arian sa dating pamantayan ng serbisyo ng civil legal consultation (sa kasong ito, magbabayad para sa legal na konsultasyon). Gayundin, para sa representation aid at documentation aid, pinalawak ito sa proseso ng administrative appeal na nauugnay sa benepisyo mula sa gobyerno na kinakailangan para sa malayang pamumuhay ng taong hindi sapat ang kakayahang intelektuwal.

01649

Q05: Maaari bang gumamit ng serbisyo ng civic legal aid kahit na dayuhan?

Maaari itong gamitin kung natutugunan ng dayuhan ang mga requirement ng suporta na pagkakaroon ng address sa Japan, at legal na pagtira dito.

(Paliwanag)
Hindi maaaring tumanggap ng suporta ang dayuhang walang status of residence. Gayunpaman, bilang eksempsyon, itinuturing na maaaring makatanggap ng suporta kahit na walang status of residence sa kaso kung saan nagsampa ng demanda upang labanan ang administratibong disposisyon ng awtoridad ukol sa status of residence, at ipinapalagay na siguradong aaprubahan ng hukuman ang status of residence batay sa court precedent atpb.
Kapag nag-apply para sa suporta ang isang dayuhan, hinihiling na magsumite ng residence card, certificate of residence atbp. upang kumpirmahin ang status of residence.
 

01662

Q06: Maaari ko bang gamitin ang civic legal consultation aid para sa problema ng sarili kong pinapatakbong kumpanya?

Hindi maaaring gamitin ang civic legal consultation aid para sa mga kasong nauugnay sa mga korporasyon, tulad ng joint stock company at limited liability company.

(Paliwanag)
・Para sa mga negosyong pinapatakbo nang personal tulad ng mga restawran, beauty salon atbp., ituturing ka bilang indibidwal kung kaya’t maaari mong gamitin ang civic legal aid consultation.
・Kahit na nauugnay sa korporasyon ang kaso, kung ang detalye ng konsultasyon ay nauugnay sa indibidwal na negosyante, maaaring gamitin ang civic legal aid consultation.
・Gayundin, kahit na itinuturing itong korporasyon, kungito ay sole proprietorship na kinukuha lamang ang anyo ng korporasyon, at ang kinabubuhayan ng indibidwal at ang pamamalakad ng korporasyon ay halos magkapareho (kung walang ibang empleyado maliban sa kapamilyang kasamang naninirahan), maaaring gamitin ang civic legal aid consultation bilang suporta sa indibidwal na kinatawan.
・Upang magamit ang civic legal aid consultation, kailangang matugunan ang nakatakdang kondisyon ukol sa kita atbp. Para sa mga detalye, mangyaring tumawag sa Support Dial (0570-078374) o sa malapit na Japan Legal Support Center District Office.
・Kung magtatanong gamit ang dayuhang wika, maaaring makipag-usap sa pamamagitan ng tagasalin kapag tumawag sa Multilingual Information Service (0570-078377) at nagpakonekta sa malapit na Japan Legal Support Center District Office.
 

02703

Q07: Maaaring sabihin kung paano babayaran ang representation aid at documentation aid.

Magbabayad nang installment ang customer ng representation aid at documentation aid sa Houterasu para sa gastos na binayad ng Houterasu sa mga abogado atbp. sa ngalan ng tagagamit.

(Paliwanag)
Mula sa susunod na buwan pagkatapos madesisyunan ang pagsimula ng suporta, magbabayad ng buwanang halaga na humigit-kumulang 5,000 hanggang 10,000 yen sa pamamagitan ng proseso ng automatic withdrawal mula sa institusyong pinansyal.
Ang bayad para sa automatic withdrawal ay 33 yen para sa Japan Post Bank, at 40 yen para sa ibang institusyong pinansyal maliban sa Japan Post Bank.
Mangyaring ideposito ang halagang katumbas ng buwanang bayad at bayad para sa automatic withdrawal sa araw bago ma-withdraw ito.
Kung hindi alam ang bank account na nakarehistro sa Houterasu o ang halaga ng buwanang bayad, mangyaring magtanong sa tinatangkilikang Japan Legal Support Center Houterasu District Office.
Walang babayarang interes sa gastos na paunang binayad ng Houterasu.
Para sa mga taong nahihirapan sa pagbayad tulad ng mga taong tumatanggap ng public assistance, maaaring maantala ang pagbayad hanggang matapos ang kaso.
May mga kaso kung saan nabibigyan ng eksempsyon sa pagbayad kapag nag-apply para dito, tulad kapag walang nakuhang pinansyal na benepisyo bilang resulta ng kaso at kasalukuyang tumatanggap ng pulic assistance atbp.


 01654

Q08: Mayroon bang epekto sa susunod na paggamit ng civic legal aid system kapag hindi nakabayad sa gastos na paunang binayad ng Houterasu?

Kapag hindi ito nabayaran, magkakaroon ito ng epekto sa susunod na paggamit ng civic legal aid system.

(Paliwanag)
Kapag hindi nakapagbayad atbp. sa Houterasu nang walang makatuwirang dahilan, sa pangkalahatang tuntunin, hindi maaaring magbigay ang Houterasu ng panibagong suporta (legal consultation aid, representation aid, documentation aid) kabilang ang kaugnay na kaso dahil hindi nito natutugunan ang layunin ng civic legal aid.
Gayunpaman, may posibilidad na payagan ang ilang kaso kapag mayroong espesyal na sitwasyon.
Para malaman kung aktuwal mong magagamit ang sistemang ito, mangyaring direktang magtanong sa tinatangkilik na Japan Legal Support Center District Office.

04585

Q09: Tumatanggap ako ng public assistance Kung magpapatulong ako sa Houterasu, hindi ko ba kailangang gumastos nang kahit anuman mula sa konsultasyon sa abogado hanggang sa paglilitis?

・Sa pangkalahatang tuntunin, ipinapabayad sa lahat ng customer ng Houterasu ang kabuuan ng gastos para sa abogado atbp. na paunang binayad ng Houterasu.
・Kapag nakakuha ng anumang pinanysal na benepisyo mula sa ibang partido atbp. bilang resulta ng paglilitis atbp., gagamitin ito sa pagbayad.
・Para sa mga taong tumatanggap ng public assistance, maaaring mag-apply upang ipagpaliban ang pagbayad sa Japan Legal Support Center District Office. Kung kinilala na mainam na ipagpaliban ang pagbayad, ituturing na ipagpapaliban ang pagbayad sa halagang paunang binayad ng Houterasu habang patuloy ang kaso. Gagawin ang desisyon kung mabibigyan ng eksempsyon sa pagbayad kapag natapos na ang suporta at nagsumite nang aplikasyon, at dedesisyunan ito nang indibidwal ayon sa mga aktuwal na sitwasyon ng bawat kaso.
Dahil dito, sa kasalukuyan, hindi namin masasabi nang malinaw na “hindi kailangang magbayad ng kahit anuman” o “magkano ang dapat bayaran.”


(Paliwanag)
・Kapag ginamit ang serbisyo ng civic legal aid system ng Houterasu upang kumuha ng abogado o judicial scrivener, paunang babayaran ng Houterasu ang suweldo ng abogado o judicial scrivener at mga aktuwal na gastos para sa mga proseso ng hukuman.
・Sa pangkalahatang tuntunin, ipinapabayad sa lahat ng customer ng Houterasu na paunang binayad ng Houterasu.
・Hihilingin sa mga taong tumatanggap ng public assistance na mag-apply para ipagpaliban ang pagbabalik sa bayad sa Japan Legal Support Center District Office. Kung kinilala na mainam na ipagpaliban ang pagbabalik sa bayad, ipagpapaliban ang pagbayad habang patuloy ang kaso. May mga kaso kung saan nagbibigay ng eksempsyon sa pagbayad kapag walang nakuhang pinansyal na benepisyo bilang resulta ng kaso, at hindi inaasahang mababawi ang kanilang kakayahang pinansyal.
・Bukod dito, may mga aktuwal na gastos para sa mga proseso ng hukuman na hindi saklaw ng paunang pagbayad ng Houterasu. Gayundin, kailangang sariling magbayad para sa halagang higit sa maximum na limitasyon ng paunang pagbayad ng Houterasu.
・Para sa mga detalye, mangyaring magtanong sa malapit na Houterasu Japan Legal Support Center District Office
 

03542

Q10: Anong uri ng serbisyo ang services related to crime victim support?

Bilang pagtugon sa mga katanungan mula sa mga biktima ng krimen at kanilang mga kapamilya atbp., nagbibigay kami ng impormasyon tungkol sa daloy ng proseso ng kasong kriminal, sistemang legal para sa pagbabalik at pagbawas sa natamong pinsala at paghihirap, pagbigay ng impormasyon tungkol sa mga grupong sumusuporta sa mga biktima ng krimen, at pagpapakilala sa mga abogadong mayroong pang-unawa at karanasan sa pagsuporta sa mga biktima ng krimen.

Gayundin, tinatanong ng Houterasu ang opinyon ng mga “participating victims” na kalahok sa paglilitis ng kasong kriminal, nagtatalaga ng nominasyon ng court-appointed attorneys for participating victims, at nagbibigay ng notipikasyon sa hukuman.


 

01670

Q11: Anong klase ng serbisyo ang tulong ng legal na konsultasyon para sa mga biktima ng domestic violence (DV) atbp.?

Ito ay serbisyo upang kaagad makapagbigay ng legal na konsultasyon para sa mga taong nabiktima o may posibilidad na maging biktima ng domestic violence (DV), stalker, at pang-aabuso sa bata.

(Paliwanag)

Maaaring kumonsulta at pangasiwaan ng abogado ang legal na konsultasyong ito maging kasong kriminal man o sibil kung kinakailangan ito para pigilin ang pagtamo ng pinsala.

Bukod dito, maaari lamang gamitin ang serbisyong ito ng mismong biktima, at hindi maaaring kumonsulta ang kanyang kinatawan. Gayundin, hindi nito saklaw ang karahasan mula sa simpleng kalaguyo na hindi asawa, mga taong nakakaranas ng harassment atbp. na walang kinalaman sa romantikong damdamin, at mga 18 taong gulang at pataas kahit na nakakaranas sila ng pang-aabuso.

Ang bayad sa legal na konsultasyon ay 5,500 yen (kasama ang tax) kung higit sa 3 milyong yen ang iyong mga asset, at libre kung 3 milyong yen o mas mababa ito. Ang terminong “asset” ay tumutukoy sa kabuuang halaga ng cash at ipon na malayang magagamit ng taong magpapakonsulta sa oras ng legal na konsultasyon. Bukod dito, maaari ding alisin mula sa asset ang mga gastos sa pagpapagamot dahil sa natamong karahasan na kinikilalang kailangang bayaran sa loob ng 1 taon.

Kapag nagkaroon ng aplikasyon para sa legal na konsultasyon, agad kaming magtatalaga ng abogadong mangangasiwa sa legal na konsultasyon sa bawat Japan Legal Support Center District Office, at ibibigay ang kanyang contact information.

Kapag nadesisyunan na ang abogadong mangangasiwa sa konsultasyon, isasaayos sa pagitan ng abogado at aplikante ang iskedyul at lugar at isasagawa ang konsultasyon. Gayundin, dahil may mga kaso kung saan maaaring makakuha ng serbisyo ng pagsasalin, magtanong tungkol dito sa oras na tinanggap ang iyong aplikasyon.

04683

Q12: Anong uri ng suporta ang binibigay ng abogado para sa biktima ng krimen?

Una sa lahat, magbibigay siya ng legal na konsultasyon ukol sa natamong pinsala, at kung kailangan, tutulungan makakuha ng bayad-pinsala para sa mga kasong sibil, magsampa ng kaso, negosasyon sa pulis at public prosecutor, kumuha ng criminal record, magpetisyon sa hukuman para sa pagkuha ng upuan sa hearing, pagdala ng larawan ng namatay atbp., pagsasama sa kriminal na paglilitis, pagiging kinatawan (pahayag ng opinyon, eksaminasyon ng saksi atbp.), pagtugon sa media atbp.

 

・Sa Houterasu, nagpapakilala kami ng mga abogadong mayroong pang-unawa at karanasan sa pagsuporta sa mga biktima ng krimen, at maaari kaming tumulong upang makatanggap ng legal na payo.


01598
 

Q13: Sa anong sitwasyon maaaring maipakilala sa abogadong may pang-unawa at karanasan sa pagsuporta sa mga biktima ng krimen?

Magpapakilala kami ng abogado ayon sa iyong kahilingan kung sa aming palagay, kailangan mong kumonsulta sa abogado batay sa detalye ng iyong tanong.

 

(Paliwanag)

Sa Japan Legal Support Center Houterasu District Office at sa call center (Houterasu Support Dial), tumatanggap kami ng mga kahilingan para sa pagpapakilala ng mga abogadong may pang-unawa at karanasan sa pagsuporta sa mga biktima ng krimen.


01681


 

Q14: Biktima ako ng krimen at gusto kong humiling ng abogado ngunit wala akong pera. Ano ang dapat kong gawin?

Nagbibigay ang Houterasu ng libreng pagpapakilala sa abogadong may pang-unawa at karanasan sa pagsuporta sa mga biktima ng krimen. Maaaring maging libre ang bayad para sa mga kasunod na legal na konsultasyon depende sa mga requirement na pinansyal ng taong kumokonsulta. Gayundin, may mga kaso kung saan maaaring gamitin ang civic legal aid system na paunang magbabayad ng gastos sa pagkuha ng abogado. Una sa lahat, kumonsulta sa abogado at sabihin sa kanya ang inyong mga kahilingan tulad ng kung ano ang gusto mong ipagawa, kung anong sistema ang maaaring gamitin kung wala kang pera atbp.


 02025

Q15: Anong uri ng sistema ang victim participation system?

Ito ay sistema kung saan maaaring lumahok ang mga biktima ng krimen atbp. sa kriminal na paglilitis para sa nakatakdang krimen. Kung gagamitin ang sistemang ito, maaaring gawin ang mga sumusunod na aksyon sa kriminal na paglilitis.
(1) Pagdalo sa petsa ng paglilitis
(2) Sabihin ang sariling kaisipan sa public prosecutor ukol sa kanyang aktibidad ng pagdedemanda, at makinig sa paliwanag
(3) Sa loob ng nakatakdang saklaw, pagsasagawa ng interogasyon ng mismong participating victim sa saksi, at pagtatanong sa nasasakdal
(4) Sabihin ang kanyang opinyon tungkol sa katotohanan at paglalapat ng batas sa loob ng saklaw ng katotohanang kriminal na sumailalim sa paglilitis, pagkatapos ng pansarang argumento ng public prosecutor.


 02791

Q16: Kapag naging biktima ako ng krimen, sa anong klase ng krimen ko maaaring gamitin ang victim participation system?

Kapag nabiktima ng mga sumusunod na krimen, maaaring mag-apply para sa victim participation system (dedesisyunan kung maaaring lumahok sa hukuman pagkatapos mag-apply).
(1) Krimen kung saan namatay o nasugatan ang tao dahil sa intensyonal gawaing kriminal (pamamaslang, pinsalang nagresulta sa pagkamatay, pagkamatay o pagkasugat dahil sa mapanganib na pagmamaneho atbp.)
(2) Seksuwal na krimen tulad ng indecent assault (Artikulo 176 ng Kodigo Penal) at sapilitang pagtatalik atbp. (Artikulo 177)
(3) Propesyonal na kapabayaan na nagresulta sa pagkamatay o pagkasugat (Artikulo 211 ng Kodigo Penal)
(4) Krimen ng false imprisonment at confinement (Artikulo 220 ng Kodigo Penal)
(5) Krimeng nauugnay sa pagdukot, pagkidnap, at human trafficking (Artikulo 224-227 ng Kodigo Penal)
(6) Mga krimen kung saan kabilang ang (2) hanggang (5) sa gawaing kriminal
(7) Tinangkang krimen ng (1) hanggang (6)
(8) Krimen ng kapabayaan sa pagmamaneho na nagresulta sa pagkamatay o pagkasugat na nakatakda sa Act on Punishment of Acts Inflicting Death or Injury on Others by Driving a Motor Vehicle, etc., krimen ng kapabayaan sa pagmamaneho dahil sa epekto ng alcohol atbp. na nagresulta sa pagkamatay o pagkasugat


 02792

Q17: Sino ang maaaring gumamit ng victim participation system?

Ang mga taong sumusunod ay maaaring lumahok sa victim participation system (pagkatapos magsumite ng aplikasyon, magdedesisyon ang hukuman kung papayagang lumahok o hindi. May mga kaso rin kung saan pinahintulutan ang mga tao mula sa ibang bansa na lumahok).

(1) Mismong biktima ng krimen

(2) Legal na kinatawan ng biktima ng krimen (magulang atbp. ng menor-de-edad)

(3) Asawa, direktang kamag-anak (lolo at lola, magulang, anak, apo atbp.), at kapatid ng biktima kung ang biktima ay namatay o nagtamo ng malubhang pinsalang pisikal at mental

(4) Abogadong kinomisyon ng mga taong nabanggit sa itaas


 02793

Q18: Paano mag-apply para sa victim participation system?

Sabihin ang inyong hangad na lumahok sa paglilitis sa public prosecutor na humahawak sa kaso (pagsusumite ng aplikasyon). Bukod dito, maaaring mag-apply na lumahok mula sa panahon pagkatapos magsampa ng demanda hanggang matapos at madesisyunan ang appeal o paglilitis. Isinasagawa ang aplikasyon sa hukuman sa pamamagitan ng public prosecutor, at kung nagbigay ng permiso ang hukuman, mag-i-isyu ng certificate of participation sa aplikante.


 02795

Q19: Ano ang dapat kong gawin kung gusto kong humiling sa abogado na lumahok bilang participating victim, ngunit nahihirapan akong kumuha ng abogado dahil hindi ko mabayaran ang gastos dulot ng aking sitwasyong pinansyal atbp?

Kapag hindi natutugunan ang nakatakdang antas ng kakayahang pinansyal ng biktima ng krimen atbp. na nabigyan ng permiso ng hukuman na makilahok, maaari siyang humiling sa hukuman, sa pamamagitan ng Houterasu, na pumili ng court-appointed attorney for participating victims kung saan ang gobyerno ang magpapasan ng gastos para sa abogado. Ang ibig sabihin ng nakatakdang antas ng kakayahang pinansyal ay 2 milyong yen o mas mababa ang kabuuang halaga ng cash at ipon na asset ng mismong taong nagsumite ng kahilingan (maaaring kaltasin ang gastos para sa pagpapagamot atbp. dahil sa naturang kriminal na gawain). Gayundin, sa paghiling ng pagpili ng court-appointed attorney for participating victims, maaaring magsumite ng opinyon tungkol sa abogado. Nagsusumite ng opinyon kapag nakakatanggap ng suporta mula sa partikular na abogado at hinahangad ang partikular na abogadong iyon, o kapag walang partikular na hinahangad na abogado ngunit mayroong mas gustong kasarian atbp. ng abogado.


 03019

Q20: Mangyaring sabihin ang kongkretong detalye kung paano humiling ng pagpili ng court-appointed attorney for participating victims.

Mangyaring ihanda ang lahat ng mga sumusunod na dokumento, at isumite ang mga ito sa opisina ng Houterasu na humahawak sa hukuman kung saan makikilahok (halimbawa, kung makikilahok sa paglilitis sa Tokyo District Court, mangyaring magsumite sa Japan Legal Support Center Tokyo District Office).

(1) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Form ng kahilingan para sa pagpili at deklarasyon ng kakayahang pinansyal(PDF:307KB)

*ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Mangyaring sumangguni dito para sa halimbawa ng pagpuno.(PDF:352KB) (Sample ng pagpuno)

(2) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Dokumento ng opinyon tungkol sa pagpili ng court-appointed attorney for participating victims(PDF:90KB)

(3) Kopya ng participation certificate

(4) Kopya ng ID ng mismong taong nagsumite ng aplikasyon (kailangang nakasulat dito ang address, pangalan, at araw ng kapanganakan).

Gayundin, mangyaring isulat ang lahat ng (1) at (2) sa wikang Japanese.


 00002

Q21: Babayaran ba ang aking gastos para sa transportasyon atbp. kapag dumalo ako sa paglilitis bilang participating victim?

Kapag dumalo ang participating victim sa araw ng paglilitis atbp., mayroong sistema ang gobyerno para sa pagbayad ng gastos sa paglalakbay, pang-araw-araw na allowance at bayad para sa akomodasyon upang makadalo.

Mangyaring isulat ang kinakailangang detalye sa Application Form for Travel Expenses, etc. of Participating Victims, at isumite ito kasama ang mga sertipiko sa hukuman sa araw ng paglilitis atbp. Bukod dito, maaaring mag-apply para sa bawat araw ng paglilitis, o isahang mag-apply para sa maraming petsa. Gayunpaman, ang deadline para sa pagsumite ng aplikasyon ay sa loob ng 30 araw bago ang araw ng paghatol, kung kaya’t mag-ingat na huwag makalimot sa pag-apply. Gayundin, may mga kaso kung saan hindi napagkakalooban ng bayad para sa transportasyon atbp. tulad nang hiniling sa aplikasyon, kung kaya’t mangyaring magtanong sa hukuman kung mayroon kayong katanungan tungkol dito. Bukod dito, mangyaring isulat ang aplikasyon sa wikang Japanese (tatanggapin ang application form sa Public Prosecutor’s Office o sa hukuman).

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Application Form for Travel Expenses, etc. of Participating Victims(PDF:83KB) (ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Sample ng pagpuno(PDF:211KB))

Bukod sa application form, kailangan ang mga sumusunod.

(1) Kopya ng dokumento kung saan makikita ang address (address kung saan nanggaling) na nakasulat sa application form

(2) Seal (tatak)

(3) Kopya ng passbook, ATM card atbp. na nakasulat sa bank account na padadalhan ng pera

(4) Para sa mga taong sasakay ng eroplano, resibo (o screenshot ng pagbili sa internet) at stub ng tiket ng eroplano papunta sa hukuman (boarding pass) (para sa stub pauwi, mangyaring isumite ito pagkatapos ng lakbay pauwi).


 03860・03865

Q22: Mapagkakalooban ba ng bayad sa paglalakbay atbp. kung dadalo sa paglilitis sa hukuman sa Japan mula sa ibang bansa?

Kung mayroong participation permit, mapagkakalooban ng bayad para sa paglalakbay atbp. para sa pagdalo sa paglilitis sa Japan mula sa ibang bansa (sumangguni sa Q21 para sa paraan ng pag-apply).

Bukod dito, karagdagan pa sa mga dokumento sa Q21, kailangan ding ilakip ang mga sumusunod na dokumento.

1. Diary ng paglalakbay

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Diary ng paglalakbay(PDF:22KB)

Kung nakasulat ang mga sumusunod na detalye, imbes na diary ng paglalakbay, maaaring ihalili dito ang itinerary ng paglalakbay na nilikha ng travel agency at kung saan idinagdag ang mga kulang na detalye.

(1) Araw-araw na itinerary (2) Tinitirahang bansa (3) Pangalan ng sinakyang linya ng tren at oras ng pag-alis/pagdating ng tren (*)

(4) Pangalan ng ruta at oras ng pag-alis/pagdating ng sinakyang barko (*)

(5) Pangalan ng ruta at oras ng pag-alis/pagdating ng sinakyang eroplano

*Hindi kailangang isulat ang impormasyon tungkol sa paglalakbay sa loob ng Japan (sumangguni sa halimbawa ng pagpuno). Bukod dito, mangyaring isulat sa wikang Japanese.

2. Mga dokumentong kailangang ilakip para mapagkalooban ng bayad para sa paglalakbay (pamasahe sa eroplano atbp.)

Naiiba ang dokumentong kailangang ilakip ayon sa uri ng bayad para sa paglalakbay na ina-applyan (pamasahe sa eroplano atbp.) Mangyaring ihanda ang mga dokumento ayon sa sumusunod.

<<Pamasahe sa eroplano>>

・Dokumentong nagpapatunay sa pagbayad sa pamasahe (Halimbawa: pangalan ng nagbayad, flight number, resibo kung saan nakasulat ang pangalan ng sumakay o screenshot ng pagbili sa internet)

・Dokumentong nagpapatunay ng pagsakay sa eroplano (Halimbawa: stub ng ticket ng eroplano, boarding certificate, security check certificate)

*Hindi ipinagkakaloob ang bayad para sa mga upgrade tulad ng sa first class atbp. Anuman ang tipo ng aktuwal na sinakyang upuan, magbabayad lamang para sa pamasahe sa regular na upuan o economy class.

<<Gastos na nauugnay sa paglalakbay sa loob ng dayuhang bansa (pamasahe sa tren at barko)>>

Kapag nagsumite ng dokumentong nagpapatunay ng paglalakbay, may mga kaso kung saan ibinabayad din ang mga gastos na nauugnay sa paglalakbay sa loob ng dayuhang bansa (limitado lamang sa saklaw ng pangangailan upang makadalo sa araw ng paglilitis atbp).

・Dokumentong nagpapatunay ng class ng pamasahe (halimbawa: boarding certificate atbp.)

・Dokumentong nagpapatunay ng halaga ng pamasahe (halimbawa: resibo, screenshot ng pagbili sa internet atbp.)

<<Gastos sa paglalakbay sa loob ng Japan>>

Hindi kailangang maglakip ng dokumento para sa ginastos sa biyahe mula paliparan hanggang sa hukuman.

3. Nakasalin na dokumento

Mangyaring isulat sa wikang Japanese ang Application Form for Travel Expenses, etc. of Participating Victims at ang mga kalakip na dokumento nito. Kapag magsusumite ng Application Form for Travel Expenses, etc. of Participating Victims at mga kalakip na dokumento nito na nakasulat sa wikang dayuhan, mangyaring maglakip ng nakasalin na dokumento sa wikang Japanese.

Kung hindi maglalakip ng nakasalin na dokumento, maaaring hindi mabayaran ang halaga sa bahagi kung saan hindi malinaw ang pangangailangan ng bayad para sa paglalakbay atbp.

Bukod dito, maaari ding isulat sa English ang mga address sa ibang bansa at dayuhang pangalan na isusulat sa application form.

4. Impormasyon ukol sa bank account para sa remittance sa ibang bansa

Kung hinahangad na i-remit ang pera sa ibang bansa, mangyaring isumite ang “Impormasyon ukol sa bank account para sa remittance sa ibang bansa.” Maaaring isulat ito sa English.

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Impormasyon ukol sa bank account para sa remittance sa ibang bansa(PDF:35KB)


00003

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

サブナビゲーションここから

Legal Information for Foreign Nationals(外国人のみなさまへ)

このページを見ている人は
こんなページも見ています


以下フッタです
ページの先頭へ