このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイト内検索
本文ここから

Aksidente at bayad-pinsala

更新日:2023年7月28日

Mangyaring basahin ito bago gamitin.

  • Ang FAQ ay nagpapakilala ng mga pangkalahatang legal na sistema sa Japan, at hindi nito sinasagot ang indibidwal at partikular na mga konsultasyon. Dagdag pa rito, maaaring hindi malapat ang legal na sistema ng Japan depende sa indibidwal na pangyayari.
  • Para sa mga nais malaman kung mayroong FAQ na hindi nakalagay rito o nais ng indibidwal at partikular na konsultasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa multilingual information service (0570-078377). Depende sa nilalaman ng konsultasyon, susuriin ang FAQ at consultation desk at gagabayan ka.
  • Batay sa FAQ, susubukan namin na lutasin ang iyong indibidwal at partikular na problema, at kung nagdulot man ng anumang pinsala, mangyaring tandaan na hindi mananagot ang Houterasu rito.

Talaan ng Nilalaman

Q01: Nasugatan ako sa isang aksidente sa trapiko. Anong klase ng bayad-pinsala ang maaari kong hilingin?

Kapag nagtamo ng pinsala dahil sa aksidente sa trapiko, ipinapalagay na maaaring singilin ang mga sumusunod na gastos atbp.
(1) Gastos sa pagpapagamot
(2) Gastos sa pagpapaospital
(3) Iba’t ibang gastos para sa pagpapaospital
(4) Gastos para sa attendant nursing
(5) Gastos sa transportasyon upang magpatingin sa doktor bilang outpatient
(6) Kita mula sa suweldo atbp. na hindi natamo dahil hindi nakapasok sa trabaho
(7) Consolation money dahil sa sikolohikal na paghihirap habang nagpapagamot
(8) Kung nabawasan ang kakayahang magtrabaho dahil sa naiwang kapansanan, ang halaga ng kitang nabawasan mula sa suweldo atbp. na inaasahan sanang makuha sa hinaharap
(9) Consolation money dahil sa sikolohikal na paghihirap dulot ng naiwang kapansanan
(10) Gastos para sa caregiving kung kailangan ng pangangalaga dulot ng naiwang kapansanan
(11) Pambayad sa pagbili kung kailangang magsuot ng device dulot ng naiwang kapansanan (kasama rito ang kakailanganin sa hinaharap)
(12) Gastos kapag kailangang i-renovate ang bahay at kung kailangang i-modify ang sasakyan dulot ng naiwang kapansanan
(13) Bayad sa abogado

(Paliwanag)
Komplikado ang formula para sa pagkalkula ng halaga ng pinsala. Para sa mga detalye, mainam na kumonsulta sa eksperto tulad ng abogado atbp.

01352
 

Q02: Nais kong humiling ng bayad-pinsala sa pasimuno. Ano ang dapat kong gawin?

Gagamitin mo ang civil lawsuit system upang maningil ng pera mula sa pasimuno sa pamamagitan ng paghahayag sa sarili at pagpapakita ng ebidensya.

(Paliwanag)
・Sa pamamagitan ng civil lawsuit, hihilingin sa hukuman na kilalanin ang nakapinsalang gawain at ang pinsala mula rito, at hihilingin na utusan ang pasimuno na magbayad ng bayad-pinsala. Kapag lumabas ang hatol na nag-uutos na magbayad ng bayad-pinsala, alinsunod dito, maaaring isagawa ang compulsory execution ng ari-arian ng pasimuno.
・Sa civil lawsuit, kailangang patunayan ng partido ng biktima atbp. ang pagkakaroon ng ilegal na gawain at pinsala. Iba’t ibang propesyonal na desisyon ang kinakailangan tungkol sa paraan ng pangongolekta ng ebidensya, pag-organisa ng mga katotohanang ihahayag, legal na istruktura atbp.


 01616

Q03: Ano ang ilegal na gawain?

Ang ilegal na gawain ay ang sinasadya (intensyonal) o di-sinasadyang (pagkakamali) paglabag sa karapatan o interes ng ibang tao na pinoprotektahan ng batas, na nagresulta sa pinsala.

(Paliwanag)
・Kasama ang pinsalang nangyari dahil sa ilegal na gawain sa bayad-pinsalang babayaran ng taong nagdulot ng pinsala (pasimuno) sa taong nagtamo ng pinsala (biktima), ngunit hindi lamang nito saklaw ang pisikal na pinsala kundi pati na rin ang sikolohikal na pinsala (privacy, dangal, tiwala atbp).
・Para sa liability ng ilegal na gawain, dahil kailangan ang kapasidad na maunawaang nagkasala sa batas ang sariling gawain (kapasidad na sumalo ng responsibilidad), sa kaso ng mga bata o kawalan ng kapasidad na kilalanin ang responsibilidad dahil sa kapansanang mental, ang taong may obligasyong magbantay sa kaniya ang siyang magkakaroon ng obligasyon ng bayad-pinsala.
・Ang taong nakikinabang at tumutubo sa pamamagitan ng paggamit ng ibang tao ay kailangan ding magbayad ng pinsala sa taong ginamit niya (responsibilidad ng tagagamit). Ukol sa responsibilidad ng tagagamit, sa pangkalahatang tuntunin, hindi mananagot ang tagagamit kung nagbigay siya ng sapat na paalala ang taong ginagamit, ngunit sa aktuwalidad, madalang lang ang mga kaso kung saan itinuturing na wala siyang pananagutang responsibilidad.
・Kung ang ilegal na gawain ay paninirang-puri, bukod sa bayad-pinsala, maaari ring humiling ng mga paraan upang ibalik ang nasirang reputasyon tulad ng paghiling ng nakalimbag anunsyo ng patawad.
・Sa pangkalahatang tuntunin, mawawala ang karapatang humiling ng bayad-pinsala batay sa ilegal na gawain paglipas ng 3 taon mula nang nalaman ng biktima o ng kanyang legal na kinatawan ang tungkol sa pinsala at pasimuno, dahil sa statute of limitations.
・Gayunpaman, ang panahon ng statute of limitations ng karapatang humiling ng bayad-pinsala para sa ilegal na gawain na nakapinsala sa buhay o katawan ng tao ay 5 taon mula nang nalaman ng biktima o ng kanyang legal na kinatawan ang tungkol sa pinsala at pasimuno.
・Kahit na hindi nalaman ng biktima o ng kanyang legal na kinatawan ang tungkol sa pinsala o pasimuno, kung lumipas ang 20 taon mula nang nangyari ang ilegal na gawain, hindi na maaaring humiling ng bayad-pinsala mula sa pasimuno.

[Tungkol sa rebisyon ng Kodigo Sibil (Law of Obligations)]
・Ang mga paliwanag sa itaas ay batay sa mga probisyon ng nirebisang Kodigo Sibil na isinatupad noong Abril 1, 2020.
・Kapag nagkaroon ng pinsala atbp. bago ang araw ng pagsasatupad, gagamitin ang mga probisyon bago ang rebisyon kung kaya’t maging maingat.


 02518

Q04: Ilang taon bago mawala ang karapatang humiling ng bayad-pinsala dahil sa statute of limitations?

Naiiba ang panahong kinakailangan upang makumpleto ang statute of limitations (period of prescription) ayon sa detalye ng pinsala, dahilan ng pagkakaroon ng pinsala atbp.

(Paliwanag)
・Mawawala ang karapatang humiling ng bayad-pinsala batay sa default (paglabag sa obligasyong nasa kontrata atbp.) paglipas ng “5 taon mula nang nalaman ng creditor ang kanyang karapatan” o “10 taon mula nang maaaring gamitin ang kanyang karapatan,” dahil sa statute of limitations.
・Mawawala ang karapatang humiling ng bayad-pinsala batay sa ilegal na gawain (aksidente sa trapiko atbp.) paglipas ng “3 taon mula nang nalaman ng biktima o kanyag legal na kinatawan (taong may awtoridad bilang magulang, tagapangalaga atbp.) ang pinsala at pasimuno” o “20 taon mula nang nalaman ang ilegal na gawain” dahil sa statute of limitations.
・Gayunpaman, kapag namatay o nasugatan ang tao dahil sa default of ilegal na gawain, mae-extend ang statute of limitations ayon sa sumusunod.
(1) Ang statute of limitations ng karapatang humiling ng bayad-pinsala batay sa default na dating “10 taon” ay magiging “20 taon.”
(2) Ang statute of limitations ng karapatang humiling ng bayad-pinsala batay sa ilegal na gawain na dating “3 taon” ay magiging “5 taon.”
・Para sa mga indibidwal na batas (halimbawa, sa Product Liability Act), maaaring naiiba sa itaas ang nakatakdang statute of limitations.
・Para sa mga detalye, mainam na kumonsulta sa eksperto tulad ng abogado, judicial scrivener, atbp.

[Tungkol sa rebisyon ng Kodigo Sibil (Law of Obligations)]
・Ang mga paliwanag sa itaas ay batay sa mga probisyon ng nirebisang Kodigo Sibil na isinatupad noong Abril 1, 2020.
・Kapag nagkaroon ng pinsala atbp. bago ang araw ng pagsasatupad, gagamitin ang mga probisyon bago ang rebisyon kung kaya’t maging maingat.
<<Kung gagamitin ang mga probisyon bago ang rebisyon>>
・Ang statute of limitations ng karapatang humiling ng bayad-pinsala batay sa default ay 10 taon “mula nang nangyari ang pinsala.”
・Ang statute of limitations ng karapatang humiling ng bayad-pinsala batay sa ilegal na gawain ay 3 taon “mula nang nalaman ang pinsala at pasimuno.” Gayunpaman, kahit na hindi alam kung sino ang pasimuno, hindi na maaaring gumawa ng kahilingan paglipas ng 20 taon mula “nang nangyari ang ilegal na gawain.”


 02684

Q05: Ako ay dayuhan. Ano ang kailangan kong paghandaan kung sakaling maaksidente ako sa trapiko sa Japan? Gayundin, ano ang dapat kong gawin kung nagkaroon ng aksidente sa trapiko?

Maraming aksidente sa trapiko sa Japan, at namamatay ang humigit-kumulang 10,000 tao taon-taon dahil sa aksidente sa trapiko. Kung ikaw ay naging pasimuno ng aksidente, kailangan mong bayaran ang napakamahal na kompensasyon, kung kaya’t mahalagang malaman ang tungkol sa aksidente at insurance para sa di-inaasahang panahon ng pangangailangan.

(1) Automobile liability insurance (kompulsaryong insurance)
Ang automobile liability insurance (mandatoryong vehicle liability insurance) ay insurance na kompulsaryo para sa mga sasakyan na binabayad para lamang sa pinsalang natamo ng biktima at para sa pagkamatay nito (*hindi nito binabayad ang pinsala sa bagay). Ang maximum na limitasyon ng kompensasyon para sa bawat tao ay hanggang 30 milyon yen para sa pagkamatay o naiwang komplikasyon, at 1.2 milyon yen para sa personal na pinsala.

(2) Optional insurance
Sa kasalukuyan, maraming mga kaso kung saan ang kompensasyon para sa pagkamatay o naiwang komplikasyon ay umaabot ng ilang daang milyong yen, at bayad sa pagpapagamot ay umaabot ng ilang sampung milyong yen. Dahil dito, magkukulang kung kumuha lamang ng kompulsaryong automobile liability insurance. Sa optional insurance, maaaring i-cover ang kakulangan sa kompensasyon sa tao ng automobile liability insurance, at i-cover din ang mga bagay at kotse ng ibang partido, at pati na rin ang natamong sariling sugat. Kahit na medyo mahal ito, mas panatag ang loob kapag mayroong optional insurance.

(3) Kapag nasangkot sa aksidente sa trapiko, tumawag muna sa ambulansya kung nasugatan, at kasunod ay ipaalam sa pulisya. Pagkatapos noon, kumonsulta sa kumpanya o sa tanggapan ng konsultasyon. Kapag ikaw ay nataranta at nagsagawa ng private settlement nang mag-isa, magkakaroon ka ng malaking problema sa pagkatapos.

03770

サブナビゲーションここから

Legal Information for Foreign Nationals(外国人のみなさまへ)

このページを見ている人は
こんなページも見ています


以下フッタです
ページの先頭へ