このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイト内検索
本文ここから

Kasong kriminal

更新日:2023年7月28日

Mangyaring basahin ito bago gamitin.

  • Ang FAQ ay nagpapakilala ng mga pangkalahatang legal na sistema sa Japan, at hindi nito sinasagot ang indibidwal at partikular na mga konsultasyon. Dagdag pa rito, maaaring hindi malapat ang legal na sistema ng Japan depende sa indibidwal na pangyayari.
  • Para sa mga nais malaman kung mayroong FAQ na hindi nakalagay rito o nais ng indibidwal at partikular na konsultasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa multilingual information service (0570-078377). Depende sa nilalaman ng konsultasyon, susuriin ang FAQ at consultation desk at gagabayan ka.
  • Batay sa FAQ, susubukan namin na lutasin ang iyong indibidwal at partikular na problema, at kung nagdulot man ng anumang pinsala, mangyaring tandaan na hindi mananagot ang Houterasu rito.

Talaan ng Nilalaman

Q01: Ano ang magiging proseso kapag naaresto ako ng pulis?

・Kapag naaresto ng pulis ang suspek, inusisa siya, at kung napagpasyahan din ng pulis na kailangan siyang ilagay sa kustodiya, i-rerefer (ipapadala) siya sa public prosecutor sa loob ng 48 oras mula nang nailagay sa kustodiya ng pulis.

・Kapag napagpasyahan ng public prosecutor na kailangan ilagay ang suspek sa kustodiya, hihilingin ng prosecutor sa hukom na i-detain ang suspek sa loob ng 24 oras mula nang natanggap ng public prosecutor ang referral. Kapag napagpasyahan ng hukom na may dahilan at pangangailangang i-detain ang suspek, ide-detain ang suspek sa pamamagitan ng kautusan ng hukom.

・Bilang pangkalahatang tuntunin, 10 araw ang panahon ng pag-detain, ngunit kung mayroong hindi maiiwasang dahilan, maaaring ma-extend ito nang 10 pang araw.

Habang nasa panahon na naka-detain, magdedesisyon ang public prosecutor kung kakasuhan (kahilingan para sa paglilitis / summary claim) ang suspek.

Kapag naaresto, maaaring hilingin na makipagkita (meeting) sa abogado.


(Paliwanag)

・Tinatawag na suspek ang taong pinaghihinalaang gumawa ng krimen at nasa ilalim ng imbestigasyon, ngunit hindi pa nakakasuhan.

・Isinagawa ang pag-aresto batay sa warrant of arrest na inisyu ng hukom, maliban kung naaresto habang gumagawa ng krimen.

・Habang nasa kustodiya ang suspek pagkatapos siyang maaresto, ginagarantiya ang kanyang karapatang makipagkita sa abogado.

・Ang lokal na bar association ay may on-duty lawyer system kung saan makikipagkita ang duty attorney sa suspek nang walang bayad para lamang sa unang pagkakataon, at makakatanggap ng legal na payo mula sa abogadong iyon. Maaari ding kumonsulta sa abogado tungkol sa kasunod na kahilingan para sa legal na payo.

・Kung hindi makakuha ng abogado dahil sa karukhaan atbp. pagkatapos ma-detain, maaaring gamitin ang court-appointed defense counsel system para sa mga suspek.

・Kung nagkaroon ng disposisyon na hindi kakasuhan, sa karaniwan ay makakalabas mula sa kustodiya.

・Kung naka-detain pagkatapos makasuhan, maaaring humiling mag-piyansa.

01515

Q02: Ano ang detention?

・Tinatawag na detention ang pananatili sa kustodiya ng suspek o nasasakdal kapag napagdesisyunan ng hukom o korte na ilagay siya sa ilalim ng kustodiya.

・Ang pag-detain sa suspek ay tinatawag na detention ng suspek (detention habang hindi pa nakakasuhan), at ang pag-detain sa nasasakdal ay tinatawag na detention ng nasasakdal (detention pagkatapos makasuhan).

・May mga pagkakataon na paunang isinasagawa ang proseso ng pag-aresto bago ang detention, ngunit may limitasyon na hanggang 3 araw sa maximum (na mas maikli kumpara sa iba) ang panahong maaaring ilagay sa kustodiya dahil naaresto. Gayunpaman, sa detention, maaaring ilagay sa kustodiya sa loob ng mas mahabang panahon tulad ng sumusunod.

・Ang panahon ng detention ng suspek ay 10 araw mula ang kahilingan para sa detention, at kung mayroong hindi maiiwasang dahilan, maaari itong ma-extend nang hanggang 10 pang araw sa maximum (15 araw para sa insureksyon atbp).

・Ang panahon ng detention ng nasasakdal ay 2 buwan mula sa araw ng pagsasampa ng kaso, at kung may partikular na pangangailangan, ina-update ito kada buwan. Gayunpaman, kung walang espesyal na dahilan tulad ng pagsira o pagtago ng ebidensya, may limitasyon na 1 beses ang pag-update nito.

Kapag nasa detention ang suspek, maaari siyang mag-apela ng quasi-appeal. Maaaring humiling ng piyansa habang nasa detention ang nasasakdal.

Ang taong nasa detention ay maaaring hilingin sa abogadong makipagkita (meeting) sa kanya at makatanggap ng legal na payo. Maaari ding kumonsulta sa abogado tungkol sa kasunod na kahilingan para sa legal na payo. Kung hindi makakuha ng abogado dahil sa karukhaan atbp., maaaring gamitin ng suspek ang court-appointed defense counsel system para sa mga suspek (sa yugto ng detention bago ang pagsasampa ng kaso) o court-appointed defense system para sa mga nasasakdal (detention pagkatapos makasuhan).

Maaari ding makipagkita ang suspek na nasa detention sa kanyang pamilya atbp. (meeting), ngunit may mga restriksyon ito ayon sa sitwasyon (magtanong muna sa detention facility, Detention Administration Division ng himpilan ng pulis atbp).

 

(Paliwanag)

・Upang magdesisyon ang hukom o hukuman na ilagay ang suspek sa detention, kailangang matugunan ang mga sumusunod na kondisyon: makatuwirang dahilan upang paghinalaan na gumawa siya ng krimen, dahilan ng detention, at pangangailangan ng detention.

・Kung nawala ang kondisyon para sa detention, kailangang kanselahin ng hukom o hukuman ang detention.


 01522

Q03: Paano isinasagawa ang imbestigasyon?

・Kadalasan, ang imbestigasyon sa krimen ay pinangungunahan ng pulis (judicial police officer). I-interbyuhin niya ang biktima atbp., tutukuyin ang suspek, mag-uusisa ng suspek, at mangongolekta ng ebidensyang nauugnay sa krimen. Kung kinakailangan, aarestuhin at ide-detain niya ang suspek at ilalagay sa kustodiya.

・Pagkatapos nito, ipapadala (refer) ng pulis (judicial police officer) ang mga dokumento at ebidensya sa public prosecutor.

・Kung kinakailangan, ang public prosecutor ang siya mismong magsasagawa ng imbestigasyon.

・Pagpapasyahan ng public prosecutor kung kakasuhan ang suspek o hindi batay sa resulta ng imbestigasyon.

Dahil mayroong restriksyon sa panahon na nasa kustodiya ang suspek (23 araw sa pinakamahaba), kung nasa kustodiya siya, kailangang pagpasyahan ng public prosecutor kung kakasuhan siya o hindi sa loob ng panahong iyon.

Kapag wala sa kustodiya ang suspek, walang regulasyon sa panahon kung kailan pagpapasyahan kung kakasuhan siya o hindi. Dahil dito, hindi masasabi kung hanggang kailan magtatagal ang imbestigasyon.

 

(Paliwanag)

Isinasagawa ang imbestigasyon ng krimen alinsunod sa Code of Criminal Procedure atbp.


 01514

Q04: Naaresto ang aking kapamilya / kamag-anak / kasamahan sa trabaho / tauhan / kaibigan. Ano ang dapat gawin upang makipagkita sa kanya ang abogado?

・Sa pamamagitan ng pag-apply sa lokal na bar associationupang magpadala ngduty attorney, maaaring magpapunta ng abogado nang libre upang makipagkita sa kanya.

Magbibigay ng legal na payo ang pinadalang duty attorney sa taong inaresto. Maaari din siyang kumonsulta sa abogado tungkol sa kasunod na kahilingan para sa legal na payo.

 

(Paliwanag)

・Ang on-duty lawyer system ay isang sistema kung saan makikipagkita (meeting) nang libre sa unang pagkakataon lamang ang abogado sa taong naaresto. Ito ay sistemang isinasagawa ng bar association sa bawat prefecture.

・Maaaring mag-apply sa bar association sa pamamagitan ng pulis atbp. ang mismong taong inaresto, at maaari ring tumawag sa bar association na may hurisdiksyon sa rehiyon kung nasaan ang himpilan ng pulis atbp. ang kapamilya, kaibigan atbp. ng taong naaresto upang sabihin na “Mangyaring humiling ng duty attorney.”

・Magbibigay ng legal na paliwanag at payo ang duty attorney tungkol sa mga karapatang ginagarantiya sa taong naaresto, anong mga proseso ang gagawin pagkatapos siya arestuhin, paano sumagot sa pag-uusisa, kung gagawa ng settlement sa labas ng hukuman sa pagitan ng biktima atbp. Maaari din siyang kumonsulta sa abogado tungkol sa kasunod na kahilingan para sa legal na payo. 02026

Q05: Ano ang gagawin kung wala akong pera upang kumuha ng abogado?

・Para sa mga kasong sibil, mayroong civil legal aid system.

Para sa mga kasong kriminal, ang Japan Federation of Bar Associations ay mayroong aid for defense of criminal suspects system para sa mga suspek na naaresto at hindi pa na-detain. Gayundin, para sa mga suspek at nasasakdal (para sa mga nasasakdal, kasama ang hindi pa nade-detain), mayroong court-appointed defense counsel system.

 

(Paliwanag)

(1) Tungkol sa kasong sibil

・Ang civil legal aid system ay sistema ng Houterasu na nagbibigay ng libreng legal na konsultasyon at temporaryong paunang nagbabayad ng gastos para sa abogado, judicial scrivener, at gastos sa korte para sa mga taong mayroong kasong sibil, kaso ng domestic relations atbp. ngunit hindi makatangap ng legal na tulong mula sa mga abogado at judicial scrivener dahil sa kawalan ng kakayahang pinansyal.

・Upang magamit ang civil legal aid system, kailangang matugunan ang mga sumusunod na requirement: kailangang nasa loob ng nakatakdang pamantayan ang iyong kita at ari-arian, may posibilidad na manalo ka sa kaso, at naaangkop ang kaso sa layunin ng civil legal aid system.

・Sa pangkalahatang tuntunin, kailangang bayaran ang kabuuang gastos na paunang binayad ng Houterasu sa pamamagitan ng installment.

(2) Ukol sa kasong kriminal

・Ang aid for defense of criminal suspects system ay isang sistema na tumutulong sa naarestong suspek bago siya ma-detain upang makakakuha ng abogado kahit na wala siyang pinansyal na kakayahan. Hindi nito saklaw ang suspek na hindi inaresto. Gayundin, dahil magiging saklaw ng court-appointed defense counsel system pagkatapos ma-detain, limitado lamang ito sa mga suspek bago sila ma-detain.

・ Ang court-appointed defense counsel system ay sistema kung saan magtatalaga ang gobyerno ng abogado para sa suspek o nasasakdal na naka-detain (kasama rin ang nasasakdal na hindi naka-detain) kapag hindi makapagtalaga ng abogado ang suspek o nasasakdal dahil sa karukhaan. Hindi nito saklaw ang suspek na hindi naka-detain. Saklaw nito ang nasasakdal kahit hindi siya naka-detain.

・Kapag humiling ang suspek o nasasakdal na magtalaga ng court-appointed defense counsel, hihilingin ng hukuman (hukom) sa Houterasu na magtalaga at magpabatid ng nominasyon ng court-appointed defense counsel. Bilang pagtugon, magtatalaga at magpapabatid ang Houterasu ng partikular na abogado bilang nominated court-appointed defense counsel. Pagtanggap sa pabatid na ito, magtatalaga ang hukuman (hukom) ng court-appointed defense counsel.


 01535

Q06: Ano ang court-appointed defense counsel

・Ito ay sistema ng pagtatalaga ng gobyerno ng abogado (court-appointed defense counsel) para sa mga suspek o nasasakdal na hindi makakuha (hindi makapagtalaga) ng abogado dahil sa karukhaan atbp. Mayroong dalawang uri ng court-appointed defense counsel system: ang (A) court-appointed defense counsel system para sa mga suspek at (B) court-appointed defense system para sa mga nasasakdal.

・Kapag maaaring humiling ng pagtatalaga ng court-appointed defense counsel, titiyakin ng hukuman (hukom) kung hihiling ng pagtatalaga ng court-appointed defense counsel.

Sa kabilang banda, kapag direktang mangongontrata sa abogado ang suspek o nasasakdal, o kanyang kamag-anak atbp. upang magtalaga ng abogado, tinatawag itong private defense counsel.


(Paliwanag)

(A) Tungkol sa court-appointed defense counsel para sa mga suspek

・Tinatawag na suspek ang taong pinaghihinalaang gumawa ng krimen ng awtoridad na nagsasagawa ng imbestigasyon, ngunit hindi pa nakakasuhan.

・Kapag hindi makapagtalaga ng private defense counsel ang suspek na naka-detain dahil sa karukhaan o iba pang dahilan, maaari siyang humiling sa hukom na magtalaga ng court-appointed defense counsel.

(B) Tungkol sa court-appointed defense counsel para sa mga nasasakdal

・Ang nasasakdal ay taong pinaghihinalaang gumawa ng krimen at kinasuhan ng public prosecutor.

・Kapag hindi makapagtalaga ng private defense counsel ang nasasakdal dahil sa karukhaan o iba pang dahilan, maaari siyang humiling sa hukom na magtalaga ng court-appointed defense counsel.

・Ayon sa Saligang Batas, sisiguraduhin na maaaring makapagtalaga ng abogado ang nasasakdal para sa paglilitis ng kasong kriminal, at kung hindi niya kayang magtalaga para sa kanyang sarili, ang gobyerno ang magtatalaga para sa kanya.

(Ang susunod na paliwanag ay nalalapat para sa (A) at (B))

・Kung hihiling ang suspek o nasasakdal sa hukuman (hukom) na magtalaga ng court-appointed defense counsel, kailangan niyang gumawa at magsumite ng deklarasyon ng kakayahang pinansyal.

Kung higit sa pamantayang halaga (500,000 yen) ang kanyang kakayahang pinansyal, kailangan siyang paunang mag-apply sa bar association upang magtalaga ng private defense counsel.

・Kung maaari siyang humiling ng court-appointed defense counsel, may oportunidad upang kumpirmahin kung nais niyang humiling na magtalaga ng court-appointed defense counsel, kung kaya’t hihilingin ang pagtatalaga sa pagkakataong iyon.

・Kapag humiling ang suspek o nasasakal ng pagtatalaga, at napagpasyahan ng hukuman (hukom) na magtalaga ng court-appointed defense counsel, hihilingin ng hukuman (hukom) sa Houterasu na magtalaga at magpabatid ng nominasyon ng court-appointed defense counsel. Bilang pagtugon, magtatalaga at magpapabatid ang Houterasu ng partikular na abogado bilang nominee, at itatalaga ng hukuman (hukom) ang abogadong iyon bilang court-appointed defense counsel.

・Sa hatol, maaaring utusan ng hukuman (hukom) ang nasasakdal na nahatulang may sala na bayaran ang gastos para sa court-appointed lawyer (gastos ng demanda).


01530

サブナビゲーションここから

Legal Information for Foreign Nationals(外国人のみなさまへ)

このページを見ている人は
こんなページも見ています


以下フッタです
ページの先頭へ